Menu

Terug naar Persberichten >Interprofessioneel akkoord over meer transparantie bij het slachten van runderen

Interprofessioneel akkoord over meer transparantie bij het slachten van runderenTerug naar Persberichten >

Alle regio's

De discussie tussen de landbouworganisaties en de slachthuizen over de noodzaak van meer transparantie bij slachting en weging op de slachtvloer loopt al jaren. De voorbije maanden is het bilateraal overleg tussen het Agrofront en Febev geïntensifieerd. Uiteindelijk zijn de verschillende partijen tot een consensus gekomen die moet bijdragen tot meer transparantie in de keten. Het akkoord hierover werd vanmiddag ondertekend door de voorzitters van de betreffende organisaties.

Een stap vooruit richting meer transparantie

Een correcte weging en klassificatie van de runderen is noodzakelijk voor de bepaling van een correcte verkoopwaarde van slachtrunderen. Hiervoor biedt dit akkoord vleesveehouders bijkomende garanties, wat belangrijk is gezien de aanhoudende slechte economische situatie in de vleesveesector. In het akkoord wordt met de slachthuizen afgesproken dat via hun autocontrolesysteem werk gemaakt wordt van een betere en meer gestructureerde opvolging van de karkasclassificatie en correcte weging. Ook is er het engagement om een afgeschermd registratiesysteem (blackbox) in de Waalse slachthuizen te installeren (naar analogie met Vlaanderen) en hiervoor een wettelijk kader uit te werken. De betaling van de karkassen moet gebeuren op basis van een correcte Seurop-karkasclassificatie. Binnen een periode van drie jaar wordt een plan van aanpak uitgewerkt om maximaal te werken met camerasystemen voor automatische karkasklassificatie. De aanbiedingsvorm bepaalt op welke manier het karkas gewogen wordt en wat er al dan niet verwijderd mag worden. In de regel wordt aanbiedingsvorm 0 gebruikt als standaard. Bij afwijkingen op aanbiedingsvorm 0 moet het karkasgewicht correct omgerekend worden in functie van de geldende omrekeningsfactoren. Voor de uitbetaling van slachtrunderen is een modelstandaardfactuur uitgewerkt. De slachthuizen engageren zich om de veehouders maximaal binnen de 14 kalenderdagen te betalen.

Versterking van het interprofessioneel overleg

Voor de uitvoering van het akkoord zet de sector in op een versterking van het interprofessioneel overleg binnen IVB. Er zal een handhavingsreglement uitgewerkt worden met een gefaseerde sanctionering om vaststellingen in de slachthuizen te beperken. Deze initiatieven komen boven op de controlefunctie van de overheid. Aanvullend wordt een meldpunt en geschillencommissie opgezet waar veehouders onregelmatigheden rond bijvoorbeeld weging of klassificatie kunnen melden.

Alle partijen erkennen dat het voorliggende interprofessioneel akkoord een eerste stap vooruit is richting meer transparantie. Ook engageren ze zich om verder constructief te blijven overleggen en om samen te werken aan de ontwikkeling en uitrol van nieuwe initiatieven die voordeel opleveren voor de volledige sector, van producent tot consument.

Meer info

Roel Vaes, Studiedienst - adviseur Rundveehouderij (0497 46 00 71)