Menu

Europese begroting: fors landbouwbudget en sterke groene investeringsambitie in relancepakket nodig

Terug naar Persberichten
Themes: 
Vandaag presenteerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor het Europees meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 samen met een relancebudget.

Boerenbond is bijzonder kritisch tegenover het verzwakt landbouwbudget. Onder de kosmetische plussen blijft een gapende korting van goed 10 %. Een zwak Gemeenschappelijk Landbouwbudget gecombineerd met torenhoge Europese ambities zetten de leefbaarheid van onze bedrijven verder onder druk en hypothekeren zo de voedselzekerheid en de verdere verduurzaming van de landbouwsector. 

Steeds meer ambitie, steeds minder middelen

De Unie en haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid hebben een cruciale rol in het steeds verder verduurzamen van de landbouwsector, ook en niet in het minst de economische pijler ervan. Enkele maanden geleden al laakte Boerenbond het eerdere voorstel van Europese begroting wegens ‘steeds meer met steeds minder’ – een weinig duurzame aanpak. “De wereld is door corona intussen drastisch veranderd, maar we stellen vast dat de Europese Commissie op hetzelfde elan verder is gegaan, in plaats van een sterk en toekomstgericht landbouwbudget te presenteren”, luidt de commentaar van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.  “De kosmetische plussen in dit voorstel verbergen niet dat de landbouwsector steeds minder budget krijgt terwijl er van de boeren steeds meer gevraagd wordt. Boerenbond verzet zich hiertegen.” Het Europees landbouwbudget is een investering in de toekomst. De huidige korting in het landbouwbudget onder het Europees meerjarig financieel kader is een werkelijke hinderpaal voor de verdere verduurzaming van land- en tuinbouw.

Hierbij komt nog dat de coronacrisis duidelijk maakte dat voedselzekerheid en -beschikbaarheid binnen de Unie niet vanzelfsprekend is. Het kwaliteitsvolle en veilige product in de winkelrekken komt er tegen een kost. Het valt dan ook zeer te betreuren dat het voorstel van de Europese Commissie deze stijgende kosten steeds meer op de boer afwentelt.

Ook na de coronacrisis niet besparen op voedselzekerheid

De onmiddellijke impact van de coronapandemie en de verwachte lange nasleep zet de economische leefbaarheid – ook van onze land- en tuinbouw extra onder druk. Toch één les die Europa meeneemt met een bescheiden 4 miljard euro extra aan crisismiddelen ingebakken in het MFK. Intussen heeft de vorige week gelanceerde Europese biodiversiteits- en ‘van boer-tot-bord’-strategie de ecologische ambities voor land- en tuinbouw steil de hoogte in getrokken. Volgens de Commissie moeten beide strategieën, en meer in het algemeen de Europese Green Deal, zich verder vertalen in de relance post-corona. “We verwachten dan ook niet minder dan consequentie in het Europees verhaal: het behoud van een stevige basis via het GLB én een sterke groene investeringsambitie in het relancepakket, ook voor land- en tuinbouw en bereikbaar voor de actieve boer. We verwachten geen woorden, maar daden correct weerspiegeld in het Europese budget”, benadrukt De Becker.

Land- en tuinbouw moeten ook meegenomen worden het Europees relanceplan via InvestEU, het EU Solvency Instrument en de Recovery and Resilience Facility. Beschikbare maatregelen moeten veerkracht en financiële slagkracht op het individueel bedrijf vergroten. Zo moet de liquiditeitspositie op de getroffen bedrijven versterkt worden om hen in de mogelijkheid te stellen de productie opnieuw op gang te trekken. Daarnaast zouden duurzame investeringen sterker ondersteund moeten worden, zodat bedrijven hun veerkracht kunnen vergroten.