Menu

Corona zet veerkracht land- en tuinbouw op springen

Terug naar Persberichten
Ondanks de status als vitale sector hakt de coronacrisis stevig in op de inkomsten op land- en tuinbouwbedrijven.

Ondanks de status als vitale sector hakt de coronacrisis stevig in op de inkomsten op land- en tuinbouwbedrijven. Daarom roepen we Vlaams minister van Landbouw Crevits en federaal minister van Landbouw Clarinval op steunmaatregelen uit te werken die de specifieke situatie van de land- en tuinbouwsector mee in rekening nemen.

Na een eerste prijsdaling tijdens de eerste golf in het voorjaar, worden met name de dierlijke productiesectoren varkens, pluimvee en melkvee nu geconfronteerd met een tweede prijsdaling naar aanleiding van de tweede golf dit najaar, zonder dat de prijzen zich doorheen de zomer noemenswaardig hebben hersteld. De combinatie van een groot aandeel vaste kosten en een lange en continue productiecyclus die niet zomaar stilgezet of bijgestuurd kan worden, vreet de marges diep in het rood.

Liquiditeit

We vragen dat Vlaanderen landbouwspecifieke steunmaatregelen uitwerkt die de liquiditeit op onze veeteeltbedrijven helpt te ondersteunen.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over het tijdelijk overnemen door Vlaanderen van een aantal kosten zoals bijvoorbeeld de VLAM-bijdrage in met name de dierlijke productiesectoren, kosten verbonden aan de aansluiting bij het AB-register en generieke kwaliteitssystemen,….

Daarnaast vragen we een specifieke ondersteuning voor land- en tuinbouwbedrijven die noemenswaardige omzet richting horeca kunnen aantonen. Het gaat veelal om weliswaar kleinere hoeveelheden maar wel hoogwaardige producten die geproduceerd worden naast de basisproductie die breder afzet vindt.

Op federaal niveau vragen we onder meer de vrijstelling van FAVV-heffing en de erkenning als ‘sector in crisis’ van de varkens-, melkvee- en pluimveesector waardoor veehouders vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige kunnen verkrijgen zonder omstandige individuele aanvraag. Daarnaast vragen we versneld werk te maken van een verlaging van de kosten voor mestexportcertificaten uitgereikt door het FAVV. Dit zou met name voor varkensbedrijven in grensstreken een kostenreductie betekenen.

Herstelkracht

De impact van de terugvallende vraag laat zich voor sommige sectoren en land- en tuinbouwers later voelen gelinkt aan hun productiecyclus en/of contractuele afspraken. Daarom dringen we aan op een verlenging van de carry-back covid-19 regeling voor het jaar 2021. De beschikbaarheid van achterwaartse verliesverrekening in aanslagjaar 2021 kan voor deze bedrijven nog betekenisvol zijn.

Om de herstelkracht verder te ondersteunen vragen we het principe en het toepassingsgebied van de recent aangenomen wederopbouwreserve voor vennootschappen uit te breiden naar landbouwvennootschappen – erkende landbouwondernemingen en zelfstandigen, ook zonder externe personeelsinzet en een permanente uitgebreide carry-backregeling voor de land- en tuinbouwsector

Continuïteit

Om de continuïteit te verzekeren is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten doorheen de keten en het kunnen opvangen van piekarbeid essentieel. Op dit laatste punt zijn doortastende maatregelen genomen en is de noodzakelijke verlenging principieel voorzien. We moeten wel waakzaam blijven voor wat betreft de beschikbaarheid van voldoende gezonde arbeidskrachten doorheen de keten evenzeer als de beschikbaarheid van voldoende opslagcapaciteit zodat geen breuken optreden in de keten die tot nog grotere verliezen zouden leiden. We dringen er daarom bij eerste minister Decroo op aan om de bij de eerste golf zeer waardevol gebleken business continuity group agrovoeding dringend te heractiveren. Zo kan de situatie van zeer nabij opgevolgd worden en kan proactief opgetreden worden om de continuïteit van ophaling en verwerking steeds te garanderen.

Ten slotte rekenen we erop dat de ministers van landbouw ook op Europees vlak aandringen om verantwoordelijkheid te nemen in het opvangen van de economische impact van deze ongeziene crisis, prioritair voor de zwaar getroffen dierlijke sectoren. Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond: “Als vitale sector die noodgedwongen omzet blijft draaien valt de land- en tuinbouwsector tussen wal en schip bij de Vlaamse en federale corona steunmaatregelen. Landbouwspecifieke steunmaatregelen zijn dus noodzakelijk met aandacht voor liquiditeit, herstelkracht en continuïteit.”