Menu

Convenant Enterische emissies rundvee. Gemeenschappelijk engagement voor vermindering broeikasgasemissies.

Terug naar Persberichten
De rundveesector levert al vele jaren inspanningen om zijn bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren. Die inspanningen worden verder gezet in het Convenant Enterische emissies rundvee 2021-2030.

Het convenant wordt vandaag op het ILVO in Melle officieel ondertekend en daarmee engageren talrijke partijen uit de landbouw- en voedingssector zich samen voor acties.

Het Convenant Enterische emissies vloeit voort uit het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 en richt zich op de methaanuitstoot door verteringsprocessen van herkauwers. In 2030 mag de totale uitstoot daarvan nog maar 1,9 Mton CO2-equivalenten bedragen. Om hier naartoe te werken, ondertekenden de Vlaamse overheid, het departement Landbouw en Visserij, het ILVO en verschillende partners uit de keten, waaronder Boerenbond, een engagementsverklaring. Het convenant geeft uitvoering aan een van de onderdelen van het Vlaams Klimaatplan.

‘’Boerenbond is er van overtuigd dat elk landbouwbedrijf, gangbaar en biologisch, intensief en extensief geconfronteerd wordt met ongelofelijke milieu-uitdagingen zoals het klimaat’’, zegt Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van Boerenbond. ‘’Wij zijn er van overtuigd dat de mondiale uitdagingen op vele vlakken onmogelijk beantwoord kunnen worden vanuit één zaligmakend model. Oplossingen voor de klimaatuitdaging kunnen maar gevonden worden met haalbare en betaalbare maatregelen, niet door ideologie en slogantaal. Samen met onze leden willen we daar dan ook naar zoeken. Wij steunen het convenant om te zoeken naar een zo ruim mogelijk pakket van realistische maatregelen. Daarom blijft het noodzakelijk om de stakeholders intensief te betrekken bij de uitwerking van het convenant.’’

Boerenbond maakt samen met Groene Kring, ABS, Belbeef, BFA, BCZ, BioForum, CRV, Fedagrim, Fevia, VAC, VLM en VMM deel uit van de ketenpartners die het convenant ondersteunen. Factoren die de enterische emissies van rundvee kunnen beïnvloeden zijn de samenstelling van de veestapel, het bedrijfsmanagement en de inhoud van voederrantsoenen.

Met de ondertekening van het convenant slaan de partijen samen de hand aan de ploeg en engageren ze zich om een grondige basis te leggen voor het uitwerken van maatregelen die de broeikasgasemissies reduceren die vrijkomen bij verteringsprocessen van runderen. Deze concrete maatregelen moeten voor Boerenbond voldoende divers zijn, zodat elke rundveehouder de acties kan selecteren die passen bij zijn type bedrijf en binnen zijn bedrijfsvoering. Voor Boerenbond is het cruciaal en absoluut noodzakelijk dat de maatregelen betaalbaar zijn én praktisch haalbaar en toepasbaar in de bedrijfsvoering. Er moet dan ook maximaal ingezet worden op een win-win voor de veehouder.

Meer informatie

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)