Menu

Boerenbondreactie op Vlaams regeerakkoord: Land- en tuinbouw als belangrijke strategische sector

Terug naar Persberichten
De nieuwe Vlaamse regering erkent dat land- en tuinbouwers ondernemers zijn die een strategische rol vervullen voor onze economie en maatschappij.

Boerenbond verwelkomt het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Hoewel de concretisering ervan zich in de toekomst nog zal moeten uitwijzen, biedt dit akkoord nieuwe kansen voor een goede samenwerking en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, ook in de land- en tuinbouw. Als middenveldorganisatie kan Boerenbond hierin een belangrijke rol spelen en zijn we bereid om samen met de Vlaamse overheid onze verantwoordelijkheid op te nemen.

De nieuwe regering erkent alvast dat land- en tuinbouw een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervult. Ze ondersteunt het ondernemerschap in de sector en benadrukt dat de toekomst ervan in innovatie en diversiteit ligt. Inderdaad, Boerenbond rekent op de nieuwe Vlaamse regering om onze bedrijven sterker en weerbaarder te maken. Essentieel hiervoor zijn een eerlijke prijs voor onze producten, een goed risicobeheer en een beter overleg binnen de agrovoedingsketen, versterkt door een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De nieuwe regering bestendigt eveneens het principe van ‘no gold plating’. Dit principe biedt onze ondernemers een  onmisbare bescherming tegen het omzetten van Europese regels in nog strengere nationale wetgeving die uiteindelijk onze eigen economie zou wegconcurreren.

We zijn tevreden dat de nieuwe regering kiest om het Vlaamse plattelandsbeleid verder uit te bouwen en zich vol engageert voor leefbare dorpen en open ruimte.  Er worden eveneens meer middelen voorzien voor gemeenten met veel open ruimte, al lijkt een fundamentele hervorming van het gemeentefonds – een financiële levenslijn voor plattelandsgemeenten – helaas niet aan de orde. Hier is nog ruimte voor verbetering want zowel stad als platteland verdienen een volwaardig beleid met een evenwichtige financiering.

Daarnaast lezen we in het akkoord ook een aantal passages die vragen oproepen. De Vlaamse regering wil 20.000 bijkomende ha natuur onder effectief natuurbeheer en 10.000 ha bijkomend bos realiseren. De focus van het natuurbeleid blijft weliswaar op de Europese natuurdoelstellingen liggen, maar daarnaast wil men ook nog inzetten op de zogenaamde Vlaamse natuur (klimaatbossen, Vlaamse parken, groenblauwe netwerken enz.). Het is voorlopig onduidelijk waar en hoe men dit wil realiseren. De ruimtebalans wordt wel bevestigd, maar het feit dat de 750.000 ha agrarisch gebied niet expliciet vermeld wordt, stemt tot ongerustheid.

“De uitdaging voor deze nieuwe Vlaamse regering zal alleszins zitten in een rationele samenwerking en een onderling vertrouwen, zowel binnen de Vlaamse regering zelf als met de sector, zodat samen kan worden geïnvesteerd in een toekomst voor onze Vlaamse land- en tuinbouw.  Wij reiken vanuit Boerenbond alvast de hand naar de nieuwe ploeg en kijken uit naar een open en constructieve dialoog en samenwerking met de nieuwe minister-president en zijn ministers.”, concludeert Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond.

Meer info

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)