Menu

Terug naar Persberichten >Boerenbond ondertekent 'Plan voor eerlijke concurrentie in groene sectoren'

Boerenbond ondertekent 'Plan voor eerlijke concurrentie in groene sectoren'Terug naar Persberichten >

Alle sectoren
Alle regio's

Ministers Kris Peeters en Willy Borsus, staatssecretaris Philippe De Backer, betrokken overheidsdiensten, vakbonden en landbouworganisaties ondertekenden vanmiddag een plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren. Hiermee willen alle betrokken partijen meer rechtszekerheid creëren op het vlak van sociale en arbeidswetgeving zodat sociale fraude wordt voorkomen. Boerenbond ondertekent het plan dat een aantal aanslepende knelpunten wegwerkt zodat het voor land- en tuinbouwers die een beroep doen op externe arbeidskrachten veel duidelijker en makkelijker wordt om de regelgeving te volgen.

Vandaag werd het slotdocument ondertekend van de rondetafelconferentie inzake fraudepreventie voor de groene sectoren. Het document heet voluit ‘Plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren’. In juni 2016 startte het overleg tussen alle sociale partners, de federale overheidsdiensten Werk en Sociale Zaken, alle sociale-inspectiediensten,  minister voor Werk Kris Peeters, minister voor Landbouw Willy Borsus en de staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer . Samen gingen ze op zoek naar hoe de werkgevers in de land- en tuinbouwsector meer rechtszekerheid kunnen bekomen op het vlak van de sociale en arbeidswetgeving, ook met de bedoeling om sociale fraude preventief aan te pakken. Het plan bevat maatregelen op het vlak van preventie, detectie, handhaving, sanctionering en administratieve vereenvoudiging. Die moeten vooral op Belgisch niveau worden opgesteld, maar ook op Benelux- en op Europees niveau moeten de nodige instrumenten aanwezig zijn om sociale fraude te voorkomen.

Boerenbond heeft heel wat voorstellen op de onderhandelingstafel gelegd. “Wij hebben van deze besprekingen vooral gebruik gemaakt om een aantal zaken aan te kaarten waarvoor wij al heel lang vragende partij waren. Ik denk bijvoorbeeld aan het realiseren van de teller in Dimona en de koppeling van de arbeidskaart aan de geldigheid van de verblijfsdocumenten, zaken waardoor je sociale overtredingen helpt voorkomen”, zegt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond in de rand van de ondertekening. “Het zijn zaken die de voorbije jaren aanleiding waren voor heel wat onduidelijkheid en rechtsonzekerheid bij land- en tuinbouwers die werknemers tewerkstellen. Het feit dat ze op de agenda stonden van bijna elke vergadering van onze sectorvakgroepen Fruit en Groenten, bewijst dat.”

Boerenbond is tevreden dat er nu voor de land- en tuinbouwers op heel wat vlakken meer duidelijkheid en vereenvoudiging komt.  Daarom zullen we er de volgende weken en maanden over waken dat de gemaakte afspraken ook op korte termijn worden nagekomen. Zo staat in het plan dat er een helder afsprakenkader komt met de overkoepelende inspectiediensten. Het is de bedoeling dat daarin samen engagementen en prioriteiten worden bepaald op het vlak van de bestrijding van sociale fraude.

“Bestrijding van sociale fraude en sociale dumping is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en de groene sector. Duidelijkheid en vereenvoudiging van de regelgeving en de uitvoering ervan moet resulteren in een 'win-win-winsituatie’: zowel werkgevers als werknemers als de overheid hebben belang bij het terugdringen van sociale fraude. Dit plan moet ervoor zorgen dat werkgevers minder oneerlijke concurrentie ondervinden, dat de rechten van de werknemers gevrijwaard worden en dat de overheid geen inkomsten misloopt”, benadrukt Sonja De Becker.

Meer info

Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken, Boerenbond (0475 83 03 01)