Menu

Op de eerste rij, 9 maart 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Europese primeur met ondertekening intentieverklaring brancheorganisatie aardappelen

Vorige vrijdag hebben we vanuit het Agrofont met Belgapom, de organisatie van de aardappelhandel en -verwerking, de intentieverklaring ondertekend om een brancheorganisatie voor de Belgische aardappelsector op te richten. En dat is een Europese primeur.

De Belgische aardappelsector is in volle expansie. Voor steeds meer landbouwers is de aardappel een belangrijke teelt in hun teeltplan, waardoor ook het risico in hun bedrijfsvoering toeneemt. De hele aardappelsector – van producent tot verwerker – zet sterk in op professionalisering. Maar dat belet niet dat ook deze sector geconfronteerd wordt met grote uitdagingen, zowel bij de producent als bij de afzet.

Willen we een verdere duurzame groei van de sector in zijn geheel verzekeren, dan is het belangrijk om de werking in de keten te versterken. Want een keten is maar zo sterk als de zwakste schakel.

Een brancheorganisatie is daarvoor een middel. Een instrument waarmee de sector zichzelf organiseert en de overheid kan toelaten dat alle operatoren bijdragen tot de goede werking van de brancheorganisatie en de keten.

Via de oprichting van een brancheorganisatie ‘consumptieaardappelen’ waarin de productie, handel en verwerking samenwerken, willen we komen tot een win-winsituatie voor alle schakels in de keten. We willen zo ook zorgen voor één krachtig geluid, één krachtige stem vanuit de Belgische aardappelketen, de ambities van de sector verder uitdragen, maar ook komen met oplossingen voor collectieve vraagstukken waar de sector mee worstelt. Voor alle duidelijkheid: een brancheorganisatie legt geen prijzen of volumes vast maar is wel een instrument om kaders voor goede afspraken vast te leggen en in te spelen op de marktvraag.

Het doel van zo’n brancheorganisatie is een betere, een sterkere ketenwerking waarbij alle partijen in de Belgische aardappelketen zich versterken, dus ook de aardappelproducent.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Met de ondertekening van de intentieverklaring engageren we ons om snel werk te maken van de effectieve oprichting van de brancheorganisatie, maar ook en vooral om aan de slag te gaan met een heel concrete werkagenda. In die werkagenda zitten voor ons een aantal zeer belangrijke thema’s, zoals de actualisering van het kader voor goede en evenwichtige teelt- en aankoopcontracten. Maar ook het maken van duidelijke afspraken over ontvangstvoorwaarden, kwaliteitscriteria en kwaliteitsbeleid met daaraan natuurlijk gekoppeld de impact op de prijs. We zullen ook afspraken maken over het indekken van marktrisico’s voor alle partijen zodat niet steeds één partij het risico draagt. We willen samen zoeken naar instrumenten voor risicobeheer (weer, fytosanitair, recalls …) en ook samen werk maken van een duurzame aanpak en een oplossing voor een aantal bedreigingen voor de sector, zoals ziektes en plagen, knolcyperus, de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, erosie, teeltrotatie enzovoort.

Kortom, het opzet is een betere, een sterkere ketenwerking waarbij alle partijen in de Belgische aardappelketen zich versterken, dus ook de aardappelproducent. Ik hoop dat de overheid dit signaal – dat we als Belgische aardappelketen zelf de regie in handen nemen – mee ondersteunt. Door ervoor te zorgen dat de erkenningsprocedure vlot kan verlopen, maar ook door een opstartsteun voor dit soort initiatieven (want er zijn er nog op komst) te voorzien.

De ambitie in dit dossier is om tegen Interpom 2018 het kind op de wereld te zetten én tegen dan ook al concrete stappen vooruit te zetten in de werkagenda. Werk aan de winkel … of gezien de context: geef er maar een patat op!

Focus op bioboer in nieuw strategisch plan bio

Deze week ondertekende Boerenbond het strategisch plan biolandbouw 2018-2022. De keuze die de overheid tien jaar geleden maakte om ook algemene landbouworganisaties zoals Boerenbond te betrekken bij dit plan, is duidelijk de juiste keuze geweest. Het heeft drempelverlagend gewerkt voor land- en tuinbouwers die interesse hadden voor de omschakeling naar bio (de zogenaamde bioswitch). Dat zien we ook in het succes van het project ‘Bio zoekt Boer’. Na jaren van stagnatie zien we sinds 2009 weer een groei van het aantal bioproducenten. Een verdubbeling bijna. Maar het werk is niet af. Het nieuwe strategisch plan legt meer dan vroeger de focus op de landbouwer zelf. Het zet vooral in op bedrijfsbegeleiding op het vlak van bedrijfseconomie, kennisopbouw en afzet. En dat is een goede zaak. Net zoals het feit dat het project ‘Bio zoekt boer’ ook in het nieuwe plan wordt voortgezet, maar met een nieuwe focus. Via een clusterwerking zal er nog meer worden ingezet om op maat van regio’s het aanwezige potentieel voor omschakeling meer en beter te benutten. Marktgericht produceren en slimmer boeren met cijfers, het geldt ook voor onze bioboeren!

Doorbraak in kosten voor arbeidsgeneeskunde

In 2016 en 2017 zijn heel wat tuinders geconfronteerd met een stevige stijging van de kosten voor de externe dienst voor preventie en bescherming. Soms ging de factuur zelfs omhoog met 300 à 400%, terwijl er aan de dienstverlening zelf niets gewijzigd was. De tarieven voor de diensten van arbeidsgeneeskunde kwamen op de agenda in 2013 bij de discussie over het statuut arbeiders en bedienden. Daarbij werd duidelijk afgesproken dat de nieuwe regeling niet mocht leiden tot grote tariefschokken. In de praktijk blijkt dit dus wel het geval. Na heel wat druk van onze kant is er nu een doorbraak in dit dossier. Er is een akkoord met de diensten dat ze met ingang van 2018 de tarifering voor seizoenpersoneel en studenten zullen aanpassen. Enkele externe diensten zijn al begonnen met de communicatie naar hun klanten. Je leest er deze week meer over in Boer&Tuinder. Het komt er nu op aan dat dit akkoord zo snel mogelijk vertaald wordt in een Koninklijk Besluit.