Menu

Op de eerste rij, 9 juli 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Start overleg tussentijdse evaluatie MAP 6

Nadat een week eerder de Vlaamse regering kennisnam van een tussentijdse evaluatie van MAP 6 door VMM en VLM en minister Demir van de Vlaamse regering de opdracht kreeg om overleg met het middenveld op te starten om de effectiviteit van de bestaande regels te verbeteren, viel vorige week een uitnodiging van de VLM in de bus voor de opstart van dit overleg. Tegen 15 september zouden maatregelen moeten worden voorgesteld. Tot op vandaag is de sector niet in kennis gesteld van de gemaakte evaluatie. Die zal dan ook eerst op tafel moeten komen. Hoe is de evaluatie gebeurd, werd rekening gehouden met zaken waaraan boeren niks kunnen doen zoals het weer? En ook: welke conclusies kunnen uit de evaluatie getrokken worden in relatie tot MAP 6, wetende dat MAP 6 nog niet eens een vol teeltjaar wordt toegepast en de Mestbank een aantal belangrijke nieuwe regels erin, ondanks duidelijke deadlines, nog steeds niet heeft uitgewerkt. Het is voor ons dan ook onaanvaardbaar om aan deze tussentijdse evaluatie sluitende conclusies over de effectiviteit van MAP 6 en/of extra maatregelen te verbinden. Dit werd vorig jaar overigens ook unaniem zo gesteld door Minaraad en SALV, ondersteund door de milieubeweging. Wij beseffen ook dat de cijfers niet goed zijn, maar het verhogen van de effectiviteit van MAP 6 zal wat ons betreft vooral liggen in het werkbaarder maken van de regels zodat ze beter toepasbaar zijn op boerenniveau en dus effectiever kunnen zijn. Boeren ook enkel verantwoordelijk houden voor die zaken waarop ze effectief vat hebben. Boeren of streken die het goed willen doen moeten ook positief benaderd worden zodat het draagvlak vergroot en ze perspectief krijgen. Het gebruik van goede landbouwpraktijken moet verder aangemoedigd worden door de door de beoordelingscommissie positief geadviseerde equivalente maatregelen wél te erkennen en de toepassing ervan niet te ontmoedigen door torenhoge boetes. Er ligt nu een kans voor het beleid om eindelijk echt te luisteren naar de praktijkervaring van boeren en tuinders. Om met al degenen die het goed menen – en dat is de overgrote meerderheid – samen stappen vooruit te zetten. Benieuwd of men bereid is om die kans te grijpen ... We zullen het de komende weken snel ondervinden. We zijn in elk geval voorbereid.

Er ligt een kans voor het beleid om eindelijk echt te luisteren naar de praktijkervaring van boeren en tuinders.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Landbouwdieren horen óók thuis op het Vlaams platteland

De voorbije weken werden een aantal van onze leden-veehouders geconfronteerd met dodelijke wolvenaanvallen. Het ‘advies’ aan veehouders om hun dieren in de regio op stal te houden, verviel al gauw nu blijkt dat wolven ook stallen binnenlopen op zoek naar een snelle gemakkelijke hap uit weerloze dieren. Fastfood in zijn gruwelijkste vorm.

Laat het duidelijk zijn: wolven die stallen binnendringen en zich lijken te specialiseren in het doden van schapen en runderen zijn een probleem. Onze landbouwdieren verdienen de best mogelijke bescherming – ook door de overheid, ook zij horen thuis op het Vlaamse platteland. En ook onze boeren, hun familie en personeel moeten beschermd worden. Een wolf in de stal tegenkomen, zoals vorige week gebeurde, dat wil niemand.

Het is aan het beleid om, in overleg met het Wolvenplatform waarin wij zetelen, dringend een aanpak uit te werken. Het aanpakken van probleemwolven is in dat verhaal cruciaal. Het kan niet zijn dat veehouders de lasten moeten dragen van de terugkeer van de wolf in Vlaanderen. Net zomin als onze landbouwhuisdieren deze rekening moeten betalen.

Corona in Duitsland ontwricht Vlaamse varkenshouderij

Door de corona-uitbraken in Duitse en Nederlandse slachthuizen weigert China op dit moment de import van varkensvlees uit deze landen. Daardoor wordt het evenwicht op de Europese varkensmarkt sterk verstoord en dat heeft ook hier een zware impact. De varkensprijzen zijn de laatste twee weken fors teruggevallen en de slachthuizen schuiven meer varkens door. Varkens die richting Duitsland gaan, kunnen momenteel zelfs niet afgezet worden.

We dringen daarom bij Europa aan om snel steun te verlenen voor de private opslag van varkensvlees. Daarnaast moeten slachthuizen en varkenshouders dringend afspraken maken om de varkens die normaal in Duitsland geslacht worden toch hier geslacht te krijgen. Tot nu toe heeft de hele keten zich in de coronacrisis sterk getoond door solidair en samen problemen aan te pakken. Dit volhouden is ook nu de boodschap.

Meer informatie