Menu

Op de eerste rij, 9 januari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

2020… Boerenjaar

Zaten jullie dinsdag ook aan het scherm gekluisterd voor de eerste aflevering van ‘Boerenjaar’ op VIER? Ik hoop dat de families waarmee we in de eerste aflevering kennismaakten niet alleen mijn hart maar ook dat van vele Vlamingen beroerd hebben, en dat hun verhaal mensen opnieuw dichter bij onze boeren en tuinders brengt en hen #Boerentrots maakt. Ik ben benieuwd naar jullie reacties …

Ik wil jullie bij deze ook bedanken voor de vele nieuwjaarswensen die ik ontving – ze doen altijd deugd.

Voor 2020 wens ik jullie en jullie gezinnen een goede gezondheid toe. Ik weet, het lijkt een cliché maar het is wel het allerbelangrijkste – het fundament voor al jullie professionele en persoonlijke ambities. Het zijn wensen voor het nieuwe jaar waarvan ik hoop dat jullie ze zullen waarmaken.

Europa, wereldleider of … -lijder?

De Europese Commissie is het oude jaar alvast geëindigd met torenhoge ambities. Net voor kerst was er de Green Deal. Die is geschreven om de EU, en bij uitbreiding de wereld, om te vormen naar een groenere, maar groeiende economie. Extra klimaatambities, tot zelfs klimaatneutraliteit in 2050, nieuwe strategieën rond het behoud van biodiversiteit en de bescherming van het milieu zijn de uitgangspunten. Tegelijkertijd zoekt men de balans in het ondersteunen van de transitie, een eerlijker handelsbeleid en het creëren van jobs. Hoe die balans gevonden zal worden, daarover bestaat echter nog veel onduidelijkheid. En ook het budget om al die ambities te realiseren, is een groot vraagteken …

De Green Deal brengt daardoor – ook en zeker voor landbouw – meer nieuwe vragen dan antwoorden met zich mee.

Eén zaak is wel duidelijk: de Green Deal zal sowieso gevolgen hebben voor het nieuwe GLB. Samen overigens met de ‘Farm to fork’-strategie waarvan het witboek in het voorjaar gelanceerd wordt en waarbij de Europese Commissie de ambitie heeft om het volledige voedselbeleid – elke stap in de voedselketen dus – te verduurzamen met hoge standaarden op het vlak van bijvoorbeeld chemische gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica en kunstmeststandaarden die de globale norm zouden moeten worden en die ook zouden moeten doorwerken in het EU-beleid rond handelsakkoorden … Sta me toe hierover sceptisch te zijn, wetende wat onze ervaring is met de recente handelsakkoorden … en ook kritisch, want de nieuwe strategie moet blijkbaar gefinancierd worden met het bestaande potje van landbouwmiddelen …

Nog meer inspanningen van onze boeren vragen is geen optie, zolang men niet eerst werkt aan een eerlijk en stabiel inkomen. Naar een strategie daarvoor, is het echter met een vergrootglas zoeken in de Europese ambities … Laten we dus maar goed opletten dat in de ambitie om wereldleiders te worden, we niet als wereldlijders achterblijven.

Kerstmails van de Mestbank

Velen onder jullie hebben de laatste dagen van 2019 verschillende mails van de Mestbank ontvangen. In de ene wordt gewezen op de plicht om vanaf 1 januari een aankoop- en gebruiksregister van kunstmest bij te houden, in afwachting van een digitale applicatie die tegen juli voorhanden zal zijn. De andere gaat over de ingediende derogatieaanvragen, waarbij we vaststellen dat de derogatie voor nogal wat percelen wordt afgekeurd, vaak wegens een kleine administratieve fout. Zorg ervoor dat je zeker vóór eind deze maand formeel bezwaar indient wanneer dat bij jou het geval is. Binnenkort volgt het oordeel (met desgevallend de bijbehorende boete) over de vanggewasverplichting 2019.

We rekenen erop dat bij de uitwerking van de wetgeving pragmatisme en effectiviteit vooropstaan.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De wetgeving is wat ze is ... maar we rekenen er wel op dat bij de verdere uitwerking pragmatisme en effectiviteit vooropstaan en dat boeren niet overladen worden met administratieve verplichtingen die de waterkwaliteit geen centimeter vooruit helpen. Hetzelfde pragmatisme verwachten we bij het oordeel over 2019, wetende dat het nieuwe MAP halverwege het teeltjaar werd goedgekeurd en dat tot ver in het najaar heel veel vragen over de nieuwe regels door de Mestbank onbeantwoord bleven. Wij zullen dus niet aanvaarden dat boeren meedogenloos afgerekend worden op zaken over 2019 waarover op dat moment de ambtenarij zelf het antwoord schuldig bleef. Ik reken erop dat de Mestbank over de concrete toepassing van al deze zaken dringend in overleg gaat met de sector en zich niet louter beperkt tot het uitsturen van mails. Dit punt staat alvast op de agenda van het overleg dat ik volgende week met minister Demir heb.

Meer informatie