Menu

Op de eerste rij, 9 februari 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Publieke consultatie over GLB 2020 van start

De Europese Commissie lanceert een publieke enquête over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De resultaten ervan zullen gebruikt worden voor de voorbereiding van het GLB dat vanaf 2020 zal ingaan.

Ik roep onze leden, de actieve land- en tuinbouwers, op om deel te nemen en neer te pennen welke verwachtingen jullie hebben van een toekomstig GLB. In dit artikel lees je meer over deze bevraging en kan je doorklikken naar de enquête zelf. Maak zeker gebruik van deze gelegenheid om je stem rechtstreeks bij de Europese Commissie te laten horen.

Binnen Boerenbond zijn we onze visie op het GLB na 2020 aan het voorbereiden. Dat gebeurt zoals altijd via een uitgebreide raadpleging van onze structuren, zowel de provinciale besturen als de verschillende vakgroepen. We starten deze week met een kick-offvergadering met alle sectorvakgroepen. Vervolgens zullen we de discussie voeren in de verschillende provinciale structuren. Het is de bedoeling om tegen mei een goed uitgediscussieerd en onderbouwd Boerenbondstandpunt te hebben met daarin onze verwachtingen over het toekomstige GLB. Dat zullen we dan neerleggen bij de Vlaamse minister van Landbouw, bij onze Europese koepelorganisatie COPA, bij de Europese instanties en in de verschillende consultatiemomenten die de komende maanden nog zullen volgen.

Het zal voor jullie geen verrassing zijn dat we daarbij zullen focussen op een GLB dat land- en tuinbouwers sterker maakt als bedrijf en in de keten, dat onze bedrijven crisisbestendiger maakt en dat ook de inkomensvorming op onze bedrijven verbetert. De recente crisissen in de verschillende deelsectoren leren dat daar de grote uitdaging ligt. Het GLB moet opnieuw een beleid worden dat de economie op onze bedrijven ondersteunt, een economisch GLB dus. Dat daarbij ook verder moet gewerkt worden aan het ecologisch verduurzamen van de sector, is evident. Daar is de sector ook al jaren mee bezig én met resultaat! Wat de Natuurpunten van deze wereld ook mogen beweren … In een reactie op de lancering van de bevraging vond Natuurpunt het nodig om onze sector weg te zetten als de doodgraver van milieu en natuur en doet men uitschijnen dat onze boeren vandaag louter voor het bewerken van hectares of het melken van koeien subsidies ontvangen, alsof ze daarbij geen milieuregels moeten naleven. Ik kan me niet inbeelden dat Natuurpunt niet weet dat iedere landbouwer vergroeningsverplichtingen moet naleven en dat het verkrijgen van toeslagrechten vandaag echt wel afhangt van het vervullen van een hele reeks van randvoorwaarden rond biodiversiteit en milieu, waarop trouwens op het terrein ook zeer intensief wordt gecontroleerd. Natuurpunt ontvangt overigens zelf ook toeslagrechten voor zijn landbouwactiviteiten. Ik ga ervan uit dat ook hij de regels correct naleeft, toch?

In elk geval, laten uitschijnen dat land- en tuinbouwers geen inspanningen doen op ecologisch vlak en alleen maar achteruitgang boeken, is niet meer of niet minder dan een slag in het gezicht van onze Vlaamse familiale boeren en tuinders die al jaren inspanningen leveren om verder te verduurzamen.

Gemeenten stellen start omgevingsvergunning best nog even uit

Wij zijn vragende partij voor de vereenvoudiging van procedures en de vermindering van administratieve lasten. De invoering van de omgevingsvergunning is dan ook een stap vooruit. Normaal gezien moest die op 23 februari in werking treden. Nu blijkt echter dat men niet klaar is met de nodige softwarekoppelingen en de digitale opvolging. Er is zeer grote twijfel of aanvragen volgens de nieuwe procedure wel vlot zullen kunnen verlopen. Om die reden hebben wij, samen met Voka en Unizo, in de voorbije weken gesteld dat men dan het nieuwe systeem best een paar maanden uitstelt totdat alle technische knelpunten uit de weg geruimd zijn. Dit geldt zowel voor de gemeenten als voor de provincies. Wel met dien verstande dat het principe van de vergunning voor onbepaalde duur wel zoals afgesproken in werking treedt. De Vlaamse regering heeft er anders over beslist en geeft enkel aan de gemeenten die dit expliciet vragen uitstel tot 1 juni. Voor de provincies (bevoegd voor de klasse 1-bedrijven) is geen uitstel voorzien. Dat is jammer. Men zou beter eerst het systeem volledig op punt zetten vooraleer het uit te rollen – een nieuw systeem kent sowieso altijd nog kinderziektes … Met de huidige beslissing dreigt er veel verwarring en onzekerheid. Maar de regering heeft dus beslist. Ik heb daarom vorige week een brief gestuurd naar alle schepencolleges om te vragen dat ze ook allemaal effectief uitstel vragen tot 1 juni. Te zien aan de tientallen positieve reacties die ik intussen terugkreeg, zijn de meeste gemeenten dit ook van plan en hebben ze intussen uitstel gevraagd. Een zeer verstandige beslissing. Enkele maanden uitstel weegt immers niet op tegen de verwikkelingen die daardoor vermeden kunnen worden.

Met de huidige beslissing omtrent de omgevingsvergunning dreigt er veel verwarring en onzekerheid.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Actieplan Vleesveehouderij in de steigers

Onze vleesveebedrijven blijven het economisch moeilijk hebben. Zij profiteren niet van de huidige algemene opgaande markttendens zoals in andere sectoren. De situatie wordt op veel bedrijven nijpend. Onze vakgroep Vleesvee heeft daarom werk gemaakt van een ‘Actieplan Vleesveehouderij’. De oorzaken van de moeilijke situatie zijn divers, en ook de sector zelf is heel divers. Daarom heeft de vakgroep gekozen voor een volledig palet aan maatregelen zowel op korte, middellange als op langere termijn. Via deze link vind je een toelichitng bij het actieplan. Het is nu zaak er werk van te maken.