Menu

Op de eerste rij, 8 oktober 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Tussentijdse evaluatie MAP 6, schijnoverleg bij VLM

Voor de zomer werden door de VLM drie werkgroepen opgestart met als doel in overleg met het middenveld de effectiviteit van de bestaande regels van MAP 6 te verbeteren: een ambtenarenwerkgroep, eentje met wetenschappers en een maatschappelijke klankbordgroep met daarin de landbouworganisaties maar ook natuurverenigingen, ngo’s, toelevering en verwerking. Die laatste kwam intussen driemaal digitaal bijeen. Het werd al snel duidelijk dat de ambtelijke werkgroep de lead heeft en dat de rol van de maatschappelijke groep beperkt is tot opmerkingen op ambtelijke voorstellen.

Dit heeft ons niet belet om al onze voorstellen tot vereenvoudiging en verhoging van de effectiviteit van het bestaande MAP toch neer te leggen en stevig tegengewicht en commentaar te geven op de voorstellen van de ambtenaren. We hebben ook onderbouwd een stevige discussie ontlokt over de slapende MAP-meetpunten en het gebrek aan debiet door de extreme droogte waarbij de administratie ons gelijk uiteindelijk moest toegeven. Bedoeling van dit alles was om tegen 15 september vanuit de ambtelijke werkgroep, met input van de maatschappelijke klankbordgroep en van de wetenschappers, maatregelen voor te stellen aan het kabinet. En dat is ook gebeurd: de ambtelijke werkgroep heeft haar voorstellen aan het kabinet-Demir bezorgd. Alleen stellen we vast dat de wetenschappers geen advies hebben uitgebracht én dat in de voorstellen van de ambtenaren niet of nauwelijks rekening gehouden werd met onze voorstellen en bemerkingen. Evenmin wordt aangegeven op welke punten wij het absoluut niet eens zijn met een aantal ambtelijke voorstellen. En over de MAP-meetpunten wordt zelfs met geen woord gerept. Waarvoor diende dit traject dan? Waarvoor dan driemaal lang en intens vergaderen? Om te kunnen zeggen dat er ‘overleg met de sector’ is geweest? Schijnoverleg onder regie van de VLM noem ik dat ... Dat belooft voor het verdere verloop.

Vergaderen om te kunnen zeggen dat er overleg is geweest, is schijnvergaderen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vlaamse veerkracht

Terwijl alle ogen gericht waren op de federale regeringsvorming presenteerde de Vlaamse regering haar septemberverklaring – tegelijk ook het Vlaamse relanceplan – onder de titel ‘Vlaamse veerkracht’. Minister-president Jambon vergat in zijn inleiding niet om ‘dikke merci’ te zeggen tegen een aantal sectoren die de voorbije maanden zijn blijven doorwerken. Ook onze sector werd – terecht –genoemd. De kernboodschap van het Vlaamse relanceplan is investeren: in zorg, in onderwijs maar ook in onze economie. Er wordt een budget van 4,3 miljard euro vrijgemaakt voor eenmalige investeringen die moeten leiden tot het hernemen van de economische groei. Ook landbouw wordt daarbij niet vergeten. Een andere ambitie gaat over administratieve vereenvoudiging, het stoppen van regelneverij en snelle vergunningverlening. Wij hopen dat dit ook geldt voor onze sector, want de verlening van omgevingsvergunningen voor land- en tuinbouw blijkt de laatste tijd steeds moeilijker te gaan en dat ondanks positieve adviezen van de administratie. En regelneverij … ook daar kan onze sector in tal van dossiers helaas van meespreken. Misschien moet de Vlaamse regering onze sector als pilootproject voor deze ambitie selecteren?

De Croo I van start

Ook vorige week ging De Croo I van start. Over het regeerakkoord bezorgden we jullie vorige week al een actuabericht. Het is goed dat er eindelijk een volwaardige ploeg aan de slag kan, want de uitdagingen zijn groot.

Hoewel de juiste invulling van heel wat ambities van het regeerakkoord zich in de toekomst zal moeten uitwijzen en er ook een aantal zaken in staan (bijvoorbeeld rond klimaat, gewasbeschermingsmiddelen en voedselveiligheid) die we goed in de gaten zullen houden, bevat dit akkoord ook een aantal positieve aanknopingspunten en kansen voor onze sector. We kijken uit naar een snelle kennismaking met de nieuwe federale minister van Landbouw David Clarinval, maar zeker ook naar een voortzetting van de reeds bestaande open en constructieve samenwerking met onze nieuwe premier Alexander De Croo. Wij rekenen mee op hem om het ondernemerschap in onze mooie en essentiële land- en tuinbouwsector mee te versterken. Ik herinner hem heel graag aan zijn uitspraak tijdens zijn openingsspeech op onze Werktuigendagen van vorig jaar: “De toekomst van de landbouw ligt in vooruitgang, niet in een nostalgisch verleden.” Alle succes gewenst aan de nieuwe federale regering en in het bijzonder aan onze nieuwe premier!

Meer informatie