Menu

Op de eerste rij, 7 mei 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Gewijzigd vergunningenbeleid?

Enige tijd geleden vernamen we dat het standpunt van het departement Omgeving in de vergunningverlening van bestaande niet-ammoniakemissiearme stallen gewijzigd was. Het departement Omgeving vindt dat deze stallen niet langer voor onbepaalde duur kunnen vergund worden. Voor ons een verrassing want eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering, op voorstel van datzelfde departement Omgeving, een Luchtbeleidsplan goed waarin die maatregel helemaal niet opgenomen was. Een verstrenging van het standpunt is dus zeker niet ingegeven door dit plan, en is dus ook niet nodig om de nieuwe NEC-doelstelling in 2030 te behalen. Het stoot me vooral tegen de borst dat zonder enige vorm van communicatie, laat staan overleg, een beleidslijn wordt gewijzigd die een belangrijke impact heeft op heel wat van onze varkens- en pluimveehouderijen. Daarbij lijkt men ook het belangrijke principe van de beste beschikbare technieken los te laten, nochtans een hoeksteen in het vergunningenbeleid. Ik nam hierover onmiddellijk contact op met het kabinet van minister Demir. We treden in overleg en hopen dat we redelijke oplossingen kunnen vinden.

Van waterplannen naar oplossingen

Het gebrek aan regen sinds midden maart, maakt dat ‘de droogte’ al vroeg op het jaar weer actueel werd. Voldoende water beschikbaar hebben, staat door de voorbije drie droge zomers ook hoog op de agenda bij de zowel de overheid als het onderzoek. Ook voor onze sectoren is voldoende waterbeschikbaarheid belangrijk: voor de gewassen, het drinkwater van de dieren ... In de recent door de Vlaamse regering goedgekeurde waterbeleidsnota (zie ook ‘Van de week’ op pagina 5) komt het onderwerp dan ook uitgebreid aan bod. De nota bevat de visie op het waterbeleid voor de komende zes jaar, zet de krijtlijnen uit en geeft richting aan een aantal plannen die ook een impact hebben op onze sector. Zo is er de opmaak van de stroomgebied[IG1] beheerplannen, een strategisch plan waterbevoorrading en een droogteplan. Dit laatste werd nog maar vorig jaar opgemaakt met 66 acties, maar ondertussen is er een tweede ambitieuzere versie op komst, zei minister Demir vorige week in het Vlaams Parlement. Ze meldde dat ook in het mestbeleid het principe ‘de vervuiler betaalt’ zou gelden. Maar dat is voor ons niks nieuws: wie de regels naleeft, vervuilt niet en wie ze overtreedt, betaalt nu al hoge boetes dus … Daarnaast wordt ook gewerkt aan het afwegingskader voor prioritair watergebruik [IG2] bij waterschaarste – met andere woorden wie krijgt het water als er niet genoeg is? Vanuit Boerenbond volgen we deze plannen uiteraard nauw op en koppelen we op geregelde tijdstippen ook terug naar jullie. Want een plan kan maar zinvol zijn als de acties ook gedragen worden door de actoren op het terrein. 

Geen Dag van de Landbouw dit jaar. We werken aan een alternatief om op een andere manier de spotlights op onze sector te zetten.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Geen Dag van de Landbouw dit jaar

Gezien de onzekerheid over de verdere evolutie van de coronacrisis is het dit jaar onmogelijk om onze Dag van de Landbouw goed en veilig voor iedereen te organiseren. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, want de Dag van de Landbouw staat garant voor geĆ«ngageerde bedrijfsleiders en hun gezin, die het beste van zichzelf geven om de tienduizenden bezoekers (vorig jaar 100.000) een ultieme landbouwbeleving te bezorgen. Niet dit jaar dus … Een evenement van dergelijk formaat vraagt een maandenlange voorbereiding en kan niet op het laatste nippertje geannuleerd worden. Dat kunnen we de deelnemende bedrijven en ondersteunende verenigingen niet aandoen. Ik wil uitdrukkelijk de land- en tuinbouwers bedanken die al toegezegd hadden dit jaar deel te nemen. Dank voor jullie engagement, voor jullie reeds geleverde of geplande inzet. Ook dank aan de vele helpende handen van onze lokale landelijke gilden, onze bedrijfsgilden, KLJ’ers, Ferm-afdelingen en Groene Kringers voor wie deze beslissing eveneens een flinke streep door de rekening is. Maar we blijven niet bij de pakken zitten. De komende maanden werken we een alternatief uit waarmee we de derde zondag van september – zij het op een andere manier – alsnog de spotlights op onze sector en op de slagkracht, het ondernemerschap en de passie van onze bedrijven zullen zetten. Corona dwingt ons ook op dat vlak naar een nieuw normaal. Maar doorgaan doen we!

Meer informatie