Menu

Op de eerste rij, 7 december 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Innovatie helpt de sector vooruit

Deze week kregen in Roeselare de inzenders van de 10 meest innovatieve landbouwideeën van de Innovatiecampagne 2018 hun prijs overhandigd. De winnaar van de publieksprijs is nog niet gekend – daar kunnen jullie zelf nog tot 31 december voor stemmen via www.innovatiesteunpunt.be/wedstrijd. De bekendmaking volgt op donderdag 10 januari op Agriflanders in Gent.

Het belang van innovatie, ook in onze Vlaamse land- en tuinbouwsector, kan niet genoeg benadrukt worden. Het is een manier om steeds stappen vooruit te zetten. Want stilstaan is achteruitgaan. Ondernemerschap en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Willen we op een goede manier onze bedrijven toekomstgericht verder uitbouwen – en ik ga ervan uit dat dat de ambitie van elke ondernemer is – dan moeten we blijven innoveren op alle onderdelen van onze bedrijfsvoering. Als bedrijfsleiders zijn we het verplicht om dag, in dag uit na te denken over hoe we op de best mogelijke manier ons bedrijf organiseren, productiever worden, energie besparen, naar de markt gaan met ons product, inspelen op nieuwe wensen en verwachtingen van burger en consument en onze productieprocessen arbeidsorganisatorisch beter en werkbaarder kunnen maken.

Innovatie is dus cruciaal voor elke sector, voor elk bedrijf dat ook morgen nog wil bestaan. Daarom investeert Boerenbond blijvend in innovatie voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. We doen dat door jaarlijks aanzienlijke budgetten vrij te maken voor de financiering van onderzoek en innovatie door onderzoekscentra en wetenschappelijke instellingen. Het gaat dan om onderzoek om de effecten van onze bedrijven op milieu en klimaat te verminderen, projecten die de productiviteit en efficiëntie op onze bedrijven verhogen, onderzoek om dierenwelzijn te verhogen, om het gebruik van antibiotica te verminderen, projecten waarbij gezocht wordt naar nieuwe en betere, klimaatbestendigere rassen en gewassen, maar bijvoorbeeld ook over projecten die nieuwe en slimme technologieën ontwikkelen.

Daarnaast investeren we ook in ons Innovatiesteunpunt, waar onze innovatieconsulenten ideeën en innovaties die uit de praktijk zelf komen verder helpen ontwikkelen zodat ze nadien breed kunnen worden uitgerold. De 10 meest innovatieve ideeën worden tweejaarlijks beloond met een innovatieprijs. En ik besef zeer goed dat het nu eenmaal eigen is aan innovatie dat sommige van die ideeën de grenzen van het gangbare opzoeken of wat buiten de lijntjes kleuren – wat dan steevast commentaar of meewarige blikken van collega’s oplevert. Maar daar gaat het nu ook net over in innovatie: zoeken naar nieuwe zaken, naar onverkende opportuniteiten. Laat ons die creativiteit niet beknotten, maar net ondersteunen en aanmoedigen. De sector in zijn geheel kan er enkel maar goed mee zijn. Dus bij deze, een dikke proficiat aan alle 10 winnaars van de Innovatiecampagne van 2018.

Men moet nu werk maken van een efficiënt, gecoördineerd en volgehouden afschot van de everzwijnenpopulatie.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Solidair met Waalse landbouwers in strijd tegen everzwijnen

Vorige week hebben we samen met onze Waalse collega’s van de FWA gemanifesteerd in Namen bij het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin. Onze collega’s van de FWA eisten – hierin trouwens voluit gesteund door de Waalse natuurorganisatie en de bosbouw – een drastische inperking van de everzwijnenpopulatie én garanties dat men ook effectief tot actie zal overgaan. Ik was samen met ondervoorzitter Georges Van Keerberghen aanwezig om onze Waalse collega’s te ondersteunen in hun meer dan terechte eisen, maar ook om – ook aan de Waalse pers – duidelijk te maken dat wij hier in Vlaanderen met hetzelfde probleem zitten. Want inderdaad, uit de persvragen bleek duidelijk dat men in Wallonië geen enkel besef had van het feit dat de overpopulatie van everzwijnen ook in Vlaanderen een groot en nog steeds groeiend probleem is waar de overheid niet op ingrijpt, laat staan dat er een deftige schaderegelingsprocedure voorhanden is. Sedert september is daar dan nog de dreiging van Afrikaanse varkenspest bijgekomen, niet enkel sanitair een groot risico maar ook een catastrofe voor de prijsvorming van ons Belgisch varkensvlees, dat een zware klap kreeg. Ook die boodschap is door de Waalse pers goed opgepikt. De eisen van onze Waalse collega’s zijn dezelfde als de onze: een drastische inperking van de everzwijnenpopulatie, meer middelen voor bejaging, een goede monitoring en coördinatie, en vooral garanties dat de engagementen die zowel de Vlaamse als de Waalse overheden genomen hebben om de populaties sterk terug te dringen ook effectief tot resultaat op het terrein leiden. Helaas zijn niet enkel onze eisen dezelfde maar ook onze frustraties: zowel in het noorden als in het zuiden van het land blijft de vertaling van dat engagement in actie op het terrein op dit moment nog te veel achterwege. Men moet, nu alle oogsten van het veld zijn, echt wel in actie schieten en werk maken van een efficiënt, gecoördineerd en volgehouden afschot van de everzwijnenpopulatie, zowel in het zuiden als in het noorden van dit land.

Komaan, minister Schauvliege, zet nu eindelijk de mensen van het ANB en de jagers op het terrein aan het werk en met de neus in dezelfde richting. Niet om de everzwijnen volledig uit Vlaanderen te bannen – want dat is niet onze vraag – maar wel om eindelijk de overlast aan te pakken. Zowel de akkerbouwers als de varkenshouders, maar ook de burgers die hun tuintjes vernield zien, en zelfs meer en meer natuurbeheerders die hun werk van jaren omgewroet zien, zullen er u dankbaar om zijn.

Regeringscrisis

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het nog onduidelijk of de crisis rond het migratiepact zal leiden tot de val van de federale regering. Laat ons hopen dat er tegen dat jullie dit lezen een weg gevonden is om een doorstart te maken zodat het federale beleidsniveau de volgende maanden nog een aantal belangrijke dossiers kan afwerken en aanpakken. Denken we maar aan de arbeidsdeal, de hervorming van het vennootschapsrecht, de aanpak van een mogelijk energietekort deze winter, de ontwerpen rond oneerlijke handelspraktijken en de verdere uitvoering van het plan voor eerlijke concurrentie in onze sector, maar ook een aantal (bijvoorbeeld sanitaire) dossiers die al enige tijd ter ondertekening bij de federale minister van Landbouw liggen. Nu zonder regering vallen zou een bijzonder slechte zaak zijn.