Menu

Op de eerste rij, 6 februari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Wie betaalt de Europese ambities?

Het is dé vraag waarover staatshoofden en regeringsleiders zich buigen op de extra Europese Raad van 20 februari over het Europees budget 2021-2027 (MFK) De uitdagingen waren al groot met de brexit en het migratie- en veiligheidsvraagstuk. De nieuwe Europese Commissie heeft daar met haar Green Deal nog een extra torenhoge ambitie bovenop gezet. Het voorstel van de vorige Commissie mikte op nieuwe extra middelen én tegelijk op besparingen in de traditionele beleidsdomeinen, zoals het landbouwbeleid. Maar de lidstaten zijn niet enthousiast om meer bij te dragen aan Europa én er is ook breed protest tegen kortingen in de traditionele beleidsdomeinen.

Voor landbouw dreigen we drie keer te verliezen. Het landbouwbudget wordt volgens de EU-Commissie 5% gekort maar wij komen op een verlies van ruim 11%. De ‘eerlijkere’ verdeling van de rechtstreekse steun kan Vlaanderen nog extra kosten. Niets tegen eerlijke verdelingen, maar dan moet de rekening wel volledig gemaakt worden. Ook de groene architectuur brengt een hele resem extra eisen met zich mee waar geen extra vergoeding tegenover staat, integendeel. En dan is er nog de financiering van de Green Dream – excuseer, Deal … En intussen blijven marges en prijzen onder druk staan …

Boerenbond heeft daarom intensief contact met onze politici. De boodschap aan minister van Landbouw Crevits, maar ook aan minister-president Jambon is duidelijk: de land- en tuinbouw mag niet het kind van de rekening worden. We houden de Vlaamse regering aan haar engagement uit het Vlaams regeerakkoord dat stelt dat “de middelen voor landbouw en structuurfondsen voor Vlaanderen moeten gevrijwaard blijven.” Het Waalse regeerakkoord zegt hetzelfde. Vlaanderen en Wallonië moeten dit engagement ook doordrukken in het Belgisch standpunt in de Europese Raad, en dus voluit gaan voor het behoud van het Belgisch budget voor landbouw.

Wie is nu die actieve boer?

Na besprekingen in onze structuren nam het Hoofdbestuur vorige week een standpunt in over hoe het nieuwe GLB op Vlaams niveau moet worden ingevuld. Cruciaal daarin is dat de middelen maar ook de grond terechtkomen bij de actieve boer. Maar wie is de actieve boer? Geen makkelijke oefening. Eerst en vooral wil het Hoofdbestuur dat de actieve boer geen activiteiten uitoefent waardoor aangenomen mag worden dat landbouw niet zijn hoofddoel is. De huidige negatieve lijst (met bijvoorbeeld luchthavens, vastgoeddiensten …) moet als referentie dienen, aangevuld met onder andere scholen, onderzoeksinstellingen en erkende terreinbeherende diensten. Aanvullend herbevestigde het Hoofdbestuur de vraag om pensioentrekkende landbouwers als niet actief te beschouwen, waarbij de vrijgekomen middelen ingezet moeten worden ter ondersteuning van jonge boeren. Een nieuw criterium in het standpunt is het verdienpotentieel van het bedrijf. Een scan per bedrijf moet aan de hand van gemiddelde cijfers en reeds beschikbare gegevens – zoals areaal, teelten en aantal dieren – dit verdienpotentieel weergeven. Op die manier kan gemeten worden in welke mate de boer ondernemerschap en risico opneemt met landbouwproductie. Als laatste moet de actieve boer beroepsbekwaam zijn, door bijvoorbeeld opleiding of ervaring. Het is duidelijk dat met dit standpunt het Hoofdbestuur ervoor kiest om het GLB optimaal ten dienste te stellen van actieve boeren, zodat zij veerkrachtig kunnen omgaan met de uitdagingen van vandaag en morgen.

We kiezen ervoor om het GLB optimaal ten dienste te stellen van actieve boeren.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Minister Crevits de boer op

Vorige week bracht Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits op onze uitnodiging een bezoek aan het varkensbedrijf van Hoofdbestuurslid Rik Bogaert en zijn vrouw Nancy dat sterk inzet op innovatie en daarvoor ook al een beroep kon doen op VLIF-innovatiesteun. De minister kon er kennismaken met onder meer een biggennanny, een verwarmde couveuse voor biggen die zorgt voor minder biggensterfte en een hoger welzijn. De minister kon vaststellen dat de zorg voor dieren boeren in het bloed zit. Het was het eerste van een reeks bezoeken waarbij we vanaf nu tot de zomervakantie de minister meenemen door alle Vlaamse provincies en deelsectoren om kennis te maken met onze bedrijven en vooral ... om mét onze boeren en tuinders zelf te praten. 

Meer informatie