Menu

Op de eerste rij, 6 april 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Naar verplichte fusies voor kleinere gemeenten?

In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van dit najaar komen de verschillende middenveldorganisaties traditiegetrouw met hun wensenlijstje naar buiten. Als Landelijke Beweging hebben wij eind vorig jaar al onze desiderata gelanceerd onder de noemer ‘Gemeend Landelijk – inspiratie voor het platteland’ met daarin 16 inspiratiefiches voor toekomstige beleidsmakers op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Vorige week heeft ook Voka haar memorandum voor de lokale verkiezingen gelanceerd. Met daarin het opvallend pleidooi voor een verplichte fusie van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. Argumentatie is dat gemeenten zich moeten focussen op hun kerntaken en daarvoor voldoende schaalgrootte moeten hebben. Tegelijk geeft men wel aan dat er geen lineair verband is tussen schaalgrootte en bestuurskracht ... Kleine gemeenten zijn dus niet per definitie minder bestuurskrachtig dan grotere gemeenten.

Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, reageerde positief op het Voka-voorstel tot verplichte fusie en verkondigde het bij de volgende regeringsvorming op tafel te zullen leggen.

Landelijke Gilden heeft onmiddellijk gereageerd. Wij zijn het natuurlijk eens met het feit dat gemeenten zich systematisch de vraag moeten stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel of ze opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding, zoals ook Voka aangeeft.

Maar een verplichte fusiebeweging, dat is niet de wijze waarop wij het zien. Een kleine gemeente kan perfect ook voor een bepaalde taak kiezen voor samenwerking met een andere gemeente of zelfs met meerdere gemeenten, of kan ervoor kiezen om een aantal taken uit te besteden. Uiteraard is er ook de optie van fuseren met een andere gemeente, maar wij pleiten ervoor dat gemeenten zelf deze keuze moeten kunnen maken, ongeacht hun grootte. Men kijkt best ook eens naar de Gemeentemonitor. In de top tien prijken heel wat plattelandsgemeenten met goede resultaten voor wat het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur betreft.

De Vlaamse overheid heeft wel een opdracht om vormen van samenwerking tussen gemeenten beter te faciliteren en ook meer ruimte te bieden om een aantal taken uit te besteden.

Blijft daarnaast ook nog het probleem van de financiering van de gemeenten. Als Landelijke Gilden blijven wij ervoor pleiten om de bestaande financieringsmechanismen te herzien. Onze kleinere plattelandsgemeenten worden gekenmerkt door heel wat open ruimte die in het huidige financieringssysteem helemaal niet wordt meegeteld. Dat terwijl het behoud van open ruimte nochtans door de Vlaamse regering in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als speerpunt wordt genoemd. Als men de financiering aanpast, zullen gemeenten ook beter hun taken kunnen opnemen …

Kortom, wij zijn niet tegen fusies van gemeenten, maar wel tegen een verplichte golf van fusies van kleine plattelandsgemeenten. Meer kansen en meer ondersteuning van samenwerking én een financieringsmechanisme dat ook het behoud van open ruimte financieel waardeert, daar ligt volgens ons de prioriteit.

Wij zijn niet tegen fusies van gemeenten, maar wel tegen een verplichte golf van fusies van kleine plattelandsgemeenten.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Taskforce African swine fever van start

Vorige week is de taskforce African swine fever (ofwel de Afrikaanse varkenspest) officieel opgestart. Begin dit jaar hebben wij aangedrongen op de oprichting van zulke taskforce, want de Afrikaanse varkenspest rukt snel op naar onze contreien en een uitbraak hier zou catastrofale gevolgen hebben voor de Vlaamse varkenshouderij. De verspreiding van de ziekte gebeurt door everzwijnen en de ongebreidelde groei van de everzwijnpopulatie in het Brugse, Noord-Limburg en het noorden van Antwerpen is en blijft een grote zorg. Daarnaast verspreidt de ziekte zich ook via personen uit besmette zones die hier komen werken of op doorreis zijn en die besmette voedingswaren bij zich hebben en deze hier weggooien. Preventieve maatregelen op onze bedrijven zelf, maar ook daarbuiten, zijn dus echt wel aan de orde. 

Vandaar het belang om zowel alle bevoegde overheden als de sectoren met een veelvuldige trafiek tussen België en de besmette zones zoals de bouw, transport en agrofood aan tafel te hebben. Vertegenwoordigers van alle betrokken administraties (zowel federaal als regionaal), van de landbouwsector maar ook van de transportsector, jagers, Febev en Bemefa waren aanwezig bij de opstartvergadering. Die was door het FAVV goed georganiseerd en voorbereid. Het doel is via dit forum bestendig informatie uit te wisselen en contact te houden.  

Het FAVV werkt ook een nationaal actieplan uit, en het is goed dat hij de regie opneemt. Met dergelijke versnipperde bevoegdheden en de vele betrokken actoren, is het immers noodzakelijk dat iemand de touwtjes in handen neemt!