Menu

Op de eerste rij, 6 april 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Nieuwe stap tot samenwerking in de coöperatieve tuinbouwwereld

Het is geen nieuwigheid dat onze groente- en fruittelers vragende partij zijn voor een zo maximaal mogelijke samenwerking in de coöperatieve afzetwereld. Een bundeling van het aanbod is cruciaal om onze telers macht in de markt te geven. Het coöperatieve model is voor Boerenbond daarbij nog steeds een sterk model. Van, voor en samen met telers in de markt. Ik weet dat er over de coöperaties heel wat meningen zijn. En ja, ook coöperaties moeten dag na dag niet enkel hun klanten maar ook hun telers-coöperanten blijven verdienen. Ze moeten het maximale voor hun coöperanten uit de markt halen en worden daarop afgerekend. Ze moeten dus – meer dan ooit – hun mannetje staan en hun blijvende meerwaarde aantonen, ook in vergelijking met de private handel. Daarbij moeten ook zij, met respect voor de coöperatieve gedachte, maximaal inspelen op de vele vragen vanuit de markt en op de evolutie van de markt zelf waarin zij opereren. De toenemende concentratie verderop in de keten heeft onder meer als gevolg dat er ook tussen coöperaties onderling meer samenwerking nodig is. Ook hier is een bundeling van krachten noodzakelijk. We kunnen ons daarbij geen verspilling van tijd, energie en middelen permitteren.

Een sterke bundeling van het aanbod, een van de belangrijke actiepunten van de vakgroepen Groenten en Fruit, kan ik enkel toejuichen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vorig jaar draaide een poging tot samenwerking tussen Veiling Haspengouw en BelOrta niet helemaal uit zoals vooropgesteld. Ik blijf dit nog steeds een gemiste kans vinden voor de fruitsector. Beide actoren kennen mijn mening daarover. Ondanks de mislukking van vorig jaar, zet de dynamiek van samenwerking in de coöperatieve wereld zich gelukkig door. Veiling Haspengouw is net voor nieuwjaar in zee gegaan met BFV. Daarenboven hebben BelOrta en Veiling Hoogstraten vorige week aangekondigd dat zij een fusie gaan onderzoeken. Het gaat hier over de twee grootste tuinbouwveilingen in groenten en fruit in Vlaanderen die samen instaan voor twee derde van de totale productieomzet. Ik besef dat er nog een hele weg te gaan is vooraleer een fusie een feit zal zijn, maar ik reken erop en weet dat beide – met de belangen van hun coöperanten-telers voorop – hun huiswerk ernstig zullen maken. Dat ze op die manier concreet werk maken van een van de belangrijke actiepunten van onze vakgroepen Groenten en Fruit, een sterke bundeling van het aanbod, kan ik enkel maar toejuichen. Ik wens BelOrta en Veiling Hoogstraten dan ook alle succes toe.

Zonevreemde bossen beter beschermd

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse regering om 12.260 ha zonevreemde waardevolle bossen strikter te beschermen. Meer dan 7900 ha van die bossen liggen in agrarisch gebied. Door de beslissing kan enkel nog de Vlaamse regering toestemming geven om van het ontbossingsverbod af te wijken. Voor bossen in de harde bestemmingen zoals woon- en industriegebied is dat een aanzienlijke verstrenging, in landbouwgebied moest sowieso al ontheffing verleend worden door de bevoegde minister. Boerenbond heeft daarom altijd ingebracht dat het vooral belangrijk is dat er voor deze bossen ook een vervolgproces wordt voorzien. Als die zonevreemde bossen zo belangrijk zijn, is het niet meer dan logisch dat ze ook op een correcte manier meetellen in de ruimtebalans. Op die manier kunnen gronden in het agrarisch gebied en in beroepslandbouwgebruik gevrijwaard worden van allerlei bosuitbreidings- en boscompensatieprojecten. Wij zullen de Vlaamse regering blijven wijzen op haar engagement om deze bossen ook effectief de gepaste bosbestemming te geven. Wie A zegt, moet ook B durven zeggen … Daarnaast toch nog een kleine randbemerking. Het is toch heel opmerkelijk dat bossen die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of die gelegen zijn in een natuurreservaat buiten deze strenge beschermingsbepalingen vallen. Hoewel er in de groene bestemmingen de afgelopen jaren net meer bos werd gekapt dan in agrarisch gebied … Als natuurbeheerders waardevol bos willen kappen, hoeft dus niet de voltallige Vlaamse regering zich over het dossier te buigen. Voor natuurreservaten volstaat een goedkeuring van het natuurbeheerplan door de natuuradministratie. Over het hanteren van twee maten en gewichten gesproken!