Menu

Op de eerste rij, 31 augustus 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

De Europese najaarsagenda

De sfeer in de politiek ten aanzien van Europa is het laatste jaar gekeerd. ‘Europa’ krijgt  stilaan terug een positieve bijklank.

Een jaar geleden werd openlijk getwijfeld aan de toekomst van het Europese project. We hadden net een heel negatieve Brexit-campagne met het intussen bekende resultaat achter de rug. Populisten in Nederland en Frankrijk stelden openlijk vragen bij de meerwaarde van de Europese constructie. Daarbij kwamen de terroristische aanslagen en de migratiecrisis die zorgden voor een toenemend onveiligheidsgevoel waar Europa niet of alleszins onvoldoende op kon antwoorden.

Intussen is het besef gegroeid dat er een levensgroot verschil is tussen slogans roepen aan de zijlijn en problemen oplossen. De Brexit-ervaring is voor velen duidelijk een wake-upcall geweest. Het belang en de meerwaarde van Europa als eengemaakte markt wordt terug ingezien. Kijk maar naar de herhaalde vraag van de Britten die er op dit moment alles aan doen om toch maar krampachtig de toegang tot die markt te behouden … Maar er is meer. Europa wordt ook terug steeds meer gezien als een geschikt niveau om de cruciale uitdagingen van deze tijd aan te pakken. De overtuiging groeit dat de lidstaten er in de toekomst alle belang bij hebben dat Europa zo efficiënt mogelijk functioneert en tastbaar resultaat kan tonen.

Het is duidelijk dat dit najaar en ook volgend voorjaar belangrijke keuzes gemaakt zullen worden in Europa.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Voor de landbouwsector is Europa cruciaal

Landbouw is altijd al een voorloper geweest in de Europese integratie. Het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is er de laatste 60 jaar niet alleen in geslaagd om voldoende voedsel te produceren aan een betaalbare prijs voor de consumenten, maar heeft daarenboven ook gezorgd voor de duurzame ontwikkeling van het platteland en een vermindering van de negatieve impact van landbouw op het milieu.

De nieuwe periode van het GLB, die waarschijnlijk zal starten vanaf 2020, wordt nu volop voorbereid. Als we willen dat het zwaartepunt van het landbouwbeleid ook in de toekomst op landbouw gelegd wordt, is het superbelangrijk om die voorbereiding goed op te volgen. Wij willen gerust mee op zoek gaan naar nog verdere verduurzaming en wij willen zeker ook bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van de klimaatopwarming. Landbouw is immers een deel van de oplossing! Maar dit kan voor ons alleen als er geredeneerd wordt vanuit een economisch rendabele landbouwsector.

De signalen die we het laatste jaar krijgen van de Europese landbouwcommissaris Phil Hogan zijn alleszins positief. De conclusies van de Agricultural Markets Task Force geven aan dat men op zoek gaat naar nieuwe instrumenten om de positie van de boer in de agrovoedingsketen te versterken, onder meer door de onderhandelingspositie van de landbouwsector te verbeteren via de ontwikkeling van een beter risicomanagement en door oneerlijke handelspraktijken te bestrijden.

En wat mag dat kosten?

In Europa betalen we slechts 1% van het totale bruto nationale inkomen van alle lidstaten aan Europa, terwijl het totale overheidsbeslag oploopt tot 50%. Dat een groot deel van het Europees budget naar landbouw gaat, is te verklaren omdat landbouw het enige Europees georganiseerde sectorbeleid is en de lidstaten maar zeer beperkt eigen nationale budgetten meer hebben – dat in tegenstelling tot andere economische sectoren. Dat neemt niet weg dat het GLB-budget een zware discussie zal worden, ook al door het vertrek van de Britten die nettobetaler waren … en de grote noden op het vlak van migratie en veiligheid. Al moet de vraag hier eerlijkheidshalve zijn hoeveel middelen Europa extra moet krijgen om deze uitdagingen aan te pakken in plaats van gemakshalve te discussiëren over hoeveel dit het landbouwbudget zal kosten. Want ook wat het landbouwbeleid betreft stellen we vast dat de vragen en eisen ten aanzien van de landbouw steeds omvangrijker worden en dat het aantal groepen dat wil mee-eten uit dit landbouwbudget steeds toeneemt.

Het is duidelijk dat dit najaar en ook volgend voorjaar belangrijke keuzes gemaakt zullen worden in Europa – op te volgen vanop de eerste rij dus.

Nasleep fipronilfraude

Nog steeds blijven 14 pluimveebedrijven geblokkeerd door de fipronilfraude. Deze week staat bij de federale regering het wetsontwerp op de agenda dat het wettelijk kader moet vormen voor de schaderegeling waartoe de federale regering zich geëngageerd heeft. Nadien volgt dan het koninklijk besluit dat de concrete schaderegeling zal bevatten. Zodra er meer duidelijkheid komt over de precieze schaderegeling, zullen we onze leden-pluimveehouders informeren via de crisismails die we de voorbije weken jammer genoeg veelvuldig hebben moeten uitsturen. Intussen blijven we op het Vlaams niveau aandringen op een betaalbare en werkbare regeling voor de pluimveemest die op de getroffen bedrijven aanwezig is.