Menu

Op de eerste rij, 2 juli 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Landbouwers op de helling

Vorige vrijdag waren ministers Crevits en Demir te gast op het bedrijf van Herman Van Boven in het hart van de Vlaamse Ardennen. Een flinke delegatie van de regioraden Aalst en Oudenaarde was ook van de partij. Helaas staan de boeren die mee aan de basis van het prachtige heuvellandschap daar liggen, vandaag zelf op de helling.

Zij worden geconfronteerd met een cocktail van regelgeving en ambities die een zware hypotheek leggen op de toekomst van hun familiaal bedrijf. Denk maar aan MAP, IHD-PAS, erosie, ambities rond bosuitbreiding… Op een landbouwbedrijf komen al die regels – die dikwijls geen rekening houden met de realiteit op het terrein en onderling ook niet altijd stroken  – bijeen en opeen. De cocktail verschilt van streek tot streek, maar altijd zijn de gevolgen voor de bedrijven zwaar. De Vlaamse Ardennen is zo een van die zwaar getroffen streken in Vlaanderen. We nodigden de ministers daarom uit om de problemen en knelpunten die wij in Brussel op tafel leggen, ook te horen uit de mond van de boeren zelf. Met de bedoeling dat men bij beslissingen over wetgeving, plannen of in individuele dossiers meer zou inzetten op écht overleg, échte dialoog met de boeren om samen te zoeken naar oplossingen waarbij ook rekening gehouden wordt met de werkbaarheid op het terrein en de nood aan rechtszekerheid. Onze bestuursleden brachten de boodschap klaar en helder, geïllustreerd met kaartmateriaal en zelfs met de stikstofreducerende roosters in de hand, die van de ene dag op de andere geen 43% maar nog slechts 24% reductie blijken op te leveren … De boodschappen waren gericht aan beide ministers, maar natuurlijk vooral aan minister Demir – logisch, gezien zij al deze dossiers onder haar bevoegdheid heeft. De confrontatie met de realiteit leverde de toezegging op van haar kant om een aantal zaken concreet – én in overleg – aan te pakken. Het was goed dat de minister tijd nam om naar het terrein zelf af te zakken – nu komt het er echter op aan dat de zaken ook echt aangepakt worden. Ik heb haar als afsluiter meegegeven dat er nu ook concreet resultaat zal moeten volgen, want dat mijn bestuursleden me – terecht – zullen vragen naar  de voortgang van het overleg.

Ik hoop en reken erop dat dit bezoek een kantelmoment is in de relatie tussen de landbouwsector en de minister van Omgeving. 

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Een kantelmoment?

Ik hoop en reken erop dat dit bezoek een kantelmoment is in de relatie tussen de landbouwsector en de minister van Omgeving. 

Van bij het begin van de legislatuur van de nieuwe Vlaamse regering heb ik ingezet op open lijnen met haar. Haar bevoegdheden hebben immers een belangrijke impact op onze sector. Vandaar de uitgestoken hand van onze kant om samen te zoeken naar oplossingen voor milieu-uitdagingen die ook behapbaar zijn voor onze bedrijven. De voorbije maanden zijn er een paar gesprekken geweest, maar in de realiteit moet ik vaststellen dat – behalve de afspraken over de pragmatische aanpak van de vanggewasbezwaren – van een écht overleg eigenlijk geen sprake was. Denk maar aan het bosuitbreidingsplan waarbij we niet betrokken werden, behalve de vraag van haar kant of we bereid waren om bos aan te planten …

Een ander voorbeeld is de plotse koerswijziging bij de hervergunning van bestaande niet-ammoniakemissiearme stallen. Door het beperken van vergunningen in de tijd zet men de omgevingsvergunning van onbepaalde duur, een realisatie van de vorige Vlaamse regering, op z’n kop. Ook hier, zonder enig overleg, worden onze bedrijven geconfronteerd met een beleidswijziging die feitelijk en juridisch elke grond mist. Drie maanden geleden al hebben we dit dossier op de tafel van de minister gelegd. Er werd enkele keren over gesproken en nu is het opnieuw al wekenlang wachten op een reactie op onze voorstellen om samen hiervoor een oplossing te zoeken …

Dat er dan frustraties vanuit de sector groeien, is niet meer dan normaal. Vorige week hebben we de minister hopelijk laten inzien dat als ze oplossingen wil voor de vele uitdagingen in de open ruimte, ze de dialoog met ons en onze boeren moet aangaan. Wij zijn en blijven bereid om samen oplossingen te zoeken, maar dan moet er ook echt overleg zijn dat een resultaat oplevert dat draagvlak heeft bij beide partijen. Het dossier van de ammoniakemissiearme stallen is een mooie testcase om te kijken of we vanaf nu de zaken anders aanpakken.

Meer informatie