Menu

Op de eerste rij, 28 maart 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.
Laatst aangepast: 
28 maart 2019

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vlaamse meerderheidspartijen bereiken akkoord over MAP 6

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over de vertaling van het zesde ontwerp-mestactieprogramma in Vlaamse wetgeving. Het ontwerp-mestactieprogramma bevatte al een heel aantal verstrengingen ten opzichte van het huidige MAP 5. Bovendien worden nu een aantal extra maatregelen opgelegd die voor de sector helemaal niet evident zijn en waarmee we het moeilijk hebben. Zo wordt bijvoorbeeld de sector afgerekend op factoren die ze niet in de hand heeft, zoals droogte of overvloedige regenval, en die een belangrijke impact hebben op de waterkwaliteit. Ook het afbakenen van gebieden op basis van grondwaterkwaliteit blijft voor Boerenbond lastig. Het effect van bijkomende maatregelen op grondwaterlagen is niet altijd meteen zichtbaar. Strenge maatregelen opleggen op basis van ontoereikende grondwaterkwaliteit in bepaalde regio’s – zonder dat duidelijk of zichtbaar kan aangetoond worden dat dit een gunstige impact zal hebben – is dan ook moeilijk om te aanvaarden.

Het akkoord dat de Vlaamse meerderheidspartijen bereikt hebben, bevat – bovenop de maatregelen die al in het ontwerpmestactieprogramma opgenomen waren – nog bijkomende verstrengingen. We beseffen zeer goed dat extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, maar dat sommige meerderheidspartijen eisten om verder te gaan dan wat de Europese commissie noodzakelijk acht, valt zwaar. We stellen ook vast dat men de versoepelingen die in het ontwerpactieprogramma voorzien waren voor gebieden waarin de waterkwaliteit – dankzij de inspanningen van de voorbije jaren- wél goed is, opnieuw geschrapt heeft. Teleurstellend en weinig motiverend.

Positief is dat er een einde komt aan de onduidelijkheid, ook op het terrein.  Boeren en tuinders hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn, vooral nu het plant- en bemestingsseizoen op gang komt.  We rekenen er nu op dat de Vlaamse regering eensgezind alles op alles zet om het EU-nitraatcomité te overtuigen op korte termijn in te stemmen met de derogatie, want die is cruciaal voor de hele sector.

Ongeloof over beslissing minister Collin

René Collin, Waals minister van Landbouw, overweegt om de bossen in de streek waar Afrikaanse varkenspest vastgesteld werd vanaf 6 april weer open te stellen voor wandelaars, ook al is het virus er nog niet uitgeroeid. Dat is niet meer of minder dan het noodlot tarten. Wat als er iets blijft plakken aan de schoenen van een Vlaamse wandelaar en het virus daardoor naar Vlaanderen komt? En dat net op het moment dat diplomatiek alle zeilen bijgezet worden om belangrijke exportmarkten te heropenen! Onbegrijpelijk én onverantwoord, en dat hebben we meteen laten weten aan Collin. Ook aan onze Vlaamse minister van Landbouw Van den Heuvel en zijn federale collega Ducarme hebben we onmiddellijk gevraagd tussen te komen om dit te verhinderen!

De brexitsoap duurt voort

Morgen is het 29 maart, normaal gezien de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou stappen. Maar de brexitsoap duurt voort nu de Europese leiders eind vorige week ingestemd hebben met een verlenging tot 22 mei, op voorwaarde dat de Britten deze week het akkoord goedkeuren. Bij het drukken van deze Boer&Tuinder was dit nog niet bekend. Weigeren de Britten het akkoord goed te keuren, dan volgt op 12 april een harde brexit. De onzekerheid blijft dus, zij het voor een korte periode. Het scenario van een no deal is dus nog steeds niet van de baan. In dat scenario is België, na Ierland, het land dat het hardst geraakt zal worden. Hopelijk komt men alsnog tot rede en volgt er een akkoord, in ons belang, maar ook in hun eigen belang. De ultieme oproep van de Britse ondernemersorganisaties aan de Britse regering vorige week om een no deal tot elke prijs te vermijden, illustreert hoe dat besef ook daar groeit …

Langverwachte update voor buurtwegen

Deze week stemt de commissie in het Vlaams Parlement over het nieuwe kaderdecreet voor buurtwegen. We hebben in een hoorzitting onze mening hierover kunnen geven. De huidige wet op de buurtwegen dateert van 1841, een update was dus zeker nodig. De grootste voordelen van het nieuwe decreet zijn de duidelijke bevoegdheidsverdeling en afstemming met het ruimtelijk beleid. Waar buurtwegen nu een gedeelde bevoegdheid van gemeente en provincie zijn, met de provincie die de eindbeslissing neemt, komt deze bevoegdheid nu volledig naar de gemeenten. Dit moet de duidelijkheid en de snelheid van beslissingen over buurtwegen ten goede komen.

Met dit decreet kan elke burger de gemeente vragen om een voet- of buurtweg te (her)openen of op te heffen. Eenzelfde initiatiefrecht voor het wijzigen of het verplaatsen van voet- en buurtwegen is momenteel (nog) niet voorzien. Dit is nochtans belangrijk, want al komt de beslissingsbevoegdheid bij de gemeenten te liggen, vele percelen waarover voet- of buurtwegen lopen, zijn vaak eigendom van landbouwers of particulieren. Met de nieuwe bevoegdheidsverdeling kan de gemeente nu wel een belangrijke rol opnemen en ook rekening houden met de functionele meerwaarde, zoals of de weg echt nut heeft bv. als veilige verbinding binnen of tussen dorpen. Ook de afstemming met het ruimtelijk beleid is een positief punt. Met het nieuwe decreet kan de beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg ineens geïntegreerd worden in de procedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan of van een vergunning.

Hoewel het nieuwe decreet dus een belangrijke stap voorwaarts is, zijn er toch ook knelpunten. De omschrijving van een ‘gemeenteweg’ en het bijbehorende beheer blijft vaag. Er is ook geen overgangsperiode voorzien of een einddatum voor de actualisatie van de huidige Atlas der Buurtwegen. Vooral voor buurtwegen die totaal verdwenen zijn en die privé-eigendom zijn, blijft dit een probleem. Hopelijk leidt onze inbreng op de hoorzitting nog tot bijsturing van de oorspronkelijke tekst, want uiteindelijk heeft iedereen baat bij een duidelijke situatie op het terrein.