Menu

Op de eerste rij, 28 januari 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Bijsturing MAP 6

Vorige week schreef ik hier over de voorstellen van het kabinet-Demir tot bijsturing van MAP 6. Intussen heeft een eerste overleg met het kabinet hierover plaatsgevonden. We hebben daar onze reactie duidelijk verwoord. Het kabinet toonde zich luisterbereid, is het eens met een aantal van onze bemerkingen en stellingen (en met andere helemaal niet) en heeft een aantal punten verder verduidelijkt (want de nota is en blijft bijzonder vaag). Men zegt ook bereid te zijn om een aantal van onze punten ter verhoging van de werkbaarheid en efficiëntie van MAP 6 bijkomend in de oefening op te nemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de bijsturing van de boeteregeling rond vanggewassen, nog voor dit jaar, maar aan ook het herbekijken van een aantal pijnpunten rond de meetpunten. Dat is alvast positief. Het kabinet heeft ons uitgenodigd om nu samen een aantal zaken verder uit te werken. Wij gaan graag op deze uitnodiging in en rekenen erop dat wij daardoor kunnen komen tot een evenwichtige bijsturing van MAP 6. Wordt vervolgd.

Evaluatie brede weersverzekering

De Vlaamse regering besliste eerder tot geleidelijke afbouw van het Rampenfonds en de vervanging ervan door een systeem van private weersverzekering om de risico’s van weer en klimaat in te dekken. Voor Boerenbond is het cruciaal dat die verzekering goed werkbaar, haalbaar en betaalbaar is – een blijvende combinatie met het Rampenfonds is nodig om te vermijden dat bedrijven onverzekerd achterblijven. 2020 was het eerste jaar van het nieuwe systeem – tijd dus voor een evaluatie ervan. We hebben de voorbije maanden onze Boerenbondstructuren bevraagd naar de ervaringen en knelpunten van de nieuwe weersverzekering, zowel wat de verzekerbaarheid zelf als de wijze van afhandeling van schade betreft. Op basis daarvan heeft het Hoofdbestuur vastgesteld dat om het systeem aantrekkelijk en performant te krijgen, bijsturingen absoluut wenselijk en nodig zijn. Het gaat dan zowel over bijsturingen in het regelgevend kader op Europees, Vlaams en federaal niveau, maar ook in de verzekeringspolissen van de maatschappijen zelf. De resultaten van onze evaluatie werden aan Vlaams minister Crevits overgemaakt, met de formele vraag om werk te maken van de aangehaalde punten, zodat de participatie van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven aan de brede weersverzekering kan verbeterd worden. Zonder deze bijsturingen zullen velen afhaken en dus gewoon onverzekerd achterblijven … En dat kan niet de bedoeling zijn.

Voor Boerenbond is een combinatie van private weersverzekering en Rampenfonds nodig.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Interprofessioneel loonoverleg nog voor de start opgeblazen

Vorige week was er de start van de tweejaarlijkse onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekende – in toepassing van de loonnormwet – dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,4% bovenop de index mogen stijgen. Voor de vakbonden is dit cijfer ‘een aalmoes ‘ en dus trokken ze, nog voor het gesprek goed en wel gestart was, de stekker uit het loonoverleg. Zij eisen dat de regering de loonnormwet omzeilt via omzendbrieven waardoor er toch meer marge en dus loonsverhogingen bovenop de index zouden mogelijk worden. We hebben als werkgevers eensgezind ontzet gereageerd: zulke houding is onbegrijpelijk en onverantwoordelijk.  Wetende dat de vakbonden naast een hogere loonmarge ook nog een substantiële verhoging van de minimumlonen eisen, ontkennen ze de harde realiteit op het terrein waar de toekomst van heel wat bedrijven bijzonder precair is en waar zelfs een loonmarge van 0,4% voor heel wat sectoren en bedrijven niet haalbaar zal zijn. Nu we ons in de diepste economische crisis sinds WO II bevinden, is de absolute prioriteit van werkgeverskant daarom in dit overleg het overleven van bedrijven en het behoud van jobs. De federale regering is niet van plan zich op dit moment in het debat te mengen en roept op om opnieuw aan tafel te gaan. Dat is begrijpelijk, want het zou wel eens de eerste echte test kunnen worden voor de cohesie binnen de Vivaldi-regering. De werkgevers zijn en blijven bereid om opnieuw aan tafel te gaan: in deze moeilijke omstandigheden moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen – ook de Groep van Tien.

Meer informatie