Menu

Op de eerste rij, 27 juni 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De mobiscore: stad versus platteland?

Vorige week presenteerde het departement Omgeving de mobiscore, een tool die in kaart brengt hoe vlot je vanuit je woning allerlei voorzieningen kan bereiken. Er zijn best heel wat kritische vragen bij de tool te stellen. Zo is hij gebaseerd op data uit 2016, zijn verschillen tussen scores soms niet te verklaren en kan je je de vraag stellen of de Vlaamse overheid hiermee niet de wereld of het probleem op zijn kop zet. Het is iets te makkelijk om plattelandsbewoners te culpabiliseren omdat ze geen toegang tot openbaar vervoer hebben terwijl het dezelfde overheid is die al jaren niet meer investeert in een goede dekking van openbaar vervoer op het platteland. Als klap op de vuurpijl kwam Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck dan met het voorstel om aan de score fiscale gevolgen te koppelen. Tja, hoe zorg je er zeker voor dat het hek helemaal van de dam is? Juist, ja … Vanuit Landelijke Gilden bekijken we dit anders. Ja, we moeten met z’n allen anders omgaan met onze ruimte. Daarvoor moet je van onderuit draagvlak creëren door goede voorbeelden en door mensen én overheden te belonen. En daar is de Vlaamse regering aan zet. In dit geval door in het volgende Vlaamse regeerakkoord op te nemen dat de financiering van het gemeentefonds verandert zodat plattelandsgemeenten die werk maken van bescherming van open ruimte beloond worden, door middelen te investeren in een echt dorpsversterkings- en vernieuwingsbeleid en door ervoor te zorgen dat dorpskernen beter ontsloten worden met het openbaar vervoer. En dit laatste vergt dan weer dat het pas gestemde decreet basisbereikbaarheid wordt bijgestuurd waar nu te sterk de nadruk op de grote assen en steden wordt gelegd. In heel deze discussie over het platteland gaat men bovendien volledig voorbij aan de eigenheid van het samenlevingsmodel dat nu eenmaal anders is in dorpen dan steden. Het ene is niet beter dan het andere, maar het is wel zo dat de ene mens zich beter voelt bij het ene dan het andere. Behandel platteland en stad – en hun bewoners – dan ook als gelijkwaardig. Laat de mobiscore dus vooral een aanzet zijn voor een paar goed onderbouwde én door stad én platteland gedragen voorstellen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Behandel platteland en stad – en hun bewoners – als gelijkwaardig.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Recorddaling antibioticagebruik in Belgische veehouderij

Er was vorige week ook positief nieuws. In 2016 ondertekenden we met actoren in de sector het antibioticaconvenant met als doel het antibioticagebruik bij dieren, en dus ook de resistentie bij dieren maar onrechtstreeks ook bij mensen, te verminderen. Jaarlijks wordt sindsdien door Amcra een voortgangsrapport uitgebracht. Uit het rapport over 2018 blijkt dat het antibioticagebruik bij landbouwdieren vorig jaar in België met 12,8% gedaald is ten opzichte van 2017. Sinds 2011 (het referentiejaar) zitten we aan een totale reductie van 35,4%, meer dan wat tot nu toe aan daling in het humaan antibioticagebruik werd gerealiseerd.

In 2018 werd bovendien de sterkste daling ooit genoteerd, wat erop wijst dat onze veehouders veel bewuster met antibiotica omgaan. De vermindering is grotendeels te danken aan de varkenssector, waar de bedrijfsgebonden rapporten het antibioticagebruik zeer transparant maken voor boer en dierenarts en tot bijstellingen aansporen. Hiermee komt het doel van 50% vermindering van het totale antibioticagebruik tegen eind 2020 in zicht. Maar we zijn er nog niet en moeten dus inspanningen blijven leveren, ook in de varkenssector. De pluimveesector die momenteel hard getroffen is, zal zich moeten zich focussen op een minder gebruik van kritische antibiotica en actief naar alternatieven zoeken. Deze sector en ook de kalverhouderij zullen dit jaar meer bedrijfsrapporten krijgen als ondersteuning. Onze melkveehouders zijn eind 2018 pas begonnen met het registreren van het gebruik op het eigen bedrijf; daar is het nog wachten op de eerste bedrijfsrapporten en resultaten. De goede resultaten van 2018 geven echter duidelijk aan dat de sector alles op alles zet om zijn engagement na te komen. Ze bewijzen ook dat sensibilisering en goede ondersteuning en begeleiding van onze veehouders, onder meer door inzicht te geven in de bedrijfseigen cijfers, werkt.