Menu

Op de eerste rij, 26 oktober 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Teelt- en oogstschade op de schop in het Rampenfonds

Het ontwerp-progammadecreet 2019, dat de Vlaamse regering recent goedkeurde en nu voor advies bij de adviesraden ligt om daarna door het Vlaams Parlement te worden goedgekeurd, schrapt per 1 september 2019 de vergoeding voor teeltschade in het Rampenfonds. In haar toelichting stelt de Vlaamse regering dat het de bedoeling is om tegen uiterlijk dezelfde datum een nieuwe regeling voor de vergoeding van teelt- en oogstschade voor gangbaar verzekerbare risico’s uit te werken. Daarbij heeft Boerenbond toch twee fundamentele bemerkingen.

Dat de huidige regeling van het Rampenfonds niet houdbaar is, beseffen we zeer goed. We moeten inderdaad evolueren naar een systeem waarbij de indekking van weersrisico’s ook mee via private verzekeringen gebeurt. Maar ook in dergelijk systeem moet de Vlaamse overheid een rol blijven spelen. Een substantiële premiesubsidie is absoluut noodzakelijk om dergelijke weersverzekering betaalbaar te maken, maar daarnaast moet ook het Rampenfonds zelf blijvend een rol spelen voor de dekking van hoge schadepercentages (het zogenaamd catastrofisch risico) én voor tussenkomsten bij onverzekerbare risico’s en teelten. Het nieuwe systeem moet dus een combinatie zijn van eigen risico (franchise), risico gedekt door een private verzekering (met premiesubsidie) én blijvende tussenkomst van het Rampenfonds voor onverzekerbare teelten en risico’s. Het infaseren van het nieuwe systeem en het uitfaseren van het bestaande systeem moet daarbij goed aansluiten om te vermijden dat boeren en tuinders onverzekerd achterblijven.

Vanuit dezelfde bezorgdheid is het voor ons onaanvaardbaar dat men beslist om de bestaande regeling te schrappen zonder dat de nieuwe regeling is uitgewerkt. Wij vragen dan ook expliciet dat het programmadecreet op dit punt niet definitief wordt goedgekeurd zolang de nieuwe regeling niet ook is afgeklopt.

Het is voor ons onaanvaardbaar dat men beslist om de bestaande schaderegeling te schrappen zonder dat de nieuwe regeling is uitgewerkt.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Week van de bedrijfsoverdracht

Deze week is het de week van de bedrijfsoverdracht. Die wordt elk jaar in de week voor de herfstvakantie georganiseerd door het Agentschap Ondernemen en Innoveren. Het agentschap wil daarmee ondernemers aanmoedigen om over bedrijfsoverdracht na te denken, zich erover te informeren en erover te praten. Hoewel deze week van de bedrijfsoverdracht vooral gericht is op kmo-bedrijven is de doelstelling ervan minstens even relevant voor bedrijfsovernames binnen onze sector. De overdracht van een bedrijf van de ene generatie op de andere is immers een bijzonder complex én delicaat proces waarbij emotionele, familiale, persoonlijke, financiële en zakelijke aspecten allemaal samenkomen. Uit studies blijkt dat de drempels voor een bedrijfsleider om zijn bedrijf over te dragen zitten in financiële redenen (te zwaar voor de volgende generatie), de moeizame overdracht van patrimonium, de moeilijkheid om het familiebedrijf los te laten en de vrees voor familiale discussies.

De uitdaging is om vanuit deze soms tegenstrijdige verlangens en belangen te komen tot een gedragen proces dat de continuïteit van het bedrijf veiligstelt, maar evenzeer zowel de overlater als de overnemer in de best mogelijke startpositie plaatst. Een startpositie die uitzicht biedt op een correct inkomen maar waarbij ook ruimte is en blijft voor het gezin, ontspanning en sociaal engagement.

Een bedrijfsopvolging/overdracht moet een weldoordachte én weloverwogen keuze zijn van zowel overlater als overnemer. Een keuze die grondig en tijdig moet voorbereid worden en waarbij alle aspecten die ik hierboven opsomde op de tafel moeten komen. Om dat te faciliteren, hebben we vier jaar geleden het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging op poten gezet. Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging van Boerenbond heeft intussen een aantal instrumenten, tools en opleidingen uitgewerkt die overlaters en overnemers moeten aanzetten om grondiger, tijdiger en beter te praten over samenwerking over generaties heen, over nodige competenties en over patrimomiumoverdracht. Voor dat laatste is natuurlijk ook het juridisch kader van groot belang. En ik ben ervan overtuigd dat de op stapel staande hervorming van de vennootschapswetgeving hierbij extra mogelijkheden kan bieden. De vier jaar werking hebben geleerd dat elke bedrijfsovername uniek is en dus maatwerk vereist. Maatwerk waarbij procesbegeleiding en gespecialiseerde begeleiding een absolute must is. Binnen de Boerenbondgroep hebben we al die aspecten in huis. Maak er dus gebruik van en begin er vooral tijdig mee!