Menu

Op de eerste rij, 26 november 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Open brief aan de Vlaamse regering

Geef boeren ruimte om te ondernemen

 

Beste leden,

deze week geen gewone ‘Op de eerste rij’. De ruimte voor ondernemen in onze Vlaamse land- en tuinbouw staat meer dan stevig onder druk. De Vlaamse regering ambieert het ondernemerschap te versterken en ruimte te geven en benoemt de land- en tuinbouw als strategische sector voor Vlaanderen, maar voert intussen een beleid dat de sector alle ruimte om te ondernemen ontneemt. Om het met de woorden van een Vlaamse minister te zeggen: “Dit krijg ik niet meer uitgelegd aan jullie, onze leden!” Het moet gedaan zijn! Wij eisen duidelijkheid en rechtszekerheid! Daarom deze open brief aan de minister-president en de ministers van de Vlaamse regering.

Mijnheer de minister-president,

dames en heren, ministers van de Vlaamse regering,

De coronacrisis trekt diepe sporen op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. De Vlaamse regering wil met het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ sterker uit deze crisis komen en zoals voorzien in het Vlaams regeerakkoord ondernemerschap waarderen, stimuleren en ruimte geven, ook letterlijk. Ze is zich ook bewust van het feit dat investeringen vaak belemmerd of vertraagd worden. Daarom wil ze werk maken van minder regeltjes, meer efficiëntie en snellere vergunningsprocedures. Versterken en niet tegenwerken, zo luidt het.

Maar dit geldt blijkbaar niet voor de land- en tuinbouwsector, ondanks de ambitie uit het Vlaams regeerakkoord om de land- en tuinbouwers als ondernemers te benaderen die een strategische rol voor onze economie en onze maatschappij vervullen en hen alle kansen te geven om hun job uit te voeren.

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning is voor de Vlaamse boer en tuinder een ongelofelijk huzarenstukje en heeft steeds meer weg van een loterij. Bestaande beleidskaders bieden geen enkele houvast meer. Positieve adviezen worden genegeerd. Tot zover de cultuuromslag, weg van bevoogding en betutteling.

Een bedrijfsontwikkeling die ook maar door één persoon of belangengroep als niet gewenst wordt beschouwd, wordt onderuitgehaald met een passe-partout aan argumenten. Bij een industrieel bedrijf is men trots op het afleveren van een vergunning, als het over een land- of tuinbouwbedrijf gaat, is men nog trotser op een weigering. Is dit wat men verstaat onder versterken en niet tegenwerken?

Niet enkel het vergunningenbeleid zet de ondernemingsruimte voor land- en tuinbouwers onder steeds grotere druk. De productieve gronden van boeren en tuinders, die onze voedselzekerheid moeten garanderen, moeten brutaal wijken voor bosuitbreiding, een opbod aan Vlaamse parken en compensaties allerhande voor wel vergunde industrie. Met een actieve aankooppolitiek worden gronden aangekocht in het agrarisch gebied die in landbouwgebruik zijn. Zelfs de aankoop van huiskavels of verpachte percelen wordt niet geschuwd. Zonder plan, zonder overleg. De ruimte om te ondernemen wordt de Vlaamse land- en tuinbouw actief ontnomen.

Weet dat achter elk dossier dat rood licht krijgt, elk stuk landbouwgrond dat moet worden omgezet een boer, boerin, jonge boer … een gezin schuilt, dat zijn toekomst doorkruist ziet en zijn ondernemerschap gekraakt.

Het moet gedaan zijn! Wij eisen duidelijkheid van de Vlaamse regering. Met de mooie woorden van het regeerakkoord kopen onze land- en tuinbouwers niets. Het is tijd voor daden. Wij verwachten van deze Vlaamse regering een engagement ten aanzien van de Vlaamse land- en tuinbouwers! Een engagement om de mooie woorden van het regeerakkoord in daden om te zetten en het ondernemerschap en de veerkracht van de land- en tuinbouwsector daadwerkelijk te versterken.

 

Vriendelijke groeten,

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond in naam van alle 16.000 leden-boeren en -tuinders

 

#geefboerenruimte