Menu

Op de eerste rij, 25 mei 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Inspiratie voor lokale kandidaat-politici

Ongeveer overal in Vlaanderen stellen de politieke partijen deze dagen de lijsten met de kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. En ook de lijsten voor de provincie zijn intussen bekendgemaakt. Nu we weten wie allemaal kandidaat is om vanaf eind dit jaar – en dat voor de volgende zes jaar – de lokale en provinciale besturen te bevolken, is het moment aangebroken om hen te inspireren met goede ideeën voor een landbouw- en plattelandsvriendelijk lokaal beleid. Met de Landelijke Beweging hebben we gezorgd voor zeer leesbare en toegankelijke inspiratiefiches over alle mogelijke thema’s die lokaal en regionaal van belang zijn. De Landelijke Beweging pleit daarbij voluit voor een beleid dat van onderuit gedragen is en dicht bij de mensen staat. Zowel bij de mensen op het platteland als in de stad, want Vlaanderen is stad én platteland. Gemeenten en steden hebben de uitdaging om te zorgen voor een beleid waarbij zowel wonen, leven als werken binnen de Vlaamse verstedelijkte context centraal staan. Binnen de gemeenten is een dorpenbeleid, met daarin ook echte participatie aan het beleid, belangrijk. Gemeenten denken ook na over wonen, woonkwaliteit en nieuwe woonvormen. Ze faciliteren samenwerking en ondersteunen initiatieven van het verenigingsleven. En de gemeente speelt vandaag, maar ook morgen, een cruciale rol in het beleid over land- en tuinbouw, ruimte, omgeving en natuur. Ook zorg, de zorg voor kinderen en onderwijs, jeugd en armoede zijn belangrijke thema’s op de gemeentelijke bestuurstafel.

Inwoners van plattelandsgemeenten zijn meestal tevreden over het bestuur van hun gemeente, maar dat neemt niet weg dat kleinere gemeenten wel nood aan ondersteuning hebben voor bepaalde bevoegdheden, bijvoorbeeld op gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen en waterbeheer. En daar komt de provincie als bestuursniveau kijken. De provincies zijn de actoren bij uitstek om de rol van ondersteuner maar ook van facilitator van allerlei samenwerkingsverbanden, op te nemen. Gemeenten en steden ontmoeten elkaar op provinciaal niveau. Ook voor de land- en tuinbouw is en blijft de provincie een belangrijk beleidsniveau. Provincies zorgen via de vergunningverlening voor rechtszekerheid voor onze bedrijven, maar ze stimuleren ook vernieuwing en innovatie in de sector – bijvoorbeeld via de praktijkcentra. Wij zijn in onze boodschap voor de toekomstige politici heel duidelijk. Zowel gemeenten als provincies zijn cruciaal voor een dynamisch landbouw- en plattelandsbeleid dat de juiste impulsen geeft aan de leefbaarheid van het platteland en een dynamische en sterke landbouwsector in Vlaanderen. Hoe de lokale of provinciale mandatarissen zulk beleid handen en voeten kunnen geven – daarvoor zijn er onze inspiratiefiches met heel concrete acties. Onze bestuursleden gaan hiermee de boer op bij de kandidaten, maar ik nodig ook elk van jullie uit om de fiches te bekijken op www.gemeendlandelijk.be (je kan ze ook zeer makkelijk kopiëren) en de kandidaten die jullie de komende maanden aanspreken met de vraag om jouw stem te kunnen krijgen, naar deze website te verwijzen en te vragen om deze ideeën op te nemen in hun programma, campagne en bestuursnota’s. Het is nu het moment om hen hierop te wijzen want de komende maanden wordt de basis gelegd voor het beleid van de volgende zes jaar op gemeentelijk en provinciaal niveau. En dat kan maar beter een beleid zijn dat voor het platteland en onze bedrijven de juiste accenten bevat.

Nu wordt de basis voor het komende beleid gelegd, en dat kan maar beter de juiste accenten bevatten voor landbouw en platteland.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Producten van bij ons

Dit weekend gaat de week van de korte keten van start. Van 26 mei tot en met 3 juni staan de hoeve- en streekproducten extra in de kijker. De verkoop via de korte keten kent een stijgend succes. De producent wint erbij want hij bepaalt zelf de prijs van zijn product en de consument koopt in vertrouwen kwalitatieve en kraakverse producten recht van bij de boer. Het systeem van korte keten is ook een uitstekend forum om een directe babbel te voeren met de consument over voedselproductie en wat er omgaat in de land- en tuinbouw. Hoeveproducenten zijn zo niet enkel ambassadeur van hun eigen producten maar ook voor de hele sector. En dat verdient een dikke pluim! Via de hoeveproducenten verdelen wij deze week trouwens ook onze papieren draagtassen waarbij we de consument oproepen om samen de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan. Het moment kon niet beter gekozen zijn nu politiek Vlaanderen in de ban van het statiegeld is. Voor onze boeren en tuinders komt het erop aan schade door zwerfvuil maximaal te voorkomen. Hoe we dat op de meest efficiënte en meest kosteneffectieve wijze organiseren, dat is het debat dat gevoerd moet worden maar het is wel duidelijk dat sensibilisering alleen onvoldoende is en er dus extra ingrepen nodig zijn.

Even terug naar de week van de korte keten. Niet enkel hoeveproducten maar ook streekproducten staan daarbij in de kijker. Als voorzitter van Boerenbond heb ik de eer en het genoegen om her en der opgenomen te worden in genootschappen voor de promotie van streekproducten. Zo ben ik intussen ambassadeur van O’de Flander (de authentieke Oost-Vlaamse graanjenever) en werd ik onlangs opgenomen in de broederschap van de Geraardsbergse mattentaart. Telkens profiteer ik ervan om duidelijk te maken dat onze streekproducten producten van onze bodem zijn en dus letterlijk en figuurlijk gedragen zijn door onze landbouwers. Geen O’de Flanders-graanjenever zonder onze Oost-Vlaamse graanproducenten, geen mattentaart zonder de matten gemaakt door onze melkveehouders in de streek van Geraardsbergen. We mogen fier zijn op onze streekproducten, maar vooral ook op onze Vlaamse boeren en tuinders die de noodzakelijke grondstof ervoor aanleveren. Ook voor streekproducten begint het verhaal dus zonder enige uitzondering bij ons, bij onze boeren en tuinders. Geen Vlaamse streekproducten zonder Vlaamse boeren en tuinders!