Menu

Op de eerste rij, 24 januari 2019

Terug naar Opinie
Boeren en verzekeraars zijn niet vertrouwd met de brede weersverzekering en hebben tijd nodig om het instrument te leren kennen.

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Nieuw systeem landbouwrampen afgeklopt door Vlaamse regering

Eind december besliste het Vlaams Parlement om het huidige systeem van het Landbouwrampenfonds en de vergoeding van teeltschade vanuit het algemeen Rampenfonds tegen eind 2019 te stoppen. Een alternatief systeem van omgaan met productieverliezen bij natuurrampen werd aangekondigd maar liet op zich wachten. Vanuit Boerenbond was onze vraag om een goede combinatie te maken van een sterke stimulans om in te stappen in een private weersverzekering, samen met een blijvende rol voor het Vlaams Rampenfonds zodat een betaalbare private verzekeringsmarkt tegen weersgebonden risico’s in de landbouw zich kan ontwikkelen. Vandaag is er te weinig aanbod, wat de prijszetting niet ten goede komt waardoor de vraag achterblijft. Of omgekeerd. Het is een kip-of–het-eidiscussie waarin de overheid met de nodige stimulansen het verschil kan maken. Vorige week bereikten de Vlaamse regeringspartijen een akkoord over het nieuwe systeem. Men kiest ervoor om het afsluiten van een private brede weersverzekering sterk te stimuleren en de rol van het Vlaams Rampenfonds in de vergoeding van teeltschade geleidelijk aan af te bouwen.

Het nieuwe systeem komt in grote lijnen tegemoet aan onze vraag. Er wordt een sterke stimulans voorzien met een gegarandeerde premiesubsidie van 65% in de eerste jaren. Daarnaast wordt de tussenkomst vanuit het Rampenfonds over een periode van vijf jaar afgebouwd. Die overgangsperiode is wel belangrijk om mee de betaalbaarheid en de ontwikkeling van private verzekeringsmarkt te ondersteunen en het vermijdt dat bij een te snelle overgang te veel boeren en tuinders onverzekerd achterblijven. Zowel boeren als verzekeraars zijn niet vertrouwd met de brede weersverzekering en er is tijd nodig om het instrument te leren kennen en op punt te zetten. We hadden daarom ook op een langere overgangsperiode gehoopt. Wie in die vijf jaar nog recht wil hebben op een tussenkomst zal wel voor minstens 25% verzekerd moeten zijn. Ook dat hadden we liever anders gezien. Ten slotte blijft het Vlaams Rampenfonds een (volgens ons wel te bescheiden) rol spelen als herverzekeraar bij weersrisico’s met grote economische schade over een groot gebied. Een belangrijk gegeven om de betaalbaarheid mee te bewaken. Dit principe geldt bijvoorbeeld ook voor onze brandverzekering. Positief is ook dat boeren in zware economische moeilijkheden steeds zullen kunnen terugvallen op het Vlaams Rampenfonds en niet onverzekerbaar achterblijven.

Boeren en verzekeraars zijn niet vertrouwd met de brede weersverzekering en hebben tijd nodig om het instrument te leren kennen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

 

Het is nu aan het Vlaams Parlement om het bereikte akkoord snel en nog voor de Vlaamse verkiezingen om te zetten in wetgeving. Zo weten verzekeraars waar ze aan toe zijn en kunnen ze het komende jaar werk maken van een concreet aanbod en een scherpe prijszetting. Zo kunnen onze boeren dan – rekening houdend met het eigen risicoprofiel – beslissen in welke mate ze zich privaat indekken en welk ondernemersrisico ze voor eigen rekening zullen nemen. Het nieuwe systeem zet sterk in op responsabilisering van de sector. Ook wij zullen onze rol hierin spelen en onze leden op weg zetten naar de gepaste indekking van hun weersrisico’s. Zo kunnen we op 1 januari 2020 van start in het nieuwe systeem. Wetende dat het huidige systeem van rampenfonds onhoudbaar was, is het nieuwe systeem al bij al een goede basis als alternatief. Maar we zullen vanuit Boerenbond ook in dit dossier de vinger aan de pols houden en nauwgezet de werkbaarheid op het terrein ervan monitoren en evalueren met het oog op bijsturing, indien nodig.

Op het federaal niveau heeft de commissie-Financiën van het parlement de carry-back goedgekeurd. Dat geeft vanaf het inkomstenjaar 2018 landbouwers die belast worden in de personenbelasting de mogelijkheid om fiscale verliezen door extreme weersomstandigheden te verrekenen met de fiscale winsten van voorbije jaren. Een goede stap vooruit in het risicobeheer op onze bedrijven! Een stap waar we als Boerenbond al jarenlang vragende partij voor waren.