Menu

Op de eerste rij, 23 november 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Na het plan, de actie

Vorige week donderdag overhandigden de leden van het droogte-overleg het Actieplan Water voor land- en tuinbouw aan minister Schauvliege. Dit droogte-overleg werd opgestart naar aanleiding van de droge zomer van 2017. Toen al heeft Boerenbond gepleit voor een meersporenaanpak om onze land- en tuinbouw beter te wapenen tegen weersextremen. Zonder veel respons evenwel …

De voorbije zomer werd onze sector dan voor het tweede jaar op rij getroffen door een extreme droogteperiode. Het beleid kondigde vervolgens een droogteplan aan. Binnen dat droogteplan kadert het Actieplan Water voor land- en tuinbouw. Tijdens het droogte-overleg van september heeft Boerenbond zeer concrete voorstellen op tafel gelegd over hoe er verder invulling moet worden gegeven aan een meersporenaanpak. We hebben voorstellen geformuleerd rond waterbuffering en -hergebruik, over het in kaart brengen van alternatieve waterbronnen, over nood aan onderzoek naar nog meer efficiënt watergebruik en naar meer klimaatbestendige gewassen en teelten, maar ook rond risicobeheer en een regelgevend kader dat stimulerend in plaats van remmend werkt. We zijn dan ook tevreden om onze voorstellen verwerkt te zien in het Actieplan Water dat vorige week voorgesteld werd.

Het plan ligt er dus. Maar dat wil niet zeggen dat we het gaspedaal nu mogen of kunnen loslaten. Zeker niet, want water is een onmisbare productiefactor voor onze bedrijven. Wij vragen dan ook met aandrang aan het beleid om dit plan nu ook snel en breed uitvoering te geven en dit samen met alle betrokken actoren. Zodanig dat het niet bij een plan blijft maar er ook op het terrein daadwerkelijk echte stappen vooruit gezet worden.

De bereidheid tot samenwerking in een aantal acties van het Actieplan Fruit is nihil gebleken.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Actie ook dringend noodzakelijk voor het Actieplan Fruit

Daadwerkelijk stappen vooruitzetten in uitvoering van een breed overlegd en door de sector gedragen actieplan. Het was waar wij in juli vorig jaar ook op rekenden toen we met alle actoren in de fruitsector (veertien in totaal!) – onder het toeziend oog van minister Schauvliege – onze handtekening plaatsten onder de Vlaamse toekomststrategie voor de hardfruitsector. Deze toekomststrategie kwam er nadat we vanuit onze sectorvakgroep Fruit – na vier crisisjaren met een Ruslandboycot en geteisterd door opeenvolgend extreme regen, storm en vorst – aan de alarmbel trokken en zelf een actieplan presenteerden.

De toekomststrategie bevatte drie werven waar alle ondertekenaars de komende tijd samen werk zouden van gaan maken: kwaliteit, rentabiliteit en onderzoek en dat via het opnemen van verschillende acties waarvoor telkens een sponsor werd aangeduid die met alle betrokken actoren de actie moet realiseren. Afspraak was om zesmaandelijks de vooruitgang te monitoren.

We zijn vandaag bijna anderhalf jaar verder. De fruitsector bevindt zich nog steeds in crisis. De Ruslandboycot blijft ook nu nog stevig nazinderen. De vele miljoenen waar de kranten de voorbije dagen over berichtten, die zouden verdiend worden door smokkel van onze peren naar Rusland ondanks de boycot, zijn in elk geval niet bij onze telers terechtgekomen. Zij mogen blij zijn dat ze van hun fruit afraken.

De structurele moeilijkheden en knelpunten die aan de basis lagen van het Actieplan Fruit van onze vakgroep bestaan nog steeds. En het is bijzonder teleurstellend én ontmoedigend om vast te moeten stellen hoe weinig vooruitgang geboekt wordt in de acties waartoe alle ondertekenaars zich vorig jaar verbonden hebben. De halfjaarlijkse monitoring is er niet gekomen maar dat is misschien nog het minst erg. Veel erger is dat de bereidheid tot samenwerking in een aantal acties nihil is gebleken. Een aantal cruciale acties, bijvoorbeeld rond kwaliteit, zijn zondermeer getorpedeerd door een aantal spelers. Na het plan en de mooie foto, is er van de bereidheid tot actie weinig overgebleven.

Het is de reden waarom wij volgende week met de sectorvakgroep Fruit bij minister Schauvliege op de koffie gaan. Wij, van onze kant, met een glasheldere analyse van wat gebeurd – of beter gezegd niet gebeurd is – en van wat absoluut moet aangepakt worden. We verwachten van de minister een even glashelder antwoord van hoe zij het actieplan, waar wij nog steeds volledig achter staan, verder zal aanpakken zodat er ook echt op het terrein beweging in de goede richting komt!