Menu

Op de eerste rij, 23 mei 2019

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Er zijn wél nog politici die hun nek voor ons uitsteken!

Zondag gaan we naar de stembus. Aan jullie om je stem goed te gebruiken. Vorige week konden we hier al lezen hoe de Vlaamse partijen over een aantal zaken denken, maar laat ons ook kijken naar wat de voorbije vijf jaar gebeurd is. Want elke verkiezing is ook een stukje het opmaken van een rapport.

De voorbije vijf jaar bleef onze sector niet gespaard van crisissen. Zowat alle deelsectoren gingen door bijzonder harde tijden, er waren voedselschandalen, beelden van dierenmishandeling werden op rekening van de veehouderij geschreven, de koe werd uitgeroepen tot klimaatboeman, storm, hagel en droogte brachten grote schade, veehouderijen kregen een rode, oranje of groene brief in de bus enzovoort enzovoort.

In al die dossiers hebben wij de belangen van onze boeren en tuinders zo goed mogelijk verdedigd en daarvoor zijn goede contacten met de bevoegde administraties én de verschillende kabinetten en ministers nodig.

Op het Europees front hield Marianne Thyssen de vinger aan de landbouwpols.

Op federaal niveau hadden we met Kris Peeters en Koen Geens twee echte pleitbezorgers voor onze sector die goed werk hebben geleverd en altijd klaarstonden om de sector bij crisissen te ondersteunen. We hadden ook goede contacten met premier Michel, met Willy Borsus die als federaal landbouwminister onze sector zeer genegen was en met zijn opvolger en ook met ministers De Croo en De Block. De taxshift levert netto centen op, de carry-back werd een feit, de btw op plantgoed werd verlaagd, de federale regering hielp de pluimveesector doorheen de fipronilcrisis, de vennootschapswetgeving werd aangepast rekening houdend met de eigenheid van de landbouw, er werd een plan voor eerlijke concurrentie afgesloten, het sociaal statuut ging erop vooruit (zij het dat het statuut voor meewerkende echtgenoten een heikel punt blijft) …

Gebruik jullie stem zondag met veel gezond boerenverstand.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Ook op Vlaams niveau bewoog er heel wat. De dossiers zijn jullie bekend: IHD, Klimaatplan, MAP, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de Vlaamse invulling van het GLB, archeologie, de erkenning van rampen en de daaropvolgende hervorming van het Rampenfonds, dierenwelzijn, duaal leren … Voor al deze dossiers hebben we overlegd met nagenoeg alle ministers van de Vlaamse regering. Goede contacten hadden we met minister Muyters als minister van Werk. Maar in de eerste plaats konden we terecht bij Joke Schauvliege als Vlaams minister van Landbouw. Een minister met een hart voor onze boeren en tuinders waarmee wij uitstekend samengewerkt hebben. Dat geldt trouwens ook voor Hilde Crevits die als vice-minister-president onze dossiers ook nauwgezet opvolgde. Ook Koen Van den Heuvel heeft in de paar maanden die nog restten, onze dossiers goed overwaakt.

Beslissingen waren niet altijd naar onze zin – verre van, maar ik weet dat er altijd hard gewerkt werd voor een haalbaar compromis waarbij de rechtmatige belangen van onze bedrijven niet vergeten werden. Ik ben er absoluut zeker van dat zonder hen beslissingen er heel anders zouden uitgezien hebben.

Ik wil trouwens ook alle parlementsleden die onze belangen verdedigd hebben vermelden. Ook zij verdienen een dankjewel.

Beste leden, af en toe hoor ik dat geen enkele partij nog haar nek voor ons, boeren en tuinders, durft uit te steken. Dat klopt dus niet: kijk gewoon naar de dossiers. Dan kan je niet anders dan vaststellen dat er wel degelijk nog politici in dit land zijn die bereid zijn voor ons hun nek uit te steken en dat ook doen. Zij komen op voor onze sector, zij benadrukken het belang van land- en tuinbouw als economische én maatschappelijk belangrijke actor in Vlaanderen en durven ingaan tegen populistisch en opportunistisch geblaat. Zij halen alles uit de kast wat mogelijk is om onze bedrijven te ondersteunen. Slagen ze erin alle problemen op te lossen? Natuurlijk niet, maar ze doen wel al wat mogelijk is. En met resultaat. In soms heel moeilijke dossiers en wetende dat dit hen niet altijd in dank afgenomen wordt door hun concullega’s en/of de publieke opinie. Laat ons dus niet het kind met het badwater weggooien. Want deze politici zullen we ook na 26 mei verder hard nodig hebben, ongeacht de politieke coalities die dan zullen gevormd worden. Gebruik jullie stem zondag met veel gezond boerenverstand.

Fraudeurs moeten eruit - reactie op berichtgeving fraudemechanisme mest

“Er wordt op grote schaal geknoeid met de mestverwerking in Vlaanderen.”  Dat is de boodschap die een aantal kranten dinsdag bracht. Uit gesprekken met verschillende spelers uit de landbouw- en mestverwerkingssector vernamen zij dat er grootschalige fraudemechanismen bestaan waarbij zowel landbouwers, transporteurs als mestverwerkers betrokken zijn.

Het bestaan van deze fraudemechanismen werd door de VLM/Mestbank bevestigd.

Het standpunt van Boerenbond is hierbij heel duidelijk. Fraude is ontoelaatbaar en moet hard aangepakt worden.  Dergelijke praktijken besmeuren het imago van de ganse sector en zijn een kaakslag voor de overgrote meerderheid van de landbouwers die wél correct handelen.

Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.  Mestverwerking is de hoeksteen van ons mestbeleid. De regels hierrond moeten dan ook correct toegepast en nageleefd worden. Het is aan de Mestbank om hierop toe te zien.

De Mestbank beschikt over alle middelen om mesttransporten tot in detail op te volgen via bijvoorbeeld agr-gps, analyseplicht, wegingen.  Boerenbond verwacht en eist dat de Mestbank de haar opgedragen controle-opdracht  consequent opneemt en er via een doeltreffend en effectief toezicht- en sanctiebeleid voor zorgt dat malafide praktijken aangepakt worden, zowel administratief maar ook strafrechtelijk.  De  cowboys en fraudeurs moeten eruit. Het is aan de Mestbank om haar inspectie-en controlebeleid te richten op de stromen én actoren in de sector die een ernstig risico inhouden en daar krachtdadig op te treden.

Het gedrag van deze enkelingen  ondergraaft niet enkel het ganse mestbeleid maar dreigt er ook voor te zorgen dat aan de ganse sector, ook aan landbouwers die de regels correct naleven, nog maar eens bijkomende verplichtingen opgelegd worden.  En ook dat is ontoelaatbaar.

Boerenbond wijst er ook op dat het door de EU goedgekeurde actieplan MAP 6 en het ontwerp MAP 6 dat woensdag ter stemming in het Vlaams parlement voorligt bepalingen bevatten die een meer doorgedreven opvolging van mestverwerkingsinstallaties inhoudt.  Eerder al werd in de tussentijdse evaluatie in MAP 5 de controlemogelijkheid op mestverwerking verhoogd via nieuwe regels op mestinhouden.  Boerenbond vraagt dat de Mestbank werk maakt van zulke doorgedreven opvolging en controle.