Menu

Op de eerste rij, 23 januari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker voorzitter Boerenbond

Dreiging van dierziekten noopt tot permanente aandacht

In de Gaumestreek worden nog steeds, zij het zeer sporadisch, kadaverresten besmet met Afrikaanse varkenspest gevonden. Misschien kunnen we stilaan uitkijken naar het einde van deze crisis, dankzij de ingrijpende maatregelen van de Waalse overheid, de federale overheid en het Voedselagentschap. Dat neemt niet weg dat intussen de dreiging van dierziekten voor onze Vlaamse veehouderijen relevant blijft.

Zo is blauwtong nu plots opgedoken in Vlaanderen. Niet geheel onverwacht, maar toch sneller dan voorzien. Vaccineren blijft de boodschap! Afrikaanse varkenspest, om nog een dreiging te noemen, is absoluut niet onder controle in Oost-Europa. De gevolgen voor de varkensindustrie in Roemenië, Bulgarije en Polen zijn bijzonder groot. Het virus zit in Poolse everzwijnen die zich op minder dan 30 km van de Duitse grens bevinden. Duitsland probeert met man en macht – en met omheiningen – het virus buiten te houden en bereidt zich voor op een nationale crisis. Als dat gebeurt zal ook onze varkenssector een zware prijs betalen. Sinds de jaarwisseling is ook opnieuw hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 opgedoken in Poolse pluimveebedrijven. Vervolgens zijn er verschillende haarden gemeld in Hongarije, Slovakije en Roemenie. Ook deze te bestrijden ziekte zit op minder dan 50 km van de Duitse grens. Trekvogels vanuit Siberië en Azië reizen over Oost-Europa door naar ons land, en kunnen de ziekte meebrengen. Verder staan ook mond-en-klauwzeer vanuit Turkije en lumpy skin disease vanuit Rusland, aan de poorten van Europa.

Veehouders moeten dus uiterst waakzaam blijven. Blijf nadenken over je manier van werken en over het binnenbrengen van dieren, mensen en materiaal op je bedrijf. De bioveiligheid van je bedrijf laten doorlichten door externen, of met behulp van de Biocheck, kan hierbij helpen. Wij vragen ook aan de overheid om te blijven investeren in communicatie en monitoring en in de nationale laboratoria die snel de juiste testen moeten kunnen uitvoeren. Immers, enkel met vereende inspanningen kunnen we de insleep van ziektes in de sector voorkomen.

Enkel met vereende inspanningen kunnen we de insleep van ziektes in de sector voorkomen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Op naar de ontharding van het buitengebied?

In de voorbije weken kwam een minder bekende beleidsoptie van het Vlaams ruimtelijk beleid in de media, namelijk de doelstelling om 20% van de verharding in de open ruimte te verwijderen. Concreet is de ambitie om de verhardingsgraad in landbouw-, natuur- en bosgebied tegen 2050 met minstens met 20% te verminderen ten opzichte van 2015. Als je weet dat het overgrote deel van de verharding in die gebieden komt van infrastructuur en zonevreemde activiteiten is het duidelijk dat de beoogde reductie in eerste instantie en vooral dáár zal moeten worden aangepakt en dat de landbouwsector zelf onmogelijk kan instaan voor de realisatie van die 20%. Anderzijds willen wij ook als sector onze verantwoordelijkheid nemen en onderzoeken hoe we ruimtelijk kunnen opruimen wat niet meer nuttig en noodzakelijk is voor land- of tuinbouw. Het zuiver houden van het agrarisch gebied zorgt ervoor dat er zich in de aanwezige bebouwing geen zonevreemde activiteiten kunnen nestelen, die vaak een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van naburige landbouwbedrijven. Daarom zijn wij samen met ILVO, KU Leuven en Voorland mee in het onthardingsproject ‘Boer ruimt veld/boer breekt uit’ gestapt. Daarbij is het de bedoeling om te onderzoeken op welke wijze leegstaande en vrijkomende landbouwsites die niet meer geschikt zijn voor een verdere landbouwexploitatie kunnen worden onthard, met als doelstelling om de vrijkomende gronden opnieuw ter beschikking te stellen van de professionele land- en tuinbouw én zonevreemd gebruik uit te sluiten. Tegelijk wordt er ook gezocht naar een redelijk vergoedingssysteem. Toch is sloop slechts één van de oplossingen. Daarnaast is het absoluut noodzakelijk dat er een breder beleid inzake leegstaande of leegkomende hoeves komt, dat ervoor zorgt dat geschikte locaties en de omliggende gronden in landbouwhanden komen én ook blijven. We zullen dan ook bij de nieuwe minister van Omgeving blijven pleiten voor een globale aanpak van de problematiek waarbij niet enkel de lasten bij land- en tuinbouw kunnen gelegd worden, maar ook de lusten naar onze sector kunnen gaan.

Meer informatie