Menu

Op de eerste rij, 21 maart 2019

Terug naar Opinie
Met de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedingsketen trekt Europa duidelijke lijnen voor correctere verhoudingen binnen die keten.
Laatst aangepast: 
20 maart 2019

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

BO MilkBE

Vorige maandag werd MilkBE opgericht. Met de oprichting van deze brancheorganisatie (BO) wordt interprofessioneel overleg, dat al jaren bestaat tussen de landbouworganisaties (Agrofront) en de zuivelindustrie (BCZ), in een formele structuur gegoten. Dit overleg heeft in het verleden zijn voordelen voor zowel melkveehouders als zuivelindustrie al bewezen. In de zuivelsector geen discussies over hoeveelheid, kwaliteit en samenstelling van de geleverde melk. De interprofessioneel afgesproken standaarden worden gerespecteerd en de comités zien toe op de toepassing ervan. Iets waar landbouwers in andere sectoren de melkveehouders om benijden. MilkBE moet deze samenwerking en dit overleg in de Belgische zuivelketen verder versterken, in het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.
Ook het lastenboek IKM zal vanuit de brancheorganisatie aangestuurd worden. In de toekomst kunnen eventueel nog bijkomende taken opgenomen worden, zoals het zoeken naar oplossingen voor sanitaire risico’s en calamiteiten waarvoor het Sanitair Fonds niet aanspreekbaar is, denken we maar aan het botulismeprobleem.
Voor al deze thema’s is het noodzakelijk dat er op Belgisch niveau eenduidige afspraken gemaakt worden die dan op eenzelfde wijze geïmplementeerd worden in de regionale wetgevingen. MilkBE zal hierbij meer slagkracht bieden om ook in toekomst deze regionale afstemming te behouden.

Europees parlement stemt richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedingsketen

De richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedingsketen, die vorige week in het Europees parlement goedgekeurd werd, viseert praktijken die uitgaan van een grotere afnemer ten opzichte van een kleinere leverancier. De richtlijn bevat een lijst met negen verboden praktijken, zoals laattijdige annuleringen en eenzijdige wijzigingen van contractvoorwaarden, en een lijst met zes oneerlijke praktijken die enkel mogelijk zijn als er vooraf een uitdrukkelijk akkoord is tussen partijen, zoals terugname van onverkochte producten of het betalen van promoties door de leverancier. Tegelijk voorziet de richtlijn ook dat lidstaten een handhavingsautoriteit moeten aanduiden die zelf of op basis van klachten kan optreden en sanctioneren.
Met de goedkeuring trekt Europa eindelijk duidelijke lijnen voor correctere verhoudingen binnen de voedingsketen en legt daarmee tegelijk ook een bouwsteen voor een correctere prijsvorming, ook voor boeren en tuinders.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

En dat is een goede zaak. Wij dringen dan ook aan op een snelle omzetting in Belgisch recht én tegelijk op een versterkte omzetting mét aanvullende bepalingen, bv. op het vlak van de handhaving. De handhavingsautoriteit is enkel bevoegd voor handhaving en sanctionering van de verboden praktijken, maar niet wanneer afspraken gemaakt in het kader van zelfregulering (bv. via Ketenoverleg of brancheorganisaties) niet nageleefd worden en ook bemiddeling geen soelaas biedt. Want al blijft overleg en bemiddeling voor ons steeds de eerste keuze, als dat niet lukt, is ook daar een stok achter de deur nodig. De praktijken van een bepaalde supermarktketen de laatste weken en het schoorvoetend op gang brengen van de klachtenprocedure binnen het Ketenoverleg daarover illustreren deze noodzaak.

Bauernbund in Wallonië erkend als algemene landbouworganisatie

Der Bauernbund – dat is onze afdeling waarin de Duitstalige leden van Boerenbond georganiseerd zijn – werd de voorbije week door de Waalse regering erkend als algemene landbouworganisatie. Door deze erkenning zullen zij voortaan, naast de Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA), ook officieel betrokken worden in het volledige Waalse overleg- en besluitvormingsproces rond landbouw. Een mooie bekroning op het werk van onze Duitstalige collega’s!