Menu

Op de eerste rij, 21 februari 2019

Terug naar Opinie
"We blijven op alle fronten en voor alle sectoren druk uitoefenen en haalbare, concrete voorstellen op tafel leggen." ”

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Moeilijke situatie in sectoren

De moeilijke situatie in een aantal van onze deelsectoren blijft aanhouden. Aan de basis ligt de slechte prijsvorming, te wijten aan zeer diverse oorzaken. Voor fruit gaat het over een combinatie van te veel aanbod, exportproblemen maar ook haperende verkoopsystemen en kwaliteitsissues. Voor varkens wordt de slechte prijsvorming in heel Europa, specifiek voor Belgisch varkensvlees, nog eens extra negatief beïnvloed door de varkenspest en voor vleesvee is de malaise in grote mate een gevolg van een lager vleesverbruik, gecombineerd met een gebrek aan exportmogelijkheden. Ook de vleeskippenprijzen stonden de voorbije maanden onder druk, onder meer door de oneigenlijke import van filets uit Oekraïne.

Verschillende redenen dus, maar wel met één soortgelijk gevolg: de marge is slecht, onbestaande of negatief en onze bedrijven geraken alsmaar dieper in de problemen. Daarom ondernemen we actie, op alle vlakken waar het kan en zinvol is. We voeren de druk op bij de Europese onderhandelaars om komaf te maken met de Oekraïense kippenfiletsituatie. Eind vorige week kwamen de provinciale vakgroepen Fruit samen om onze syndicale lijn voor de volgende weken vast te leggen. Begin deze week zagen we minister Ducarme over de situatie in de vleesveesector nadat we vorige week al bij hem op tafel klopten over de varkenssector. En nog deze week komt op onze vraag onder leiding van Vlaams minister van Landbouw Van den Heuvel de ‘taskforce varkens’ bijeen om samen te kijken welke bijkomende maatregelen alle betrokkenen in de varkensketen kunnen nemen om onze varkenshouders tegemoet te komen. Vanuit Boerenbond blijven wij dus op alle fronten en voor alle sectoren druk uitoefenen en haalbare, concrete voorstellen op tafel leggen – soms zeer zichtbaar, vaak ook minder zichtbaar maar steeds met de bedoeling om voor onze bedrijven het maximale resultaat te halen. Daar mogen jullie op rekenen.

We blijven op alle fronten en voor alle sectoren druk uitoefenen en haalbare, concrete voorstellen op tafel leggen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Parlementen aan zet

Zowel het federaal als het Vlaams Parlement draaien op volle toeren nu er met de verkiezingen van mei in zicht nog maar enkele weken resten om wetsinitiatieven af te ronden.

Op federaal niveau zijn de voorbije weken, ondanks lopende zaken, enkele voor landbouw zeer belangrijke dossiers definitief goedgekeurd: de carry-back en de verlaging van het btw-tarief voor plantgoed. De nieuwe vennootschapswetgeving zit in de slotfase en ook het wetsvoorstel rond oneerlijke handelspraktijken ligt voor in de commissie. Het is belangrijk dat ook die zaken nog afgerond worden.

Eenzelfde bedrijvigheid in het Vlaams Parlement. Het ontwerp-MAP 6 ligt nog niet op tafel in het parlement, maar deze week wordt wel al het decreet dat vormgeeft aan de brede weersverzekering besproken en hopelijk snel afgeklopt.

Na jarenlange discussie is er Vlaams nu ook een akkoord tussen de meerderheidspartijen over het nieuwe kader voor voet- en buurtwegen (voortaan gemeentewegen). De grootste voordelen van de langverwachte nieuwe regeling zijn de duidelijke bevoegdheidsverdeling (buurtwegen worden nu een volledige bevoegdheid van de gemeenten) en een afstemming met het ruimtelijk beleid. Met de nieuwe regeling kan de beslissing tot wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg in de goedkeuringsprocedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan of vergunning geïntegreerd worden.

Hoewel dit decreet een belangrijke stap voorwaarts is, blijven er voor Boerenbond en Landelijke Gilden toch ook enkele belangrijke aandachtspunten. De omschrijving van een ‘gemeenteweg’ en het bijbehorende beheer, blijven vaag. En er is geen overgangsperiode voorzien. Vooral voor buurtwegen die totaal verdwenen zijn en die privé-eigendom zijn, is dit problematisch. Tot slot is voor de actualisering van de oude Atlas der Buurtwegen geen einddatum voorzien.

We moeten absoluut vermijden dat deze onvolkomenheden op het terrein leiden tot nieuwe onduidelijkheden. We hopen dat er tijdens het parlementair debat nog bijsturingen mogelijk zijn.

Daarnaast is er nog het ontwerpdecreet rond basisbereikbaarheid dat op dit moment in volle bespreking is en dat belangrijke gevolgen dreigt te hebben voor de organisatie van het openbaar vervoer op ons platteland  ... Een dossier en zorg op zich waarop ik volgende week terugkom.