Menu

Op de eerste rij, 20 juli 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Laatste politieke loodjes voor de zomervakantie

Traditioneel zijn de laatste vergaderingen van de federale en Vlaamse regering net voor het zomerreces altijd overbeladen. Superministerraden noemt men ze. Op de agenda staan alle dossiers die in de voorbije maanden niet opgelost geraakten, met de ambitie ze net voor de zomervakantie alsnog te trancheren. Niet zelden worden daarbij dan dossiers aan elkaar gekoppeld en dan is het van ‘Boer let op uw ganzen’. Deze keer is het niet anders.

Op federaal niveau zijn de begrotingsbesprekingen lopende en liggen onder meer de dossiers rond de zware beroepen in de privésector en de arbeidsdeal op tafel. Wij blijven aandringen op een aangepast btw-tarief voor planten die aangeplant worden door tuinaannemers.

De dossiers op de Vlaamse regeringstafel raken landbouw van zeer kortbij. Bijvoorbeeld de beleidskaders die de grote principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) concretiseren. Voor ons is het van cruciaal belang dat daarbij de afspraken uit het Witboek Ruimte Vlaanderen van eind 2015 overeind blijven én bevestigd worden. Concreet: het herbevestigen van de minstens 750.000 ha agrarisch gebied en de ambitie om het agrarisch gebied maximaal en meer dan vandaag voor te behouden voor beroepslandbouwgebruik.

Ook het Vlaamse luik van het energie- en klimaatbeleid staat geagendeerd. Hier is het zaak dat men correct omgaat met de impact van landbouw en veehouderij op de uitstoot van broeikasgassen. Landbouw in totaal is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 8% van de uitstoot; van die 8% neemt de veehouderij 5% voor haar rekening. Een beslissing die onze veehouderij zou neerzetten als dé grote veroorzaker van uitstoot van broeikasgassen door een afbouw van de veestapel op te leggen, is voor ons compleet onaanvaardbaar. Daarmee zou de Vlaamse regering niet enkel de inspanningen die de sector al gedaan heeft én de resultaten die al bereikt werden qua vermindering van de uitstoot totaal negeren, maar ook geen rekening houden met het nog bestaande potentieel aan reductiemogelijkheden via technologische maatregelen. Ja, onze sector is deel van het klimaatprobleem maar we boeken resultaat én vooral: onze sector is ook deel van de oplossing. Voor de zoveelste keer proberen sommigen een milieudoelstelling te misbruiken om een ideologisch punt te realiseren. Dat is er ver over! Wij vragen dan ook dat de sector in het Vlaams Klimaatplan, net zoals alle andere sectoren die een aandeel hebben in de klimaatproblematiek, de kans krijgt om zelf te bepalen op welke wijze en via welke maatregelen doelstellingen het best worden gehaald. Ten slotte staat ook het alternatief voor de boskaart op de agenda. Ook hier volgen we nauwgezet de belangen van onze sector op. Geen twee maten en twee gewichten is in dit debat onze stelling. Criteria die gelden voor of compensatieregelingen die uitgewerkt worden voor bijvoorbeeld bouwgrond moeten evenzeer worden toegepast op landbouwgrond.

Zodra we de beslissingen van de Vlaamse ministerraad kennen, informeren we jullie via een nieuwsbrief. De volgende twee weken is er immers geen Boer&Tuinder en neemt onze redactie verdiende rust.

Voor de zoveelste keer proberen sommigen een milieudoelstelling te misbruiken om een ideologisch punt te realiseren.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Wachten op regen … En op de carry-back!

Onze gewassen snakken naar regen. De paar buitjes van deze week hebben de dorst niet kunnen lessen. De situatie is zeer precair en verergert van dag tot dag. Boeren doen extra inspanningen en kosten om gewassen en dieren te beschermen. Het is nog te vroeg om concrete cijfers op de schade te plakken, maar het is wel duidelijk dat er een negatieve impact op de opbrengsten zal zijn. We vragen heel uitdrukkelijk aan de afnemers en verwerkers om hiermee rekening te houden bij het beoordelen van de kwaliteit en de gecontracteerde volumes.

We hebben aan minister Schauvliege ook gevraagd om de droogte te erkennen als overmacht voor een aantal administratieve verplichtingen voor de verzamelaanvraag en de agromilieumaatregelen, en om de situatie van nabij op te volgen. Intussen worden we al geconfronteerd met de eerste captatieverboden … Daarmee wordt het nog moeilijker om de schade aan gewassen te beperken en zullen we misschien gedwongen worden om het woord ‘ramp’ in de mond te nemen. Onze producenten zitten daar alleszins niet op te wachten … Wel op een aantal dagen malse regen. Maar ook, en laat ons dat ook niet vergeten, op mechanismen die ons helpen om schade en inkomensschommelingen veroorzaakt door extreme weersomstandigheden beter op het bedrijf op te vangen. Eén daarvan is de carry-back, waarbij het verlies dat een landbouwbedrijf in een bepaald jaar lijdt verdeeld kan worden over de winst uit de drie voorbije jaren. In het voorjaar besliste de federale regering om tegen de zomer zo’n maatregel uit te werken voor verlies veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. Tot vandaag is er nog geen concreet voorstel uitgewerkt. Bij deze een dringende oproep aan de federale regering en speciaal aan de bevoegde minister Van Overtveldt: maak dringend werk van deze regeling!

Nieuwe secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij

De Vlaamse regering benoemde vrijdag Patricia De Clercq tot de nieuwe secretaris-generaal van het departement Landbouw. Zij is momenteel adjunct-kabinetschef Landbouw bij minister Schauvliege en komt van het departement waarvan ze nu de leiding krijgt. Ik ben er zeker van dat zij dit departement deskundig én met veel gezond verstand zal leiden. Proficiat en veel succes!

Tot slot

Vanaf eind volgende week gaat de politiek een paar weken in rustmodus. Ook bij Boerenbond het signaal voor heel wat collega’s om even de riem af te leggen en op adem te komen. Hoewel het gezien de weerssituatie voor velen onder jullie extra druk is, wens ik jullie toch ook wat rust toe, wat tijd om ook met jullie gezin op adem te komen en te proeven van dingen waar er anders geen tijd voor is. Kortom, tijd te nemen om te genieten van alle goede dingen van het leven, samen met jullie partner, de kinderen en de vrienden! Een deugddoende vakantie gewenst!