Menu

Op de eerste rij, 20 april 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Onze zeven werkpunten voor de nieuwe GMO groenten en fruit

Op dit moment wordt de nieuwe GMO-strategie voor groenten en fruit, die vanaf volgend jaar ingaat, volop bediscussieerd. GMO staat voor gemeenschappelijke marktordening. Onze sectorvakgroepen Groenten en Fruit hebben een grondige analyse van het huidige systeem én van de noodzakelijke bijsturingen gemaakt.

De GMO is en blijft een belangrijk instrument voor de ondersteuning van de groente- en fruitsector, maar de Vlaamse toepassing moet wel mee met de tijd! En daarvoor hebben we zeven werkpunten uitgetekend.

In de eerste plaats moet het GMO-mechanisme producentenorganisaties (PO’s) stimuleren om voor de teler de beste prijs uit de markt te halen. Daarom moet de winstmotor van teler en PO dezelfde zijn.

Daarnaast moet de GMO de PO’s uitdagen om voor alle telers steeds de beste partij te zijn. En daarbij moet – meer dan vandaag – rekening gehouden worden met de grote diversiteit tussen de telers. PO’s moeten die diversiteit binnen de sector erkennen, een plaats geven in hun organisatie én op de markt valoriseren. Dat betekent ook openstaan voor nieuwe samenwerkingsvormen. Enkel zo kan ervoor gezorgd worden dat telers ook in de toekomst samen naar de markt zullen blijven gaan.

De GMO moet ook kwaliteit en innovatie stimuleren. Daarnaast moet werk gemaakt worden van meer transparantie over het lidmaatschap bij een PO. Telers moeten geïnformeerd worden over hun rechten en plichten. Een jaarlijks opzegbaar lidmaatschap moet PO’s uitdagen om steeds opnieuw de beste te zijn. Ook de uittredingsvoorwaarden moeten transparant zijn en objectief worden vastgelegd. Statuten moeten permanent raadpleegbaar zijn.

Telers-coöperanten moeten voorts meer betrokken worden bij de werking van de PO, bijvoorbeeld bij de opmaak van operationele programma’s. In die programma’s moeten meer producentgerichte acties zitten waarbij nog meer wordt ingezet op risicobeheer en crisismaatregelen. Ten slotte moet er ook helder en gestructureerd gecommuniceerd worden over de acties van de PO, wat dit oplevert voor de telers én over de besteding van de GMO-middelen. Meer transparantie, betrokkenheid en communicatie zal het gevoel van ‘eigenaarschap’ van coöperanten bij de PO enkel maar ten goede komen.

Over al deze punten hebben de sectorvakgroepen Fruit en Groenten zeer concrete voorstellen geformuleerd. Je leest er meer over in dit artikel.

GMO is en blijft een belangrijk instrument voor de ondersteuning van de groente- en fruitsector, maar de Vlaamse toepassing moet wel mee met de tijd!

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

We hebben onze zeven werkpunten deze week samen met de vakgroepvoorzitters Fruit en Groenten uitgebreid toegelicht aan het VBT en hen uitgenodigd hierover met ons verder in gesprek te gaan. Dezelfde boodschap brengen we de volgende weken ook naar de administratie en het beleid zodat ook zij deze punten meenemen in de oefening die tegen de zomer af moet zijn. De Europese middelen voor groenten en fruit moeten maximaal en efficiënt aangewend worden ter versterking van de fruit- en groentesector, én dus in de eerste plaats ten voordele van onze telers. Want de uitdagingen waar de sectoren fruit en groenten voor staan, zijn groot en dus is ook bijsturing van de GMO noodzakelijk. De sleutelwoorden voor ons daarbij zijn: telersbelang steeds voorop, ruimte voor diversiteit en meer transparantie en betrokkenheid. Niet meer, maar zeker ook niet minder.

Eerlijke handelspraktijken: een belangrijke symbolische maar zeer bescheiden stap

Eind vorige week heeft de Europese Commissie het langverwachte voorstel gelanceerd om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsketen aan te pakken. Het voorstel is symbolisch belangrijk, maar het is wel zeer beperkt qua omvang. Beperkt omdat er slechts vier praktijken écht verboden worden, en vier andere verboden tenzij er vooraf een akkoord is tussen de partijen. Er is bijvoorbeeld geen oplossing voor oneerlijke handelspraktijken die ingegeven zijn door onevenwichtige machtsverhoudingen binnen de keten, en ook de handhaving (door een autoriteit die elke lidstaat moet aanduiden) is beperkt tot de vier verboden praktijken. Geen stok achter de deur dus voor andere oneerlijke praktijken wanneer overleg geen soelaas biedt.

Kortom, een stap in de goede richting maar er is meer nodig. We zullen dan ook bij de Europese Parlementsleden, en bij de Belgische regering die het voorstel zal moeten omzetten in nationale wetgeving, stevig aandringen om een stap verder te gaan.

Veiligheid voorop

Met het betere weer kunnen de voorjaarswerkzaamheden eindelijk van start gaan. Het heeft lang geduurd en dus wordt er nu voluit gas gegeven. Drukke tijden dus op heel wat van onze bedrijven. Ook de dieren komen voor de eerste keer sinds maanden weer op de wei. Een mooie periode van het jaar, maar tegelijk ook een gevaarlijke periode. Bij deze dan ook een warme oproep om in al de drukte toch de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen en de veiligheid van jezelf, je gezinsleden en je medeburgers goed te bewaken. Zorg ervoor dat je materiaal in orde is en dat je zelf alert bent voor eventuele gevaren. Een ongeluk is immers gauw gebeurd, maar heeft op een landbouwbedrijf vaak heel zware gevolgen. Geniet dus volop van de voorjaarswerkzaamheden, ga voluit maar hou je eigen veiligheid en die van je omgeving wel goed in het oog.