Menu

Op de eerste rij, 2 maart 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Liever aanmaningen dan duidelijke waterfacturen?

Begin deze week konden we in de kranten lezen dat watermaatschappijen miljoenen verdienen aan betalingsherinneringen. Wanneer de waterfactuur niet binnen de termijn van 15 dagen wordt betaald, rekent men per aanmaning telkens 7,5 euro extra aan. Sommige politici vragen om hier paal en perk aan te stellen. En daar valt wel iets voor te zeggen. Vicepremier Kris Peeters heeft intussen al aangegeven actie te zullen ondernemen zodat een eerste aanmaning kosteloos zou worden. Maar wat voor Boerenbond een nog veel groter probleem is, is de complexiteit en het niet transparant zijn van deze waterfactuur voor onze bedrijven. Misschien is dit wel een van de oorzaken waarom facturen niet tijdig betaald worden? Elk jaar opnieuw ontvangen onze bedrijven in een korte tijdspanne voorlopige aanrekeningen, creditnota’s én eindafrekeningen die betrekking hebben op verschillende aanslagjaren. Als je wil uitzoeken of de eindafrekening al dan niet klopt, ben je uren zoet om alle puzzelstukken in elkaar te schuiven. In de meeste gevallen is het zelfs een mission impossible en voor onze landbouwers onbegonnen werk. Geen kat die er nog aan uit kan. Geen kat ook die uiteindelijk kan beoordelen of de rekening klopt of niet. De onnoemelijke complexiteit van de waterfactuur geldt trouwens niet alleen voor de landbouw, maar voor alle sectoren. We hebben als Boerenbond samen met de andere werkgeversorganisaties dit probleem de voorbije jaren al meermaals aangekaart bij de bevoegde minister, de watermaatschappijen en de VMM. Zonder resultaat … Klantgerichtheid is blijkbaar geen prioriteit. Men stuurt liever aanmaningen in plaats van werk te maken van een eenvoudigere en transparantere factuur. De wereld op zijn kop. Intussen betaalt de landbouwer wel de prijs. Dringend tijd om ook hier vanuit het beleid actie te ondernemen, zou ik zeggen.

Genoeg met zwerfvuil in akkers en weiden!

Zwerfvuil is een groot en groeiend probleem voor de landbouw. De schade aan dieren, gewassen en machines groeit jaar na jaar. Daarom ook de sensibiliseringsactie die wij vorig jaar voerden met de inmiddels gekende blauwe borden in de bermen. Meer dan 7000 borden vonden toen een plek langs weiden en akkers.

Dat het probleem echt nijpend is, bewijst ook een studie van de universiteit van Wageningen over de economische gevolgen van zwerfvuil voor de veehouderij in Nederland en België, gemaakt in opdracht van Recycling Netwerk Benelux. De studie is het resultaat van een uitgebreide bevraging waaraan ook Boerenbond heeft meegewerkt.

De gemiddelde totale jaarlijkse economische kosten voor de veehouderijsector als gevolg van zwerfafval worden in deze studie geschat op 10,3 tot 16,0 miljoen euro in Nederland en 4,5 tot 6,8 miljoen euro in Vlaanderen. Een gigantisch bedrag!

Voor een gemiddelde veehouder schat men dat het gaat het over een gemiddelde jaarlijkse factuur tussen de 392 en 652 euro in Nederland en tussen de 482 en 728 euro in Vlaanderen. Voor een sector die het al moeilijk heeft, is dit een serieus kostenplaatje. Het zijn bovendien kosten waar de veehouder zelf geen grip op heeft en waarvoor hij evenmin verantwoordelijk is.

Bewustmaking en sensibilisering rond zwerfvuil leveren op zich duidelijk onvoldoende positief effect op, en dus is een meer doortastende aanpak noodzakelijk.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Sensibilisering en bewustmaking blijven dan ook belangrijk. Daarom zullen we vanuit Boerenbond en Landelijke Gilden ook dit jaar onze sensibiliseringsactie verder zetten en nog uitbreiden. We herhalen onze bordenactie. Via de voorzitters en secretarissen van de bedrijfsgilden krijgen jullie opnieuw de kans om borden te bestellen. Hou je mailbox in het oog, want er komt een berichtje van je bedrijfsgilde aan over wat en hoe te bestellen. Daarnaast zal een van de radiospots van Mooimakers expliciet gericht zijn op zwerfvuil op het platteland. We verruimen onze actie voorts met winkelaffiches en boodschappentassen die we via thuisverwerkers zullen verspreiden en waarbij we extra wijzen op de lange afbraaktijden van zwerfvuil. En ook Landelijke Gilden zal in het kader van de grote zomeractiviteiten sensibiliseren rond zwerfvuil. Daarnaast zullen lokale landelijke gilden via een peterschap ook het engagement kunnen aangaan om een straat of buurt proper te houden. Daarvoor zullen ze ondersteund worden met materiaal maar ook – als de gemeente zich ingeschreven heeft voor de Operatie Proper van Mooimakers – met een financieel extraatje.

Zwerfvuil is een ernstig probleem in Vlaanderen. Het is niet enkel lelijk, maar heeft ook een belangrijke negatieve economische impact. Dat is nu ook duidelijk bewezen. Wij vragen dan ook aan de bevoegde minister Schauvliege en aan de Vlaamse regering om bij de evaluatie van dit probleem – voorzien in mei – rekening te houden met alle gegevens, dus ook met de resultaten van deze studie en de schadecijfers en er de nodige conclusies uit te trekken. Bewustmaking en sensibilisering op zich leveren duidelijk onvoldoende positief effect op, en dus is een meer doortastende aanpak noodzakelijk. Hierbij zal de invoering van statiegeld dan sowieso een van de elementen zijn. De Statiegeldalliantie heeft dan ook onze steun. Toch zal  statiegeld alleen het probleem niet oplossen. Ook andere ingrepen en maatregelen zullen nodig zijn, want de problematiek is natuurlijk breder dan enkel drankverpakkingen. Voor onze boeren en tuinders komt het er dus op aan schade maximaal te voorkomen.