Menu

Op de eerste rij, 19 oktober 2018

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De teerlingen zijn geworpen

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn achter de rug. Hoewel bij het schrijven van dit stukje nog niet alle coalities gekend zijn, mogen we toch gerust stellen dat onze landelijke kandidaten het in deze verkiezingen uitstekend hebben gedaan. De kiezer heeft heel wat kandidaten die met veel gezond boerenverstand campagne voerden en daarbij hun hart voor landbouw en platteland niet onder stoelen of banken staken, beloond met een mandaat als gemeenteraadslid, schepen, burgemeester of provincieraadslid. Op de namen van de nieuwe gedeputeerden is het op dit moment nog even wachten. Nu komt het erop aan dat wij de nieuwe mandatarissen helpen bij de invulling van hun mandaat. Het allereerste én belangrijke moment is daarbij het schrijven van een goed bestuursakkoord. De nieuwe mandatarissen kunnen daarbij putten uit onze inspiratiefiches ‘Gemeend Landelijk’ (www.gemeendlandelijk.be) met daarin de belangrijke speerpunten die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe bestuursploegen in onze gemeenten de komende zes jaar een landbouw- en plattelandsvriendelijk beleid voeren, een beleid dat letterlijk én figuurlijk ruimte geeft aan onze boeren en tuinders en aan onze dorpen. Dank je wel en dikke proficiat aan alle kandidaten, verkozenen en alle helpende handen om op te komen voor de belangen van onze boeren en tuinders en onze plattelandsbewoners. Jullie kunnen de volgende zes jaar rekenen op onze volle ondersteuning. Wij rekenen ook op jullie!

Doortastende aanpak everzwijnenpopulatie is hoogdringend

De Afrikaanse varkenspest is – mede door de politieke actua – weliswaar verdwenen als hoofdpunt uit de media, maar daarom niet bij ons. Wel integendeel, de dreiging blijft aanhouden en ook de impact op onze markten blijft doorwegen. Vorige week hebben we beslist om ons samen met de collega’s van het Agrofront burgerlijke partij te stellen in deze zaak zodat we het verloop van het gerechtelijk onderzoek van nabij kunnen volgen en zo ook de druk op het gerecht hoog houden om uit te spitten waar de oorzaak van de besmetting ligt.

Daarnaast – en zelfs in eerste instantie – moeten we ook de druk op de politiek aanhouden. Druk om de noodzakelijke preventieve en curatieve maatregelen te nemen én die ook vol te houden. Op federaal niveau is gebeurd wat gebeuren moest,  volledig in lijn met de Europese strategie ter zake. Maar ook de regio’s zijn aan zet. Naar hen kijken we vooral voor het inperken van de populaties everzwijnen. Het inperken van deze populaties vormt overigens een belangrijk risicobeperkend element binnen dezelfde Europese strategie. Buiten de besmette zone moet er initiatief genomen worden om nu ook effectief te gaan bejagen. En los daarvan is het ook duidelijk dat de jagers sowieso extra bejagingsmogelijkheden moeten krijgen. Dat betekent meer bejagingsmiddelen, zowel wat de toegelaten praktijken en tijdstippen betreft, maar ook de mogelijkheid om te bejagen binnen natuurgebieden. Dat vergt wetgevend ingrijpen. Over beide zaken blijft het op dit moment vanuit Vlaanderen toch wel heel stil. De gouverneurs werden wel ingeschakeld om coördinerend op te treden, her en der is er initiatief voor drukjachten en er is ook een VLIF-ondersteuning ingevoerd voor bedrijven die hun bedrijven met hekkens willen afschermen maar daar blijft het ongeveer bij … terwijl onze buurlanden Frankrijk en Nederland wél volop aan de slag zijn met het nemen van extra maatregelen om hun veestapel te beschermen en daarbij ook de jachtmogelijkheden (al dan niet tijdelijk) uitbreiden. Het wordt tijd dat ook Vlaanderen echt initiatief neemt en werk maakt van een doortastend plan om de populaties everzwijnen in te dijken. Zowel in het belang van onze varkensbedrijven maar ook van onze akkerbouwers die al jaren de schade die wilde zwijnen aanrichten aan teelten en gewassen moeten ondergaan. De vaststelling dat nu ook bij burgers het ongenoegen groeit over omgewoelde voortuintjes helpt misschien om nu echt in te grijpen. Zowel op het vlak van de populatie zelf maar ook wat de schaderegeling betreft!

De dreiging van Afrikaanse varkenspest blijft aanhouden en ook de impact op onze markten blijft doorwegen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Cruciale week voor brexit

Even leek het er afgelopen weekend op dat er een doorbraak zou worden bereikt in de brexitonderhandelingen. Maar niets was minder waar. De hoop dat deze week in de marge van de bijeenkomst van de Europese Raad een akkoord zou kunnen worden bereikt over een zogenaamde scheidingsakte waarin de afspraken rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie worden vastgelegd, is opnieuw weggeëbd. De Ierse kwestie blijft hét struikelblok. Met het naderen van de deadline lijkt een scenario van ‘no deal’ steeds waarschijnlijker. Voor veel land- en tuinbouwers lijkt de brexit een ver-van-mijn-bedshow maar dat is het niet. Het VK is immers het vierde land waarnaar wij grote volumes producten exporteren: eieren, groenten (zowel vers als diepvries), aardappelen, fruit, sierteeltproducten, pluimveevlees. Het is dus een belangrijke afzetmarkt die we maximaal moeten kunnen vasthouden en ook na het vertrek van het VK uit de Europese Unie met zo min mogelijk belemmeringen moeten kunnen blijven bevoorraden. Daarom is het belangrijk dat een goede, vlotte regeling rond douaneformaliteiten en controles tot stand komt, maar ook dat het wetgevend kader rond voeding en voedingsproducten niet al te ver uit mekaar groeit. Daarom ook dat Boerenbond, net zoals alle andere werkgeversorganisaties, dit dossier op de voet volgt en niet nalaat om bij diverse instanties en overlegmomenten de economische belangen te benadrukken die ook voor de agrofoodsector op het spel staan.