Menu

Op de eerste rij, 18 mei 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Het GLB na een Europese verkiezingsgolf

Frankrijk heeft sinds deze week een nieuwe president. In Nederland is een eerste poging om een regering te vormen mislukt. Het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat over minder dan een maand opnieuw naar de stembus. En in Duitsland bereidt men zich voor op verkiezingen in september. Nooit eerder werden verkiezingen in onze buurlanden ook in Vlaanderen met zo veel belangstelling gevolgd. Met reden, de gevolgen ervan zijn trouwens ook voor de Vlaamse land- en tuinbouw van groot belang. Ze bepalen mee de context van de discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2020 van toepassing zal zijn.

De nieuwe verkiezingen in het VK, begin juni, zullen de politieke posities zowel binnen het VK als in de Brexit-onderhandelingen met Europa verder uitkristalliseren. De economische impact, ook op onze sector, blijft onzeker en is afhankelijk van de exit die gekozen wordt: handelsvriendelijk of  niet … Sowieso heeft het vertrek van het VK vroeg of laat zijn budgettaire impact, ook op het GLB want de Britten waren netto-bijdragers aan het systeem.

Tot nu toe is het populisme nog niet doorgestoten tot de macht. Nederland heeft geen anti-Europese keuze gemaakt, en dat is gelukkig ook niet gebeurd in Frankrijk. In Duitsland lijkt Merkel een aantal belangrijke slagen thuis te halen in de deelstaatverkiezingen in aanloop naar de verkiezingen van september. Voor Europese stabiliteit is het een goed voorteken dat een sterke Frans-Duitse as zich verder kan ontwikkelen.

Maar laat ons wel wezen, de eurosceptische gedachten zijn daarmee zeker niet weg. Het blijft opletten. Zeker in Frankrijk, toch een steunpilaar en zwaargewicht in de Europese Unie, is de kans niet onbestaande dat onder de nieuwe president een loslaten van de Europese orthodoxie aan de orde kan zijn, met een gedeeltelijke hernationalisering van het landbouwbeleid tot gevolg, ondanks het algemeen pro-Europees discours dat Macron voert. Dit zou voor ons als sterk exportgericht maar klein land een gevaarlijke piste zijn, waar we niet direct tegen gewapend zijn. Als je deze mogelijkheid naast de budgettaire en andere gevolgen van de Brexit legt, dan is het geen overbodige luxe dat we ons als organisatie goed bezinnen over meerdere scenario’s voor een toekomstig GLB. Het GLB 2020 lijkt nog veraf, maar is al gestart. Volgende maandag leggen we op het Hoofdbestuur het toetsingskader voor het toekomstig GLB vast, gebaseerd op de debatten in onze vakgroepen en provinciale besturen.

Openbaar onderzoek zonevreemde bossen gestart, consequent beleid gevraagd

Sinds begin deze week is het openbaar onderzoek gestart over de kaart met daarop de ruimtelijk bedreigde bossen. Ruimtelijk bedreigd omdat ze zonevreemd gelegen zijn. Intussen steekt een storm van protest op van particulieren die vaststellen dat hun verwilderd stukje bouwgrond ook op de kaart staat en dus onder het ontbossingsverbod valt, tenzij de Vlaamse regering een afwijking toestaat. Waar men niet van spreekt, is dat van de ruim 12.000 ha bossen op de kaart er zich bijna 8000 ha in landbouwgebied bevinden. Via onze website (www.boerenbond.be/bossen) vind je de link naar de kaart en het bezwaarformulier. Het is belangrijk de kaart goed na te kijken. De kaart is opgemaakt op basis van computeranalyses en komt dus niet altijd overeen met de realiteit. Verderop lees je waarop je moet letten en hoe je bezwaar kan indienen. Want ook voor de aangeduide percelen in landbouwgebied gaat het dikwijls over snippers die eigenlijk helemaal geen bos zijn, laat staan dat ze een bijzondere waarde hebben! Het komt er dus op aan om alert te zijn en je rechten te laten gelden.

Boerenbond vindt trouwens dat, als die zonevreemde bossen dan toch zo belangrijk zijn, het niet meer dan logisch is dat men ze dan ook planologisch de juiste (donkergroene) bestemming moet geven zodat ze correct meegeteld worden in de ruimtebalans en in aanmerking komen voor planschade. Op die manier kunnen gronden in het agrarisch gebied en in beroepslandbouwgebruik gevrijwaard worden van allerlei bosuitbreidings- en boscompensatieprojecten. Politiek heeft men daar echter geen oren naar … Men beperkt zich tot de bossen in de harde bestemmingen waar dan wel allerhande trajecten voor opgezet zullen worden.

In het openbaar onderzoek zal Boerenbond eisen dat alle bossen die herbevestigd zijn als agrarisch gebied van de kaart geschrapt worden.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Ook in het meenemen van bestemmingswijzigingen via ruimtelijke uitvoeringsplannen is men niet consequent. Waardevolle bossen die na 2000 via een RUP een ‘zonevreemde’ bestemming kregen, zijn geschrapt van de kaart. Dezelfde waardevolle bossen die in 2009 door de Vlaamse regering herbevestigd zijn als agrarisch gebied, zijn op de kaart blijven staan. Wij zullen in het openbaar onderzoek in elk geval eisen dat alle bossen die herbevestigd zijn als agrarisch gebied van de kaart geschrapt worden.

Even inconsequent is dat bossen in agrarisch gebied nu strikter beschermd zijn dan bossen beheerd door ANB of gelegen in natuurreservaten, zelfs al liggen die bossen in een groene bestemming. Die bossen kunnen door een ‘eenvoudige’ goedkeuring van een beheerplan (door ANB) gekapt worden, terwijl voor diezelfde bossen in agrarisch gebied de Vlaamse regering zich over het dossier moet buigen.

Het blijft ook zeer pervers dat dezelfde waardevolle zonevreemde bossen die beheerd worden door ANB of die gelegen in een natuurreservaat of binnen een erfgoedplan vallen, geschrapt zijn van de kaart omdat ze – hoewel ook zonevreemd – niet ruimtelijk bedreigd zouden zijn … We kennen nochtans allemaal de grootste ontbossers in Vlaanderen.

Wij vragen een consequent beleid: als men vindt dat deze bossen echt belangrijk zijn, geef ze dan de juiste bestemming. Zonevreemde bossen die onderdeel blijven uitmaken van de agrarische structuur moeten een soepeler beschermingsstatuut krijgen.

En bovenal, men had beter zijn huiswerk correct gemaakt en enkel die bossen opgenomen die echt bos zijn en ook echt waardevol zijn in plaats van onder druk van politici en drukkingsgroepen toch maar allerlei percelen, vooral in agrarisch gebied, op te nemen om toch maar aan het aantal beoogde ha bos te geraken. Je ziet het resultaat: protest en onbegrip alom.

En los van de kwaliteit van de kaarten die men nu in openbaar onderzoek gestoken heeft, is het nog maar eens bewezen: in Vlaanderen is er zogezegd een groot draagvlak voor meer groen, natuur en bos ... Tot men raakt aan het eigen perceel van de particulier.