Menu

Op de eerste rij, 16 november 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Druk op varkens- en biggenprijzen onhoudbaar

De varkenshouders hebben het momenteel niet onder de markt. De prijsvorming voor ons Belgisch varkensvlees en de biggennoteringen blijven zwaar onderuitgaan. De economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest wegen dag na dag zwaarder door op onze bedrijven en het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap komt. Het probleem en de context zijn gekend. De opleving van de varkensmarkt blijft uit en onze afzetmarkten blijven misbruik maken van de situatie door extra prijsconcessies te vragen voor Belgisch varkensvlees. De hoop die er de voorbije weken was dat de prijs door de aantrekkende vraag naar varkensvlees en ook het stilaan opdrogen van de markt in levende varkens wat zou herstellen, is ijdel gebleken. We zien dat de slachthuizen momenteel niet bewegen en ervoor kiezen hun afzet op gang te houden. De prijskloof tussen onze varkensprijzen en deze in het buitenland kan daardoor niet worden afgebouwd en de vraag is dan ook wat dit wel kan bewerkstellingen. Feit is wel dat het niet eenvoudig is om de huidige marktlogica te doorbreken. Intussen stapelen de verliezen op onze bedrijven zich echter op en boert de liquiditeitspositie van heel wat bedrijven zienderogen achteruit. Deze situatie wordt onhoudbaar. We hebben, gezien het liquiditeitsprobleem, alvast bij federaal minister van Landbouw Ducarme de vraag neergelegd voor uitstel van sociale bijdragen (wat tot nu enkel geldt voor bedrijven in de provincie Luxemburg) en voor de erkenning van de sector als sector in moeilijkheden waardoor de bijdragebasis voor sociale bijdragen kan worden verminderd.

Daarnaast zullen we vanuit Boerenbond de komende dagen ook stappen zetten, zowel richting keten als richting overheid om te trachten uit deze vicieuze prijzencirkel te geraken en intussen ook onze bedrijven, daar waar mogelijk, te ondersteunen. Concreet heeft de sectorvakgroep Varkens deze week een maatregelenpakket uitgewerkt waarmee we naar zowel de federale als naar de Vlaamse overheid stappen. De komende dagen zullen we met een delegatie van de sectorvakgroep ook in overleg gaan met de verschillende betrokken ketenpartners met de uitdrukkelijke vraag solidair te zijn met de varkenshouders en samen te zoeken naar een uitweg uit de patstelling waarin we ons nu bevinden. Zowel aan minister Ducarme als aan minister Schauvliege werd gevraagd om de problematiek aan te kaarten op de Europese landbouwraad van volgende maandag met de vraag naar Europese ondersteuning.

De economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest wegen dag na dag zwaarder door op onze varkensbedrijven.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Diversiteit, realiteit in landbouworganisaties maar ook in agrarische coöperaties

Afgelopen week organiseerde Cera het forum voor agrarische coöperaties, een jaarlijks ontmoetingsmoment voor voorzitters en directies van agrarische coöperaties en een aantal belangrijke partners, waaronder Boerenbond. De bedoeling is inzichten te delen en zo te werken aan een sterke coöperatieve agrarische sector. Dit jaar ging het over de toenemende diversiteit in de sector. Net zoals wij als landbouworganisatie moeten ook de coöperaties omgaan met de groeiende diversiteit tussen hun leden. En dat is geen eenvoudige oefening, dat ervaren we als landbouworganisatie zelf ook. In het zoeken naar de goede aanpak verliezen we soms mensen, gelokt door beloftes elders of door partijen die sneller kunnen schakelen. En nochtans is het een oefening die ook binnen de coöperaties moet gebeuren, een thema dat niet uit de weg mag gegaan worden en waarover we het gesprek moeten aangaan met open vizier, wars van taboes en ogenschijnlijke gegevenheden zoals leveringsplicht. Want kwaliteitsdifferentiatie, ermee gepaard gaande prijsdifferentiatie, investeren in meerwaardecreatie en het verdelen van de daaruit voortvloeiende meerwaarde vanuit een ‘Ieder voor allen’-perspectief en gelijke behandeling van leden-coöperanten is een hele uitdaging. En daar gaat het over: aantonen dat de coöperatie opereert in het beste belang van alle leden. En dat vergt transparantie, communicatie en nabijheid.

Ik besef zeer goed dat het op de radar plaatsen van dit thema soms wordt aangevoeld als de knuppel in het hoenderhok, maar we minimaliseren daarmee helemaal niet de inspanningen die al gebeurd zijn en waar coöperaties volop aan werken. We zijn met z’n allen immers zoekend in het belang van onze boeren en tuinders, leden én coöperanten, en dat zoeken gaat nu eenmaal met vallen en opstaan.

Daarom was ook de uitwisseling op het forum goed en verrijkend. En zijn we Cera erkentelijk voor dit initiatief. Het is ook de reden waarom Boerenbond samen met Cera investeert in het Kenniscentrum Coöperatief Ondernemen. Zo’n initiatieven en momenten bieden inspiratie om deze oefening, maar ook de andere uitdagingen waar we voor staan, voluit aan te pakken. Onze coöperaties moeten dit doen en ze zullen dit ook doen. Want het blijft onze overtuiging dat sterke en slagkrachtige coöperaties het beste verlengstuk van de boer in de markt zijn. Coöperaties hebben de voorbije decennia optimaal de groeiende markten weten te bedienen in het belang van de leden-coöperanten en ik ben ervan overtuigd dat ze ook de komende jaren in staat moeten zijn de diversifiërende markt te bedienen met en in het belang van hun diversifiërende ledenbasis. Ik heb hen uitgenodigd om hierover samen verder te blijven nadenken en er werk van te blijven maken, elk vanuit zijn verantwoordelijkheid en rol maar wel samen.