Menu

Op de eerste rij, 16 januari 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Boerenjaar goed van start

Ook naar de eerste aflevering van ‘Boerenjaar’ gekeken, vorige dinsdag op VIER? Met 341.000 kijkers (en daar zijn de ‘uitgestelde kijkers’ nog niet bij meegerekend) en een marktaandeel van bijna 15% in de leeftijdsgroep 18-54 jaar mogen we van een echt succes spreken! Dat belooft voor de volgende afleveringen!

‘Boerenjaar’ is niet enkel te bekijken op dinsdagavond ... want VIER heeft – gezien het succes – beslist de uitzending van dinsdag te herhalen op zondagavond om 19 uur, in ‘super’-primetime. Dat is dus tweemaal genieten van de verhalen van onze boeren en tuinders!

Hoe straks aardappelen bewaren?

Nog voor we in de lente weer aan de slag gaan om aardappelen te poten, zijn er nu al heel wat vragen hoe dit najaar de oogst bewaard zal worden aangezien het gebruik van CIPC, het product dat de kieming afremt, niet langer toegelaten is. En dan duiken er plots heel veel vragen en onzekerheden op … Waarom geen langere overgangsperiode? Waarom geen tijdelijke MRL aangezien resten van het kiempoeder in heel wat schuren nog lange tijd kunnen opduiken? Hoe gaat men in bewaarcontracten om met de extra kosten voor bewaring? Op p. 12 gaat Karolien Cools dieper in op een aantal technische aspecten.

Met het wegvallen van CIPC staat de sector voor een immens grote uitdaging. Bovendien is het duidelijk dat dit niet enkel een probleem van de teler is, maar van de hele keten. Dit toont duidelijk de behoefte aan om dit dossier gemeenschappelijk aan te pakken. Er moet zo snel mogelijk een werkbaar kader komen en een duidelijk protocol over hoe de schuren het best gereinigd worden. Bovendien is het ook belangrijk dat op Europees niveau de regelgeving op dezelfde manier wordt toegepast. Tot slot wordt er de komende weken in het licht van de contractafspraken ook al best rekening gehouden met de stijgende bewaarkosten voor komende winter. De geplande oprichting, volgende week, van de brancheorganisatie aardappelen komt dan ook geen dag te vroeg, want zonder degelijke afspraken zijn we nog niet aan de nieuwe patatjes ….

De oprichting van de brancheorganisatie aardappelen komt geen dag te vroeg.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Antibioticareductie

Zowel in de menselijke geneeskunde als in de veehouderij worden er nog steeds te veel antibiotica gebruikt. Als sectororganisatie zijn wij ons daarvan bewust: het gebruik van minder antibiotica, en vooral een meer doordachte toepassing van antibiotica, is absoluut noodzakelijk. Niet enkel om ervoor te zorgen dat de middelen werkzaam blijven, maar ook om problemen van resistentie bij de mens en dier te vermijden. Wij hebben er een aantal jaren geleden bewust voor gekozen om samen met andere stakeholders – veevoedersector, veeartsen, overheidsinstanties … – het heft daarvoor zelf in handen te nemen, eerder dan de politiek boven onze hoofden te laten beslissen hoe de reductie moet gebeuren. Wij hebben meegewerkt aan de oprichting van Amcra en hebben deze keuze ook samen bekrachtigd in een convenant. Intussen is het duidelijk dat, als we echt tot een resultaat willen komen, het cruciaal is dat de veehouder kennis verwerft over het antibioticagebruik op zijn bedrijf. Als we kijken naar de meest recente cijfers, dan zien we dat deze kennis leidt tot antibioticareductie. We zijn dus goed op weg maar we hebben ook nog een hele weg te gaan. Het behalen van de afgesproken antibioticareductie zal niet vanzelfsprekend zijn – dat is wel zeer duidelijk. Maar een veehouderij die sterk steunt op antibioticagebruik is niet duurzaam. En we zijn ervan overtuigd dat antibiotica in een aantal gevallen noodzakelijk zijn, maar we zijn er evenzeer van overtuigd dat het ook anders kan; de vele voorbeelden bewijzen dat. Eerder dan een probleem met antibiotica te remediëren, moeten we nog meer proberen om de problemen te voorkomen. De rol en de ondersteuning van diverse adviseurs en erfbetreders, vooral de veeartsen, is in dat kader erg belangrijk.

Het is dan ook zeer goed dat het departement Landbouw en Visserij vanaf deze week voorlichtingsvergaderingen organiseert in samenwerking met FAVV, FAGG en Amcra. Hierbij wil men aan veehouders én veeartsen praktische tools aanreiken rond preventie en het oordeelkundig gebruik stimuleren, en dit zowel via aanpassingen aan het bedrijfsmanagement als door een andere manier van werken op vele vlakken. Dergelijke initiatieven kunnen wij alleen maar toejuichen.

Meer informatie