Menu

Op de eerste rij, 16 februari 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Wij zijn er voor jullie!

De lente komt dezer dagen even om de hoek piepen. Zalig gewoon, om na de donkere winterdagen de dagen dag na dag te zien lengen en al eens even te kunnen genieten van een lauw maar deugddoend lentezonnetje. Dat is nogal een contrast met de slechte weersomstandigheden van vorig jaar, die nog vers in het geheugen liggen. Herinner jullie de periode van 27 mei tot 16 juni 2016, en de schade die toen aan onze teelten is aangericht. De werkelijke omvang daarvan is de voorbije drie maanden nog eens duidelijk geworden naar aanleiding van de opmaak van de schadedossiers in het kader van het Rampenfonds. Onze medewerkers stonden in die periode ter beschikking van jullie, onze leden, om je aanvraagdossier op te maken of af te werken. Bijna 1100 dossiers werden door de consulenten ingevuld of op punt gesteld. Voeg daarbij nog de meer dan 200 dossiers die tijdens gemeenschappelijke invulavonden in de provincies Limburg en Antwerpen werden opgemaakt, om nog te zwijgen van de tientallen telefonische adviezen die ter zake werden verleend. Kortom, het was een gigantisch werk dat tussen alle andere beslommeringen en de kerstdagen in door onze medewerkers geleverd werd. Recent werden uiteindelijk ook de laatste drie gemeenten uit Vlaams-Brabant erkend. Voor deze dossiers moet het werk nog beginnen. Toch wil ik nu al iedereen bedanken die zijn steentje bijdroeg om deze gigantische actie op korte termijn tot een goed einde te brengen. Met z’n allen hebben zij nog eens bewijs geleverd dat Boerenbond er, ook in moeilijke omstandigheden, staat om jullie op een deskundige manier van dienst te zijn. Het deed ook deugd te kunnen ervaren dat jullie dergelijke ondersteuning ten volle waarderen. Ook een woord van dank aan alle gemeentebesturen en de leden van de schattingscommissies voor het voorbereidende werk, en aan de Vlaamse administratie die de erkenningen van de rampgemeenten met spoed heeft voorbereid. Daarbij maak ik wel de bedenking dat we toch eens moeten kijken of we de procedure tot erkenning zelf niet efficiĆ«nter kunnen maken, onder meer met behulp van moderne technologie ... Maar laat ons intussen nu maar hopen dat ook de behandeling van de ingediende en nog in te dienen dossiers vlot en vlug kan gebeuren.

Met z’n allen hebben we nog eens bewijs geleverd dat Boerenbond er, ook in moeilijke omstandigheden, staat om jullie op een deskundige manier van dienst te zijn.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Ondertekening plan voor eerlijke concurrentie in groene sectoren

Vrijdag wordt het slotdocument ondertekend van de rondetafelconferentie inzake fraudepreventie voor de groene sectoren. Het document heet voluit ‘Plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren’.

Sinds juni vorig jaar is er overleg geweest met alle sociale partners, de federale overheidsdiensten Werk en Sociale Zaken, alle sociale-inspectiediensten,  minister voor Werk Kris Peeters, minister voor Landbouw Borsus en de staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude De Backere om een aantal voorstellen te bespreken waardoor er voor de werkgevers in de land- en tuinbouwsector meer rechtszekerheid kan komen op het vlak van de sociale en arbeidswetgeving, ook met de bedoeling om sociale fraude preventief aan te pakken.

Boerenbond heeft heel wat suggesties op de onderhandelingstafel gelegd. Wij hebben van deze besprekingen vooral gebruik gemaakt om een aantal zaken aan te kaarten waarvoor wij al heel lang vragende partij waren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het realiseren van de teller in Dimona, de koppeling van de arbeidskaart aan de geldigheid van de verblijfsdocumenten enzovoort.  Het zijn allemaal zaken die de voorbije jaren aanleiding waren voor heel wat onduidelijkheid en rechtsonzekerheid bij land- en tuinbouwers die werknemers tewerkstellen, en die dan ook op de agenda stonden van bijna elke vergadering van de sectorvakgroepen Fruit en Groenten.

Wij zijn tevreden dat er nu voor deze werkgevers op heel wat vlakken meer duidelijkheid en vereenvoudiging zal komen. Het is nu belangrijk dat we er de komende weken en maanden over waken dat de gemaakte afspraken ook op korte termijn worden nagekomen.

In het plan is ook afgesproken dat er een helder afsprakenkader met de overkoepelende inspectiediensten komt. Het is de bedoeling dat daarin samen engagementen en prioriteiten worden bepaald op het vlak van de bestrijding van sociale fraude.