Menu

Op de eerste rij, 15 april 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Boerenbond investeert in lokale eiwitproductie

Vorige week werd de Gentse start-up Protealis gelanceerd. Protealis wil eiwitrijke gewassen ontwikkelen, aangepast aan onze bodem en ons klimaat, die een goede opbrengst genereren zodat de teelt ervan voor onze lokale boeren rendabel wordt. Met het startkapitaal dat bijeengebracht werd door een consortium van investeerders wil het bedrijf de technologie verder ontwikkelen, de portfolio met variëteiten uitbreiden (met nieuwe sojarassen, maar ook met andere eiwitrijke gewassen zoals gele erwten) en de eerste sojavariëteiten voor lokale teelt op de markt brengen in 2022. Dat startkapitaal komt onder meer van Agri Investment Fund, het investeringsfonds van Boerenbond. De voorbije jaren heeft Boerenbond via zijn onderzoeksfonds ook al het onderzoek dat door ILVO werd uitgevoerd naar de mogelijkheden van duurzame lokale soja voor dierlijke en menselijke consumptie mee gefinancierd. Protealis is daarmee een mooi voorbeeld van de wijze waarop Boerenbond investeert in projecten en initiatieven die onze Vlaamse land- en tuinbouw versterken en verder helpen verduurzamen: via ons onderzoeksfonds (mede)financieren we de onderzoeksfase en wanneer dat onderzoek voldoende potentieel oplevert, staan we met ons investeringsfonds AIF klaar om ook het noodzakelijke startkapitaal te leveren. Via onze participatie in Protealis leveren we zo een heel concrete bijdrage aan de Vlaamse eiwitstrategie die minister van Landbouw Hilde Crevits eerder dit jaar lanceerde waarbij de ambitie is om de lokale eiwitproductie in Vlaanderen te verhogen. We onderschreven deze eiwitstrategie volmondig, niet enkel met woorden maar ook met daden. 

We onderschreven de eiwitstrategie volmondig, met woorden en met daden.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Milcobel sluit voorlopig de deuren van de coöperatie

Vorige week kwam het bericht dat de raad van bestuur van Milcobel besliste om de mogelijkheid tot uittreden uit de coöperatie tijdelijk op te schorten tot 1 april 2022. Deze beslissing volgt op een toenemend aantal verzoeken tot uittreding vanwege coöperanten die overwegen melk te leveren aan andere spelers op de markt. We gaan ervan uit dat de raad van bestuur van Milcobel deze niet-evidente beslissing doordacht en weloverwogen genomen heeft vanuit het collectieve belang van en met een duidelijk perspectief voor de coöperanten-leveraars.

Want het is evident dat deze beslissing de eventuele plannen van individuele Milcobel-leden, die overwegen om te gaan leveren bij andere spelers, doorkruist.  

Het is dan ook des te belangrijker dat Milcobel de stabiliteit die met deze uittredestop afgedwongen wordt, gebruikt om zich verder te versterken. De eerste signalen rond melkprijsvorming zijn hoopgevend, maar vragen om bevestiging. De inspanningen voor structureel herstel moeten dus voortgezet worden zodat de leden-melkveehouders ook effectief duidelijke resultaten zien van de geleverde inspanningen en de uittredestop zo kort mogelijk kan gehouden worden. Dit vereist ook een duidelijke communicatie en consequent beleid. Enkel zo kan het broodnodige vertrouwen opnieuw worden hersteld. Uiteindelijk hebben de Milcobel-leden, en bij uitbreiding alle Vlaamse melkveehouders, immers belang bij een sterke en veerkrachtige coöperatie.

Na het stikstofarrest het grondwaterarrest?

Vorige week was er nogal wat ophef in de media naar aanleiding van een arrest van de Raad van State waarbij een vergunning voor een grondwaterwinning van een landbouwer werd vernietigd. Zelfs in de landbouwpers werd gesteld dat dit – na het stikstofarrest – opnieuw een precedentarrest zou zijn waardoor alle grondwaterwinningvergunningen in Vlaanderen op de helling zouden staan. Minister Demir gaf zelfs onmiddellijk de opdracht om te laten onderzoeken of de tools van het INBO die ANB gebruikt ter beoordeling van een aanvraag wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. Deze tools zijn intussen zelfs van de website van ANB gehaald. Paniekvoetbal? Absoluut! Want als je het arrest leest, wordt de vergunning vernietigd omdat de vergunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd is en er een procedurefout begaan werd. Géén precedentsdossier dus en al helemaal niet vergelijkbaar met het stikstofarrest. Ik ga ervan uit dat minister Demir – zelf juriste – bij lezing van het arrest tot dezelfde simpele conclusie komt. Als je spreekt van fake news en een verkeerde voorstelling van zaken in de media … Wel, dit is er een schoolvoorbeeld van.

Meer informatie