Menu

Op de eerste rij, 14 januari 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

De nieuwjaarsbrief van de Mestbank

De nieuwjaarsbrief van de Mestbank kan dus terug naar afzender … zonder nieuwjaarscent erbij …

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Vorige week verzond de Mestbank haar ‘nieuwjaarsbrief’ naar alle land- en tuinbouwers. Geen brief met nieuwjaarswensen maar wel met instructies voor het invullen van de jaarlijkse Mestbankaangifte en het kunstmestregister. Wat dat kunstmestregister betreft, doet men daarbij alsof de definitieve goedkeuring van het besluit dat de digitale kunstmestregistratie moet invoeren, slechts een formaliteit is. Meer nog: als je de mail leest, kan je de indruk krijgen dat je vandaag al verplicht bent digitaal te registreren. Niets is minder waar, want het betrokken besluit is nog helemaal niet definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd. Je kan – zoals vorig jaar – dus gewoon de gegevens in een eigen papieren of ander register bijhouden.

Bovendien is voor Boerenbond de definitieve goedkeuring van het besluit helemaal geen formaliteit! Het register dat vorig jaar in ontwerpversie door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd, is immers onwerkbaar in de praktijk en pure regelneverij. Wij willen zeker werken aan een verbetering van de waterkwaliteit en wij zijn absoluut tegen misbruik, maar met wat men daar heeft uitgewerkt, schiet men zijn doel voorbij.

We hebben de politiek dan ook zeer duidelijk de boodschap gegeven dat het huiswerk opnieuw moet gebeuren. Dat blijft ook ons signaal naar de Vlaamse regering – wees daar maar zeker van. Wij zijn niet tegen een kunstmestregister maar het moet wel eenvoudig en haalbaar zijn. Dus geen gedrocht dat enkel bedoeld is om boeren en tuinders op te zadelen met nog maar eens administratieve rompslomp zonder meerwaarde voor de waterkwaliteit.

De nieuwjaarsbrief van de Mestbank kan dus terug naar afzender … zonder nieuwjaarscent erbij …

Definitieve PAS voor de zomer?

Minister Demir wil voor de zomer een definitieve PAS hebben. Daarmee wil ze een stilstand op vergunningengebied voor de hele economie vermijden nu Natuurpunt via gerechtelijke weg de voorlopige PAS onderuit tracht te halen.

We beseffen dat onze sector een belangrijke bijdrage levert aan de stikstofdepositie op SBZ. Bij de voorlopige PAS kreeg landbouw daarom ook als enige sector een extra reductiedoelstelling opgelegd terwijl de emissies van andere sectoren zelfs nog mochten stijgen. Feit is dat onze sector vandaag nog steeds een dalende trend in ammoniakemissies vertoont en dat we zelfs het enige land in de Europese Unie zijn dat voor ammoniak volledig op koers zit om de NEC-doelstelling 2030 te halen, zoals recent nog bleek uit een analyse opgesteld door de Europese milieuorganisaties! Als no gold-plating op dezelfde manier geldt voor de landbouwsector als voor de industrie, dan zijn extra inspanningen zelfs niet vereist.

De minister zegt dat zij over dit dossier veel overleg heeft met de industrie, de haven, de landbouw- en natuurorganisaties, want dat is belangrijk volgens haar. Dat vinden wij ook! Wij wachten echter nog altijd op een eerste gesprek hierover met haar of haar administratie …

Met welke insteek de minister het traject naar de definitieve PAS wil inzetten, is dan ook de grote vraag. Gaat het haar over het culpabiliseren van de Vlaamse veehouderij met de bedoeling de ontwikkelingskansen van individuele bedrijven volledig te blokkeren en de Vlaamse veestapel af te bouwen – een teneur die de voorbije weken in de media gezet werd en de natte droom van sommigen – of wordt er echt en samen met alle andere sectoren en stakeholders gezocht naar een manier om deze dreiging voor onze Vlaamse economie (waartoe ook de landbouw en bij uitbreiding de Vlaamse agrovoedingsindustrie een wezenlijke positieve bijdrage levert) af te slaan? Dan is het kwestie om de handen in mekaar te slaan in plaats van de schuld in iemands schoenen trachten te schuiven. Alles begint trouwens ook bij een realistische doelstelling, een correcte verdeling van de inspanningen en ontwikkelingskansen, ook voor onze sector. Wij bereiden ons alvast voor op een warm syndicaal voorjaar.

Tweede seizoen Boerenjaar sterk van start

Om te eindigen toch ook wat positief nieuws: op VIER is de tweede reeks van Boerenjaar van start gegaan. Heel Vlaanderen krijgt opnieuw in zes afleveringen een inkijk in het leven van iedere dag op onze bedrijven. En de Vlaming lust dat wel, dat blijkt uit de kijkcijfers en het marktaandeel dat opnieuw bijzonder sterk is. Jullie kijken toch ook ?

Meer informatie