Menu

Op de eerste rij, 14 december 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Burger kritischer voor landbouw

Uit de nieuwste enquête uitgevoerd in opdracht van Vilt (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw) blijkt dat het imago, zowel van de landbouw als van de landbouwer, bij de Vlamingen sinds 2012 licht is gedaald. En dat ondanks de toegenomen imago-inspanningen van de sector. Het draagvlak voor landbouw is nog steeds groot en qua imago zitten we nog steeds op een hoog niveau, maar we boeren niettemin lichtjes achteruit. Je kan daar allerlei verklaringen voor geven. De prof onder wiens begeleiding de enquête werd uitgevoerd, ondervindt bijvoorbeeld ook in andere onderzoeken dat de Vlaming in het algemeen harder, kritischer is geworden. Dat speelt zeker mee, maar feiten zijn feiten. En de ondervraagden hebben altijd gelijk.

De resultaten van de enquête zijn een belangrijk signaal. Een signaal dat we niet links kunnen laten liggen en waaruit we de nodige lessen zullen trekken. We moeten onze imago-inspanningen niet enkel volhouden, maar ook opdrijven en onze communicatie over de sector aanpassen. Want er is duidelijk een verschil tussen realiteit en perceptie. We moeten meer proactief communiceren en vooral ook de vooruitgang tonen die de ‘gewone’ boer maakt, want die gewone boer komt vandaag nauwelijks aan bod in communicatie en in de media, tenzij het gaat over crisissen of schandalen ...

De resultaten van de imago-enquête zijn een signaal waaruit we lessen moeten trekken.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Als Boerenbond hebben we niet op deze resultaten gewacht. Voor de zomer al beslisten we om meer in te zetten op proactieve communicatie. En om de gangbare boer meer ‘in the picture’ te zetten in onze communicatie. De conclusies van de enquête bevestigen dus onze keuze. Onze nieuwe strategie wordt in de komende maanden en jaren verder uitgerold. Wij sturen onze communicatie dus bij. En ik hoop en reken erop dat ook de andere spelers in onze sector dat doen zodat we samen aan hetzelfde zeel trekken en de daling kunnen ombuigen. Ook voor Vilt zelf, die als opdracht en missie heeft om via informatie en communicatie een betere kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw te bevorderen, ligt er trouwens werk op de plank. Ook daar zal de communicatie over land- en tuinbouw moeten worden bijgestuurd en zullen andere prioriteiten moeten worden gelegd. Deze week starten daarover alvast de debatten binnen de raad van bestuur.

Meer rechtszekerheid door Codextrein

Vorige week heeft de Vlaamse regering de Codextrein bekrachtigd. De codextrein is een reeks van wijzigingen aan de wetgeving ruimtelijke ordening die het Vlaams Parlement een paar weken geleden na heel lange discussies en debatten heeft goedgekeurd. Je leest er alles over in de bijdrage van Katrien Van Herck verderop in dit blad. Natuurverenigingen schreeuwen moord en brand over de goedgekeurde teksten. Even de feiten op een rijtje. Waarover gaat het?

Door de wijzigingen wordt het voortaan moeilijker om beroep in te dienen tegen vergunningen. Het is daarbij de bedoeling om het eindeloos procederen tegen vergunningen te vermijden. In het nieuwe decreet staat dat wie niets van zich heeft laten horen tijdens het openbaar onderzoek (met andere woorden, wie geen bezwaar indient) naderhand ook geen beroep meer kan indienen. Bovendien moet zo’n bezwaar ook gemotiveerd zijn; dat om te vermijden dat men standaardbezwaren zou gaan indienen bij elk openbaar onderzoek. Mij lijkt dit een heel logische gang van zaken. Het is belangrijk dat een vergunningverlenende overheid tijdig en vroeg in het proces de bezwaren kent. Het is toch eigenaardig dat diegenen die steeds pleiten om vroeg in trajecten betrokken te worden, nu om puur strategische redenen wensen te kunnen stilzitten om daarna de juridische hakbijl boven te halen. Wij waren vanuit Boerenbond, samen met de andere werkgeversorganisaties in Vlaanderen, trouwens al heel lang vragende partij voor deze aanpassing en zijn dan ook blij met deze aanpassing die opnieuw een stapje is in de richting van meer rechtszekerheid voor wie wil ondernemen in Vlaanderen!

De Codextrein bevat ook een betere omschrijving van het begrip landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Wie vandaag daar een (zone-eigen!) project wil realiseren, kent het probleem. Systematisch komen dergelijke projecten voor de raad van vergunningenbetwistingen en sneuvelen daar. Gewoonlijk met het argument dat de inspanningen die gedaan worden om het project zo goed mogelijk in te passen in het landschap hét bewijs zijn dat het project het landschap aantast en dus niet vergund kan worden. De wereld op zijn kop dus. De Codextrein omschrijft nu duidelijker wat kan en wat niet kan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Met deze kleine wijziging wordt het landschappelijk waardevol agrarisch gebied echt niet vogelvrij verklaard, zoals sommigen beweren. En evenmin wordt hierdoor de betonstop naar de vuilnisbak verwezen, zoals dezelfden beweren. Integendeel, de regeling is evenwichtig en creëert voor onze boeren en tuinders mogelijkheden om hun activiteiten op normale wijze te ontwikkelen. Hopelijk krijgen ze door de betere omschrijving eindelijk wat meer rechtszekerheid. Dus, dank je wel parlement en regering voor deze twee goede beslissingen!

Europees fiat voor fipronilvergoedingen

Vanuit Europa kwam deze week een vroege, maar zeer welgekomen kerstboodschap voor onze pluimveehouders. De Europese Commissie heeft geen bezwaar tegen de steunmaatregelen die de federale regering uitwerkte naar aanleiding van de fipronilaffaire. Dat betekent dat de praktische uitwerking van de schadeloosstelling nu kan worden gefinaliseerd en dat de aanvraagdossiers dus snel zullen kunnen worden ingediend! Samen met de boodschap van vorige week dat het FAVV ook de Rendacfactuur voor de vernietiging van de eieren ten laste neemt, is dit zeer goed nieuws voor de getroffen pluimveebedrijven!