Menu

Op de eerste rij, 13 juli 2017

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Vlaamse toekomststrategie hardfruit van start

Maandag werd op het bedrijf van vakgroepbestuurslid Marc Cocquyt in Deinze de Vlaamse toekomststrategie voor hardfruit plechtig ondertekend door de minister van Landbouw en alle betrokken sectoractoren. Deze toekomststrategie is het antwoord op het actieplan Fruit dat onze vakgroep bijna een jaar geleden zelf uitwerkte om de Vlaamse fruitsector steviger en crisisbestendiger te maken. Toen konden we helaas nog niet weten dat onze fruitbedrijven na de Ruslandboycot van 2014 en de zware regenval en storm van 2016 dit voorjaar nog maar eens hard getroffen zouden worden door de late nachtvorst … Voor het vierde jaar op rij is het voor onze fruittelers dus een bijzonder moeilijk seizoen. Deze toekomststrategie komt dus niets te vroeg.  Net zoals ons eigen actieplan Fruit kijkt de strategie positief vooruit en wordt ingezet op de troeven van ons Vlaams fruit: een prachtig product, een mooie gezondheidsclaim en een uitstekende reputatie. En die troeven moeten we versterken en voluit uitspelen.

Heel wat van de punten van ons eigen actieplan Fruit vinden we terug in de Vlaamse toekomststrategie. Voor ons zijn een viertal punten prioritair. Allereerst moeten we onze zoektocht naar nieuwe markten absoluut voortzetten. Promotie is daarbij cruciaal. Maar willen we dat de markt ons product wil, dan moeten we ons onderscheiden. En dat kunnen we niet op prijs. Bulkproducten tegen de laagste prijs produceren, is niet voor ons. Wij moeten ons onderscheiden via kwaliteit, zowel op buitenlandse markten maar ook voor de binnenlandse markt. Topkwaliteit leveren en garanderen – daarop moeten wij inzetten. Dit vereist een integrale kwaliteitsbenadering en werken aan een sectorbrede basiskwaliteit waar elke schakel van de ketting zijn verantwoordelijkheid voor opneemt. Daaraan gekoppeld moet werk gemaakt worden van een uniform lastenboek en een fruitlabel dat die basiskwaliteit omvat.  Samen met alle partners moeten we die basiskwaliteit definiëren en garanderen.

Een tweede belangrijk actiepunt is het verbeteren van de rentabiliteit van onze fruitbedrijven. Als landbouworganisatie is het onze opdracht om onze telers meer en betere bedrijfseconomische inzichten bij te brengen en hen te begeleiden bij kostenefficiënt produceren. Die handschoen nemen wij op via ons actieplan ‘Slimmer boeren met cijfers’.

Een derde belangrijk actiepunt is het risicobeheer op onze bedrijven. Hagel, storm, vorst … zijn de voorbije twee jaar allemaal de revue gepasseerd. Het is duidelijk dat de tussenkomst van het Rampenfonds altijd cruciaal zal blijven, maar dit belet niet dat we als sector ook zelf werk moeten maken van een beter beheer tegen klimaatrisico’s. Een betaalbare private weersverzekering is daarbij absoluut nodig. Het is positief dat de minister ook in deze toekomststrategie aangeeft om op korte termijn werk te maken van een premie-ondersteuning zodat zulke verzekering voor de telers betaalbaar wordt.

Ten slotte blijft ook onderzoek cruciaal voor verdere innovatie en versterking van de sector. En ook hier draagt Boerenbond zijn steentje bij via de financiële ondersteuning van pcfruit, maar ook via ons onderzoeksfonds.

Kortom, wat ons betreft bevat de toekomststrategie voor de hardfruitsector de nodige bouwstenen om onze hardfruitsector te versterken. Cruciaal is dat alle partners in de keten nu samen werk maken van de concretisering en uitvoering op het terrein. Ik hoop dat we daarvoor verder kunnen rekenen op de medewerking van iedereen in de sector.

Publieke consultatie over het GLB

Vorige week werden in Brussel de resultaten voorgesteld van de grote publieke consultatie over de toekomst van het GLB, die werd opgezet door landbouwcommissaris Hogan. Positief is dat niemand de noodzaak van een Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid in vraag stelt. Men stelt wel vast dat er werk moet worden gemaakt van verandering en verbetering. Een van de markante resultaten van de massaal ingevulde enquête (322.912 ingestuurde antwoorden) is dat 97% van alle respondenten zegt dat land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een unfaire ketenwerking waardoor ze een te klein deel van de meerwaarde toegewezen krijgen. Voor Hogan reden om nog eens te stellen dat de ongelijke positie van de boer in de keten voor hem een beleidsprioriteit is en blijft.

Uit de resultaten van de enquête blijkt ook de tendens naar een meer duurzame landbouw. Twee derde van de land- en tuinbouwers die de enquête invulden, zegt meer te willen doen voor het milieu en de strijd tegen de opwarming van het klimaat. Een duidelijk signaal dat zij verdere verduurzaming echt ter harte nemen.

97% van alle respondenten zegt dat land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een unfaire ketenwerking waardoor ze een te klein deel van de meerwaarde toegewezen krijgen.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Een derde tendens die uit de consultatie komt, is de vraag naar een meer ‘aangepast’ GLB. Dit heeft natuurlijk te maken met de vraag naar vereenvoudiging van de administratie, maar het gaat veel verder. De overtuiging groeit dat er meer werk moet gemaakt worden van een verdere modernisering waarbij nieuwe technologieën beter moeten worden ingezet om het leven eenvoudiger te maken voor de land- en tuinbouwer.  

De resultaten van deze enquête bevestigen dat zowel de Europese boeren maar ook de Europese burgers verder willen met een – zij het aangepast – Europees landbouwbeleid. Dat is een positief signaal voor Europa in het algemeen en voor de landbouwsector in het bijzonder. Cruciaal zal natuurlijk zijn of Europa en zijn burgers dan ook bereid zijn hiervoor het nodige budget voor te behouden. Dit zal in de komende maanden moeten blijken wanneer de discussie over het meerjarig financieel kader (MFK) wordt gevoerd.