Menu

Op de eerste rij, 12 oktober 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Niet ver van je bed, maar vlak bij je voordeur

Het straatbeeld in Vlaanderen maakt duidelijk dat de verkiezingen in aantocht zijn. En blijkbaar houden in deze periode alle politici van onze land- en tuinbouw want de verkiezingsaffiches zijn – ondanks de droge ondergrond – op de akkers en in de plantages als paddenstoelen uit de grond geschoten.

Als je de verkiezingsdebatten volgt, krijg je de indruk dat het nationale verkiezingen zijn terwijl we zondag wel degelijk gaan stemmen voor nieuwe gemeente- en provinciebesturen. En ook deze besturen zijn voor de land- en tuinbouwsector en het platteland belangrijk. Want beleid wordt niet enkel in Brussel gevoerd, ook het gemeentelijke en provinciale niveau hebben een belangrijke impact op onze sector. Zij bepalen mee hoe de wetgeving in jouw gemeente, in jouw provincie wordt toegepast.

Jullie weten als geen ander hoeveel het scheelt of een gemeente met een positieve of negatieve blik naar onze sector kijkt. Een gemeentebestuur dat met een open blik naar onze bedrijven kijkt, dat een degelijke dienstverlening voor boeren en tuinders voorziet, dat initiatieven rond imagovorming mee stimuleert en ondersteunt, dat vergunningsaanvragen met een positieve ingesteldheid behandelt, dat land- en tuinbouwers als volwaardige gesprekspartner betrekt bij discussies over ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderhoud van grachten, bermen en landbouwwegen maakt echt wel het grote verschil. Zo’n gemeentebestuur geeft mee zuurstof aan onze land- en tuinbouwers in plaats van ze te versmachten.

Ook het provinciale niveau is en blijft voor onze sector van groot belang. Sinds de laatste hervorming is de provincie niet meer bevoegd voor de zogenaamde persoonsgebonden materies zoals welzijn en cultuur. Ze zijn nu vooral nog bevoegd voor de grondgebonden materies.

Provincies zorgen via de vergunningverlening voor rechtszekerheid voor onze bedrijven maar stimuleren ook vernieuwing en innovatie in de sector, bijvoorbeeld via de praktijkcentra, en ze ondersteunen heel wat imago-initiatieven. Ze ondersteunen ook de kleinere gemeenten in taken waarvoor die zelf niet of onvoldoende uitgerust zijn. En meer en meer zien we ook dat de provincie wordt ingeschakeld voor urgente problemen en/of wanneer andere instanties het niet meer zien zitten. Denken we maar aan de coördinatie van de droogte van de voorbije maanden, aan de recente opdracht vanuit Vlaanderen aan een aantal gouverneurs om betere afspraken te maken rond het beheersen en inperken van de everzwijnenpopulatie tot zelfs de migratieproblematiek toe ... Op die manier is het provinciaal bestuursniveau ook een onmisbare schakel tussen het gemeentelijk beleidsniveau – dat dicht bij de mensen staat – en het Vlaamse en federale niveau dat toch voor velen een ver-van-mijn-bedgegeven is. Voor Boerenbond is het behoud van het provinciaal bestuursniveau dan ook belangrijk. En met dit standpunt gaan we in tegen heel wat politieke partijen die gaan voor de afschaffing van de provincie … maar intussen toch al hun kopstukken ook op de provincielijsten zetten. Besef dat je met je stem van zondag ook een stem uitbrengt over het voortbestaan van het provinciaal beleidsniveau. Een beleidsniveau dat vandaag (en hopelijk ook morgen) onze land- en tuinbouw en het platteland sterk ondersteunt. De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van nu zondag zijn dus absoluut niet van minder belang dan de regionale, federale of Europese verkiezingen die volgend jaar in mei plaatsvinden. Integendeel, je bepaalt met de stem die je op 14 oktober uitbrengt mee hoe het leven er in je gemeente en provincie de komende zes jaar zal uitzien. Niet ver van je bed, maar vlak bij je voordeur dus. Gebruik je stem dus met veel gezond boerenverstand!

Er moet een oplossing komen in de geest van de nieuwe tbc-wetgeving waarover al lang een akkoord met de sector werd bereikt, maar waar de uitvoering achterblijft.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Bedrijven bijzonder hard getroffen door tuberculose en botulisme

Eind juni werd in Noord-Limburg een tuberculosebesmetting op een rundveebedrijf vastgesteld. Bijna alle dieren bleken besmet en het bedrijf werd volledig geruimd met vergoedingen vanuit het Sanitair Fonds. Naar aanleiding van deze haard verrichte het Federaal Voedselagentschap FAVV in meer dan 40 contact- en buurbedrijven controles en werden verschillende bedrijven geblokkeerd. Eén van deze bedrijven is tot haard verklaard, waardoor het voor meer dan een jaar geblokkeerd is. De impact op de bedrijfsvoering is groot, vooral omdat er geen nuchtere kalveren meer kunnen afgevoerd worden. Ook in de vrijgegeven bedrijven neemt de kalverhandel geen nuchtere kalveren meer af, wegens vaak te oud of te veel opgelegde handelsbeperkingen. En ook de handel in de volwassen dieren en jongvee is verstoord wegens onduidelijke statuten. Wij hebben deze problematiek al weken geleden aangekaart bij het FAVV. Tot op vandaag komt er echter weinig vooruitgang in de zaak. Nochtans moet er hier dringend een oplossing komen want de situatie voor de getroffen bedrijven is onhoudbaar. Een oplossing in de geest van de nieuwe tbc-wetgeving waarover al lang een akkoord met de sector werd bereikt maar waar de uitvoering achterblijft. En laat ook duidelijk zijn, het is onaanvaardbaar dat de handel misbruik van deze situatie maakt!

Ondertussen zijn er ook een paar ernstige uitbraken van botulisme opgedoken. In de Antwerpse Noorderkempen zijn in enkele dagen tijd meer dan 120 dieren gestorven na opname van met toxines besmette balen gras. Het ziektebeeld is verschrikkelijk. Op een ander bedrijf in de Kempen is er sprake van sterfte bij meer dan 35 stuks jongvee. Voor de betrokken families en dierenartsen is dit bijzonder zwaar om aan te zien. De betrokken bedrijven worden daarnaast ook geconfronteerd met de financiële gevolgen, want er bestaat hiervoor op dit moment geen enkele vergoedingsregeling. We zullen met de sectorvakgroep Melkvee dan ook dringend het debat voeren en nagaan hoe we bedrijven in deze situaties beter kunnen beschermen en ondersteunen.