Menu

Op de eerste rij, 12 maart 2020

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Iedereen z’n Vlaams park?

Het Vlaams regeerakkoord stelt dat er in deze regeerperiode minstens vier ‘Vlaamse parken’ zullen komen. Dat zijn “omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen op het vlak van recreatie en toerisme.” In haar beleidsnota stelt minister van Omgeving Demir dat ze objectieve criteria zal hanteren waaraan deze parken moeten voldoen. Momenteel zijn deze criteria er niet. Op het terrein schieten de initiatieven intussen als paddenstoelen uit de grond: van het Natuurpark Kempen, over de Brabantse Wouden, de Scheldevallei, Drongengoed, Bulskampveld tot de Westhoek enzovoort. In Limburg staat zelfs een verdubbeling van de oppervlakte van het Nationaal Park op de agenda. Dikwijls gaat het om gebieden waar nog heel wat landbouw zit. Ik begrijp dus zeer goed dat dit voor onrust en zenuwachtigheid zorgt bij onze leden en dat de vraag komt of dit een strategie is om de landbouwactiviteiten in deze gebieden te verdringen? Voor mij is het heel helder: eerst zicht op de objectieve criteria, en graag ook betrokkenheid bij de ontwikkeling ervan. Zolang die duidelijkheid er niet is, stapt Boerenbond niet mee. Ik vraag ook uitdrukkelijk om het Europees natuurbeleid daarbij niet uit het oog te verliezen. En Europees natuurbeleid, én Vlaamse parken, én bosuitbreiding: dat vergt op zijn minst een goede afstemming. Zuinig ruimtegebruik en maximale beperking van de socio-economische impact blijven daarbij voor ons de uitgangspunten.

Applaus voor de Europese klimaatwet?

Eind vorig jaar presenteerde de Europese Commissie haar Green Deal. Vorige week stelde ze het voorstel van de klimaatwet voor. Die wordt de juridische basis voor het bereiken van klimaatneutraliteit op Europees niveau in 2050. Als landbouwsector hebben we alle belang bij een doordacht klimaatbeleid dat resultaten boekt. Meer extreme weersomstandigheden zorgen immers voor bijkomende (economische) risico’s met teeltmislukkingen of opbrengstderving. Het klimaatbeleid zal van iedereen – werkelijk van iedereen – inspanningen vergen en stelt de hele samenleving voor grote uitdagingen. We beseffen dat we als sector ook een bijdrage moeten leveren. Deze bijdrage moet redelijk zijn. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met ons aandeel in de problematiek, met de draagkracht en het potentieel van de sector – en ook dat onze inspanningen om koolstof op te slaan evenredig beloond worden. Verder benadrukken we het strategisch belang van onze sector, wij zorgen immers dagelijks voor kwaliteitsvolle voeding. De speciale en strategische rol van de landbouw moet heel duidelijk verankerd worden in de Europese Klimaatwet. Samen met de collega’s van COPA-Cogeca dringt Boerenbond hier sterk op aan in de Europese besprekingen.

Oneerlijk is oneerlijk, ongeacht omvang, ongeacht wie benadeelt.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Oneerlijk is oneerlijk

Het Ketenoverleg is er niet in geslaagd een standpunt in te nemen over de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Groot struikelblok is het toepassingsgebied. Europa wil minstens de kleine leverancier beschermen tegen de grote afnemers. Wij willen bij de omzetting verder gaan, zoals verschillende Europese landen al hebben gedaan. Onze boeren en tuinders zijn sowieso beschermd, maar als je afnemer geen bescherming geniet en onder druk komt te staan, dan ondervinden jullie mee de gevolgen. Daarenboven blijven onze ‘grote’ voedingsbedrijven in de Europese markt waarbinnen ze werken kleine spelers. Bij de omzetting mag voor ons ook ingezet worden op wederkerigheid. De richtlijn kijkt enkel stroomafwaarts. Maar grote leveranciers kunnen kleine afnemers ook benadelen. Wat ons betreft: oneerlijk is oneerlijk, ongeacht omvang, ongeacht wie benadeelt. Ook de lijst van oneerlijke praktijken behoeft volgens ons aanvulling. Zo moeten inbreuken op interprofessionele afspraken van ons mee op de lijst, net zoals onredelijke promoties, zoals in Frankrijk en Spanje. Het is een gemiste kans dat er in het Ketenoverleg hierover geen akkoord te vinden was. Het is nu aan de federale regering en het parlement. Wij rekenen erop dat die de omzetting in Belgisch recht te baat neemt om eindelijk meer – broodnodig – evenwicht in de keten te brengen. Wie eerlijk handelt, hoeft niet te vrezen van een versterkte omzetting. Eerlijk is eerlijk, toch?

Meer informatie