Menu

Op de eerste rij, 11 januari 2018

Terug naar Opinie

Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Een echt boerenjaar gewenst!

Een echt boerenjaar! Dat is wat ik jullie allemaal toewens bij de start van het nieuwe jaar. Ik wens jullie en jullie familie een gezond, gelukkig en succesvol nieuw jaar toe, en vooral ook een warme thuis voor elk van jullie. Want zo’n warme thuis geeft houvast en stabiliteit in de turbulenties van elke dag.

Ik hoop dat jullie de afgelopen feestperiode genoten hebben van het samenzijn met familie en vrienden, onder het genot van een goed glas en lekker eten. Maar samen met mij zullen er ongetwijfeld ook heel wat onder jullie zijn die opgelucht zijn dat het feestgedruis wat achter de rug is en dat we opnieuw in het gewone dagelijkse ritme terechtkomen ...

2017 heeft in de meeste sectoren wat broodnodige ademruimte gebracht. Laat ons hopen dat we die trend in 2018 kunnen bestendigen en dat er ook beterschap komt in die sectoren die het ook in 2017 nog bijzonder moeilijk hadden.

Het is een cliché – ik weet het – maar 2018 wordt (opnieuw) een bijzonder druk jaar met heel wat belangrijke dossiers op de tafel. Ik vermeld er maar een paar. Zal de Vlaamse regering erin slagen om in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen echte maatregelen te nemen om het agrarisch gebied daadwerkelijk meer te beschermen tegen gebruik door niet-landbouw? Ik ben benieuwd en eerlijk gezegd sceptisch als ik de beslissing van de Vlaamse regering van net voor kerst lees, waarbij men via een convenantformule net meer mogelijkheden wil geven om leegstaande hoeves te herbestemmen naar … niet-agrarische bestemmingen. Staat zoiets niet net haaks op het doel om het aandeel niet-agrarisch gebruik in het agrarisch gebied te verminderen?

Zal de politiek erin slagen om bij de volgende discussies over de hernieuwing van de vergunning voor gewasbeschermingsmiddelen het hoofd koel te houden en de beslissing te baseren op objectieve wetenschappelijk onderbouwde expertise in plaats van te beslissen op basis van emotie?

2018 wordt ook het jaar van de tussentijdse evaluatie van MAP 5. De doelstelling zal niet gehaald worden – dat weten we – maar dat belet niet dat er wel degelijk vooruitgang is geboekt. Akkoord, niet genoeg en niet snel genoeg maar het gebiedsgerichte beleid van MAP 5 werkt wel degelijk. Wij blijven er dan ook achter staan en vragen dat dit beleid de tijd krijgt zich ook te vertalen in resultaten op het terrein. Tegelijk vragen we ook aan de overheid om eindelijk de cowboys in het systeem aan te pakken.

Niet meer voor minder is ons standpunt in de discussie over de financiering van het GLB na 2020.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

2018 wordt ook het jaar van het energievraagstuk. Komt er een energiepact of niet? Maar belangrijker nog, krijgt landbouw eindelijk de kans om te bewijzen dat wij als sector een belangrijke positieve bijdrage kunnen leveren aan de omslag naar meer decentrale hernieuwbare energieproductie? En is minister Tommelein bereid om daarvoor een aantal bestaande hinderpalen uit de weg te ruimen?

Ik hoop dat we in 2018 gespaard mogen blijven van rampen allerhande – ook van uitbraken van dierziekten. Want de dreiging is immens: pluimveehouders voelen opnieuw de dreiging van de vogelgriep, het blauwtongvirus woedt welig in een aantal buurlanden (en transporten vanuit die landen zijn dus bijzonder precair), maar ook de Afrikaanse varkenspest rukt op naar onze contreien. Deze week nog hebben we op vraag van Boerenbond met het Agrofront en Febev een overleg met de top van het FAVV om te bekijken hoe we het risico kunnen indijken en hoe we ons moeten voorbereiden op eventuele uitbraken.

Ook op het Europees niveau wordt 2018 een bijzonder cruciaal jaar. Commissaris Hogan blijft gaan voor een reglementering rond oneerlijke handelspraktijken en hoopt dit jaar concreet resultaat te behalen. De grote lijnen voor het nieuwe GLB na 2020 die hij een paar weken geleden heeft aangekondigd, zitten in de juiste richting. Vraag is nu hoe die principes zullen worden ingevuld, maar ook welk budget men daarvoor veil heeft. In het voorjaar zal er Europees getrancheerd worden over het zogenaamde meerjarig financieel kader, dus over het Europees budget. Dat budget staat stevig onder druk door het vertrek van de Britten (die netto-betalers waren) en door nieuwe uitdagingen waarvoor centen nodig zijn. Lidstaten zijn weinig enthousiast om hun bijdrage aan Europa te verhogen. Ook al kost Europa de belastingbetaler slechts één kop koffie per dag, zoals Juncker het deze week nog verwoordde. Als je dan weet dat ruim een derde van het Europees budget landbouwbudget is, dan is het duidelijk dat de discussie bikkelhard zal zijn. Besparen op het landbouwbudget wordt nu al door sommigen naar voren geschoven. Onze positie is glashelder: niet meer voor minder! Wij rekenen erop dat ook onze ministers en onze Europese politici deze positie met hand en tand verdedigen op het Europese beleidsniveau. Het zou dus wel eens een warm voorjaar kunnen worden …

Beste leden, ook in 2018 ligt er dus heel wat werk op de plank. Maar daarvoor zijn we er ook. Ook in het nieuwe jaar staan we paraat om jullie belangen dag in, dag uit te verdedigen, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. En het unieke daarbij is dat wij dit bij Boerenbond samen doen. Over sectoren en provincies heen werken we aan gedragen, gezamenlijke standpunten. Standpunten die tot stand komen via onze besturen bevolkt door actieve boeren en tuinders met een enorme terreinkennis en ondersteund door de expertise van onze Boerenbondmedewerkers. Onze besturen zullen tegen eind maart trouwens volledig hernieuwd zijn. En ik ben blij dat er in de nieuwe bestuursploegen heel wat nieuw en jong bloed zit. Dank je wel voor al dat engagement, zowel aan nieuwe bestuursleden maar ook aan degenen die al bestuurslid zijn én aan de uittredende bestuurders.

Beste leden, ik wens jullie allemaal een goed nieuw jaar toe, zowel privé als professioneel, met voldoening maar ook waardering voor jullie werk. Een echt boerenjaar dus. Ikzelf, de collega-bestuurders en onze medewerkers zijn er klaar voor. Daar kunnen jullie op rekenen!