Menu

Op de eerste rij, 10 juni 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Vraag naar innovatie vereist aangepast beleid

Dat we als sector voor heel wat uitdagingen staan, is geen nieuws. In het verleden werden al heel wat milieu-inspanningen geleverd, met resultaat; onder meer door het toepassen van nieuwe technieken. De ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken blijft voor Boerenbond een belangrijke pijler om aan de verschillende milieuvereisten te voldoen. En daar wringt nu net het schoentje …

Leveranciers en landbouwers die op dit moment een nieuwe innovatieve (stal)techniek willen ontwikkelen en bouwen, stoten vergunningstechnisch op een onmogelijke situatie. Er mogen immers enkel reducerende maatregelen worden toegepast die reeds op de AEA (ammoniakemissiearme stalsystemen)- en PAS-lijst staan. Om het reductiecijfer van een innovatieve techniek of maatregel in de praktijk te kunnen bepalen, zijn er metingen nodig. Maar dat is onmogelijk zolang er geen stal gebouwd mag worden waar die metingen worden uitgevoerd. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij technieken om geur, fijn stof of andere emissies te reduceren. Momenteel is er één manier om die impasse toch te omzeilen: als de Vlaamse minister van Omgeving een afwijking verleent om een innovatieve techniek toe te passen. Tot vandaag gebeurt dit slechts uiterst zelden. Nadat Boerenbond dit probleem al herhaaldelijk op tafel gelegd heeft, vraagt nu ook Vemis, het Consortium kennisopbouw luchtemissies in de veehouderij, een dringende oplossing voor deze impasse. Het stelt daarbij een proefstalregeling voor. Deze regeling biedt voldoende garanties voor zowel de overheid over de slaagkansen van de projecten als voor de initiatiefnemers, die hun nek uitsteken om nieuwe technieken uit te testen. We onderschrijven deze vraag voluit en hopen op een snelle reactie én oplossing. Als het beleid zoveel innovatie van een sector verwacht, moet dat beleid die innovatie ook wel mogelijk maken.

Wat betreft het stikstofdossier: dit is een gigantisch en complex probleem, dat van elke actor inspanningen zal vergen. Ook van onze sector. Daar zijn we ons zeer van bewust, laat daar geen twijfel over bestaan. De landbouwsector heeft zijn stikstofuitstoot al sterk gereduceerd, maar we weten én erkennen dat verdere inspanningen nodig zijn. Boerenbond neemt hierin zijn verantwoordelijkheid op, wat sommigen ook mogen beweren. We zullen echter samen tot oplossingen moeten komen, weg van ideologie en simplismen, maar met redelijkheid en objectiviteit. En mét respect voor de bedrijven, groot én klein, die hierdoor getroffen worden. Dat is het kader waarbinnen wij mee willen denken en werken aan oplossingen richting een definitieve PAS.

We zullen in het PAS-dossier samen tot oplossingen moeten komen, met redelijkheid en objectiviteit.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond

Voedsel verbindt boer en burger

Deze week lanceerden we samen met minister Crevits en VLAM het charter ‘Voedsel verbindt boer en burger’. Hiermee willen we de voorkeur voor lokale voeding – een voorkeur die al bleek tijdens de coronapandemie – bestendigen en versterken. Meer nog, het charter wil de fierheid over lokale voeding aanwakkeren, de herkenbaarheid ervan verhogen en zowel consument als professional aanzetten om bewust te kiezen voor lokaal. In verschillende werven zijn acties uitgewerkt om die ambitie waar te maken. Zelf trok ik de werf waarin we afspraken hoe we lokale producten nog beter een herkenbare ‘smoel’ kunnen geven. We gaan dat doen via het succesvolle Lekker van bij ons-label van VLAM, dat ook zichtbaar moet worden op niveau van het winkelrek. Maar ook in het onderwijs gaan we extra inspanningen leveren rond bewustmaking en belang van lokaal geproduceerde voeding.

Boerenbond neemt ook heel concreet engagement op door onze Dag van de Landbouw en Plattelandsklassen ambassadeurs van ‘Voedsel verbindt boer en burger‘ te maken en zo de fierheid over jullie producten actief uit te dragen.

Goed nieuws voor zelfstandigenpensioenen

De kogel is door de kerk: het federaal parlement heeft, in navolging van de federale regering, de correctiecoëfficiënt bij de zelfstandigenpensioenen afgeschaft en maakt zo komaf met de bestaande discriminatie met de werknemerspensioenen. Concreet wordt vanaf het loopbaanjaar 2021 100% van het inkomen in rekening gebracht. Dat kan op een volledige loopbaan enkele honderden euro’s extra betekenen. Hiermee gaat men in op een vraag die wij al lang op tafel hadden gelegd. We zijn dan ook bijzonder blij dat dit nu eindelijk geregeld is. Een zeer goede zaak!

Meer informatie