Menu

Op de eerste rij, 8 april 2021

Terug naar Opinie
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Beslissing over tijdelijk kader PAS uitgesteld

Op de laatste vergadering van de Vlaamse regering voor de paasvakantie stond het voorstel van omzendbrief over een tijdelijk kader voor de vergunningverlening in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) op de agenda. Een beslissing kwam er niet. Het dossier werd uitgesteld tot na Pasen.

De boodschap die we vanuit Boerenbond de voorbije weken samen met tal van bestuursleden aan ministers en andere politiek mandatarissen hierover meegaven, was telkens dezelfde. Een verschillende drempelwaarde voor ammoniak en NOx is niet aanvaardbaar en trouwens niet te onderbouwen. Verder moet een gedifferentieerd kader uitgewerkt worden voor aanvraagdossiers die niet leiden tot een toename van de emissies (bijvoorbeeld loutere hernieuwingen waarvoor er een automatische verlenging moet komen) en voor aanvragen of projecten waar dit wel het geval is (bijvoorbeeld uitbreidingen). Dezelfde boodschap blijven we ook de komende tijd onderbouwd en consequent op tafel leggen.

‘Bouwshift zit muurvast’

Vorige week publiceerden we samen met BBL, Natuurpunt en het Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning een open brief waarin de nieuwe planschaderegeling, die nu in het Vlaams Parlement voorligt, aan de kaak werd gesteld. Die dreigt immers een negatieve impact te hebben op het behoud van de open ruimte.

De doelstelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen om open ruimte voor bijvoorbeeld landbouw te vrijwaren, lijkt hiermee verder weg dan ooit. Slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden herbestemmen naar open ruimte wordt door de nieuwe regeling, zeker voor plattelandsgemeenten, een pak minder haalbaar en betaalbaar. 

In de open brief drongen we samen aan op een openruimtebeleid met een planschaderegeling die ook voor kleine gemeenten haalbaar en betaalbaar is én ook maatschappelijk te verantwoorden is.

Dat we met deze brede coalitie van openruimtepartners in dit dossier tot een gezamenlijke opinie kwamen, is niet zo vreemd als het op het eerste gezicht zou kunnen lijken. Boerenbond pleit allang voor het vrijwaren van de open ruimte tegen verdere verstedelijking en versnippering en het behoud van landbouwgronden om onze landbouwers de nodige ‘ruimte om te  ondernemen’ te geven.

Daarbij hoort ook een planschaderegeling die geen lege doos dreigt te blijven, maar die gemeenten er effectief toe aanzet om slecht gelegen bouwgronden te herbestemmen naar onder meer agrarisch gebied.

De oproep viel in ieder geval niet in dovemansoren. Als reactie kondigde minister Demir in het Vlaams Parlement aan een taskforce op te richten om de bouwshift opnieuw onder de loep te nemen. “Op die manier kunnen we het tijdpad uitstippelen naar 2040. We moeten nagaan hoeveel het ons zal kosten, want je hoort verschillende bedragen. We moeten nagaan wat dit betekent voor de regeling die nu voorligt in het parlement. Is het betaalbaar? Is het in orde? We moeten daar met open vizier naar kijken”, aldus minister Demir. We volgen het dossier verder op.

Bedankt om te blijven kiezen voor Boerenbond

Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond

Als afsluiter: een welgemeende dankjewel!

In deze periode krijgen we ook zicht op het ledencijfer 2021. Voor mij is dat belangrijk: het aantal boeren en tuinders dat kiest voor het lidmaatschap van Boerenbond zegt iets over wat jullie vinden van ons syndicaal werk, onze vorming en onze dienstverlening. Het zegt ook iets over hoe verbonden jullie je voelen met ons. Het doet dan ook deugd om te zien dat ons ledenaantal ook in deze uitzonderlijke tijden zeer goed standhoudt en ons marktaandeel zelfs lichtjes blijft toenemen. In het moeilijke coronajaar waarin fysieke activiteiten niet konden doorgaan, hebben we alles op alles gezet om jullie toch goed te blijven informeren, digitale vormingen te organiseren en ons dienstbetoon overeind te houden. Bovenal hebben we in de vele moeilijke syndicale dossiers consequent het belang van land- en tuinbouw op tafel gelegd. Maar het was toch meer dan in een regulier jaar afwachten of we jullie hiermee hebben kunnen overtuigen. Ik wil jullie dan ook bedanken om te blijven kiezen voor Boerenbond. Dit motiveert om de handschoen te blijven opnemen voor jullie en onze mooie sector. We blijven met z’n allen, medewerkers en bestuursleden, de lat hoog leggen om voor elk van jullie een verschil te maken!

Meer informatie