Menu

Structuur

Boerenbond & Landelijke Gilden verenigen 69.000 gezinnen in Vlaanderen en Oost-België. Boerenbond is de beroepsorganisatie voor boeren en tuinders en hun beroepsactieve gezinsleden. Landelijke Gilden brengt boeren en tuinders en plattelandsbewoners samen. Zowel Boerenbond als Landelijke Gilden steunen op de inzet van vrijwillige bestuursleden. Het zijn democratisch opgebouwde organisaties.

Trapsgewijze structuur

De basisstructuur van Boerenbond zijn de bedrijfsgilden. Zij verenigen op (fusie)gemeentelijk niveau de leden-boeren en -tuinders. Met 211 bedrijfsgilden in Vlaanderen en in Oost-België beschikt de organisatie over een fijnmazig netwerk waarmee het werkgebied volledig bestreken wordt. Twintig regioraden komen tegemoet aan de nood om regionale dossiers te bespreken en de bedrijfsgilden te ondersteunen. De provinciale besturen hebben tot taak om de agenda van het Hoofdbestuur voor te bereiden en de provinciale dossiers op te volgen. Het Hoofdbestuur, waarin de provinciale voorzitters en de afgevaardigden van de sectorvakgroepen zetelen, neemt de sectoroverschrijdende standpunten van Boerenbond in.

Er zijn acht nationale sectorvakgroepen (melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, groenten, fruit, akkerbouw en sierteelt). Zij verzorgen de belangenbehartiging voor hun sector. In de studiekringen (95 in Vlaanderen) ontmoeten de leden elkaar per sector voor vorming en kennisuitwisseling. Alle bestuursorganen kunnen tijdelijke, themagebonden werkgroepen oprichten. De Bondsraad is een forum dat het draagvlak voor beslissingen van het Hoofdbestuur verbreedt en de werking ervan evalueert. De Bondsraad bestaat uit de leden van alle provinciale besturen.

Bestuursleden Hoofdbestuur

Bestuursleden sectorvakgroepen

Bestuursleden provinciale besturen