Menu

Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit

Terug naar Actualiteit
Thema: 
SNapp is de staalname-applicatie op het Mestbankloket. Landbouwers kunnen er op een vlotte manier hun aanvragen voor bodemstalen indienen en opvolgen. Nieuw is dat vanaf 1 juni 2020 alle aanvragen voor derogatie-bodemstalen via SNapp moeten gebeuren.

Bron: VLM

Dat was al het geval voor de fosfaatstalen voor fosfaatclassificatie, de nitraatresidustalen en de verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies. Landbouwers kunnen in SNapp nu ook nagaan of ze al voldoende verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies lieten nemen.

Welke derogatie-bodemstalen moeten genomen worden?

Landbouwers die derogatie toepassen, moeten over voldoende fosfaatstalen en stikstofstalen beschikken. Er zijn 2 mogelijkheden voor de fosfaatstalen. Ofwel beschikt de landbouwer over minstens één fosfaatanalyse per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond, oftewel beschikt hij over minstens één fosfaatanalyse per schijf van 5 ha landbouwgrond die maximum 4 jaar oud is. Via die laatste weg, komen stalen die eerder werden genomen op zijn bedrijf in het kader van een fosfaatclassificatie ook in aanmerking. Wat de stikstofstalen betreft: de landbouwer moet per schijf van 20 ha beschikken over een stikstofstaal.

Vanaf 1 juni 2020 moet de aanvraag van het fosfaatstaal via SNapp gebeuren. Alleen de fosfaatstalen die worden genomen vanaf 1 juni 2020 tot uiterlijk 31 mei 2021 zijn geldig voor de derogatie van 2021. De labo’s zullen alleen nog aanvragen voor derogatiestalen verwerken die ze via SNapp ontvangen.

Stikstofstalen moeten genomen worden tussen 1 januari en 31 mei van het jaar waarin de landbouwer derogatie toepast. Vanaf 1 januari kunnen die stalen aangevraagd worden via SNapp.

Stalen zijn onder bepaalde voorwaarden geldig voor meerdere doeleinden

Elk fosfaatstaal voor een wijziging van de fosfaatklasse en elk stikstofstaal met bemestingsadvies dat aangevraagd wordt via SNapp , telt automatisch mee als derogatiestaal, als het werd genomen tijdens de correcte periode. De applicatie is voorzien van een overzicht, zodat de landbouwer constant kan opvolgen of hij al voldoende stalen liet nemen.

Omgekeerd, als een landbouwer een derogatie-stikstofstaal aanvraagt, telt dat ook mee voor zijn verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies, op voorwaarde dat het staal voorzien is van een bemestingsadvies en het aangevraagd wordt voor een perceel dat daarvoor in aanmerking komt (percelen met groenten van groep I en II, sierteelt, boomkweek of aardbeien buiten gebiedstype 0).

Bij een aanvraag voor een derogatie-fosfaatstaal, krijgt de landbouwer de mogelijkheid om dat te laten meetellen voor een wijziging van zijn fosfaatklasse. De landbouwer moet die keuze al maken op het moment van de aanvraag. Als het analyseresultaat al bekend is, kan dat niet meer.

De staalnameverplichting is net als alle andere derogatievoorwaarden opgelegd door de Europese regelgeving. Landbouwers die derogatie aanvragen, maar niet over voldoende fosfaat- of stikstofanalyses beschikken, mogen het jaar erop geen derogatie toepassen op hun bedrijf.

Hoe derogatie-bodemstalen aanvragen in SNapp?

Het aanvragen van een derogatie-bodemstaal verloopt gelijkaardig aan de andere staalnametypes die de landbouwers nu al digitaal moeten aanvragen. In de handleiding SNapp derogatie bodemstalen, leggen we stapsgewijs uit hoe de landbouwers hun aanvraag moeten indienen.

De landbouwers die hun aanvraag door iemand anders willen laten indienen en opvolgen, kunnen via het Mestbankloket een volmacht geven voor SNapp. De volmachten die al werden verleend om andere bemonsteringen aan te vragen via SNapp, gelden ook voor de derogatie-bodemstalen.

Voldoet de landbouwer voor 2020 aan de stikstofstaalnameverplichting met bemestingsadvies?

Vanaf begin dit jaar moeten landbouwers met percelen waarop in volle grond sierteelt of boomkweek, groenten van groep I of groenten van groep II, of aardbeien worden geteeld hun stikstofstalen met bemestingsadvies aanvragen via SNapp. Van de 3354 landbouwers die al een aanvraag deden, lieten er al 1208 voldoende stalen nemen.  Landbouwers kunnen altijd in SNapp nagaan of ze al voldoende stalen lieten nemen. In de ’handleiding SNapp – verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies’ staat uitgelegd hoe ze dat kunnen doen.

Wat met de landbouwers die stikstofstalen met bemestingsadvies moeten aanvragen op percelen met andere teelten, bijvoorbeeld naar aanleiding van een bedrijfsdoorlichting of in het kader van de equivalente maatregel KNS? Zij moeten die stalen ook aanvragen in SNapp, via de rubriek ‘verplicht stikstofstaal met bemestingsadvies’.

Meer info

Meer informatie over de bodemstalen op www.vlm.be > Thema’s > Mestbank startpagina > Bodemstalen

Op de VLM website staat ook meer info over de aanvraag van derogatie en de voorwaarden onder  > Thema’s > Mestbank startpagina > Derogatie

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: