Menu
Je kan alle publicaties downloaden. Wil je de papieren versie bestellen, vul dan het contactformulier in met de naam van de publicatie die je wenst.
Business Model Canvas voor zorgboerderijen
Deze brochure wil bedrijfsleiders begeleiden in het nadenken over ondernemen en verbreden in de zorg en doet dit aan de hand van het Business Model Canvas.
Brochure Sense-it - Sensortechnologie in de sierteeltsector
De glastuinbouwsector wordt reeds jaren gekenmerkt door innovatiekracht en heeft de koppositie op het gebied van energie, water- en arbeidsbesparing en van efficiënte productiemethode. Echter de complexiteit van de bedrijfsvoering neemt toe waardoor het hebben van groene vingers alleen niet meer voldoende is.
Business model canvas: voor nieuwe starters in land- en tuinbouw
Starten met een landbouwbedrijf? Met deze brochures zet je eerste stappen naar je ondernemingsplan.
Roadmap Veerkrachtige Vleesveehouderij
Veehouders, bedrijven, organisaties en stakeholders uit de keten dachten samen na over de toekomst van de vleesveesector.
De Wissel
Brochure 'De Wissel' biedt basisinformatie voor elke familie waar een potentiële bedrijfsopvolging zit aan te komen.​
Familiegeluk vs. bedrijfszekerheid?
Beheer van familiaal patrimonium in land&tuinbouw
Geef je samenwerking kleur
Hoe kan je samenwerking op het bedrijf over de generaties heen.
Kompas voor sleutelmomenten
Door middel van de brochure Kompas voor sleutelmomenten geven we ondernemers een kader geven om van te vertrekken wanneer ze op een sleutelmoment staan.
Professioneel met personeel
De brochure Professioneel met personeel heeft als doelstelling om land- en tuinbouwers te ondersteunen die medewerkers (gaan) inzetten op hun bedrijf.
Beleidsprioriteiten sectorvakgroepen 2018-2023
In dit document worden de prioritaire dossiers per sectorvakgroep opgesomd. Op basis van een stappenplan worden de noodzakelijke acties die hieraan gekoppeld worden geïdentificeerd.
Boer (m/v) zkt tijd
De brochures Boer [m/v] zkt tijd willen via verschillende thema’s land- en tuinbouwers laten nadenken over het management op hun bedrijf.
Boerenbond in de kering. Tussen 1990 en 2015
In deze publicatie brengen wij geen historisch overzicht van alle activiteiten die Boerenbond de voorbije 25 jaar ontwikkelde, wel een beeld van de gewijzigde omstandigheden waarbinnen de organisatie haar taak binnen de land- en tuinbouwsector in die periode heeft opgenomen.
Inzetten op duurzame groei. Toekomst van de Vlaamse land- en tuinbouw in Europees en mondiaal perspectief
Deze visienota is het resultaat van een denkoefening waarbij naast alle geledingen van Boerenbond ook ruim vijftig vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en de academische wereld betrokken werden.
Melken in 2020. Groeien door ondernemerschap
Deze nota is het resultaat van een discussie met de provinciale vakgroepen Melkvee van Boerenbond, waarbij er tijdens een paar debatavonden een grondige doorlichting werd gemaakt van de kansen en bedreigingen voor de sector.
Duurzaamheidsmonitoring van de melkveehouderij
Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook de zuivelketen ontsnapt niet aan vragen over duurzaamheid.
Signalisatie op landbouwvoertuigen: een praktische handleiding
Signalisatie op landbouwvoertuigen: een praktische handleiding
Deze brochure verduidelijkt de nieuwe regels met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen. De toepassing van deze regels leidt tot een verhoogde zichtbaarheid van de landbouwvoertuigen.
Veilig onderdak geven
Boerenbond informeert de telers over alle aspecten die komen kijken bij de huisvesting van seizoenarbeiders.
Landbouw 6.F, grenzen verleggen
Landbouw 6.F, grenzen verleggen
Zullen we tegen 2050 9 miljard mensen kunnen voeden, rekening houdend met de klimaatveranderingen en de beperkingen van vruchtbare grond en water? De brochure Landbouw 6.F tracht een antwoord te geven.
Code voor deugdelijk bestuur van coöperaties
Met deze publicatie reikt het Coöperatief Overlegplatform de coöperaties een referentiekader en een hulpmiddel aan om een antwoord te kunnen bieden op de verschillende verwachtingen en bestuurlijke uitdagingen.
Gids voor de goede omgang met landbouwdieren
De brochure is bedoeld als handleiding voor alle veehouders die streven naar een ethisch verantwoorde omgang met hun dieren.